Modern Greek Bible

2 Samuel 19

2 Samuel

Return to Index

Chapter 20

1

[] Sunepese de na hnai ekei anqrwpoV tiV diestrammenoV, onomazomenoV Seba, uioV tou Bicrei, BeniamithV× kai esalpise dia thV salpiggoV kai eipe, Den ecomen hmeiV meroV eiV ton Dabid, oude ecomen klhronomian eiV ton uion tou Iessai× Israhl, eiV taV skhnaV autou ekastoV.

2

Kai anebh paV anhr Israhl apo opisqen tou Dabid, kai hkolouqhse Seba ton uion tou Bicrei× oi de andreV Iouda emeinan proskekollhmenoi eiV ton basilea autwn, apo tou Iordanou ewV Ierousalhm.

3

Kai hlqen o Dabid eiV ton oikon autou eiV Ierousalhm× kai elaben o basileuV taV deka gunaikaV taV pallakaV, taV opoiaV eicen afhsei dia na fulattwsi ton oikon, kai ebalen autaV eiV oikon fulaxewV kai etrefen autaV× plhn den eishlqe proV autaV× kai emeinan apokekleismenai mecri thV hmeraV tou qanatou autwn, zwsai en chreia.

4

[] Eipe de o basileuV proV ton Amasa, Sunaxon eiV eme touV andraV Iouda entoV triwn hmerwn, kai su na pareureqhV entauqa.

5

Kai uphgen o Amasa na sunaxh ton Ioudan× ebradunen omwV uper ton wrismenon kairon, ton opoion eice diorisei eiV auton.

6

Kai eipen o Dabid proV ton Abisai, Twra o Seba o uioV tou Bicrei qelei kamei eiV hmaV megalhteron kakon para ton Abessalwm× labe su touV doulouV tou kuriou sou kai katadiwxon opisw autou, dia na mh eurh eiV eauton poleiV ocuraV kai diaswqh ap' emprosqen hmwn.

7

Kai exhlqon opisw autou oi andreV tou Iwab kai oi Cereqaioi kai oi Feleqaioi kai panteV oi dunatoi× kai exhlqon apo Ierousalhm, dia na katadiwxwsin opisw tou Seba, uiou tou Bicrei.

8

Ote efqasan plhsion thV megalhV petraV, thV en Gabawn, o Amasa hlqen eiV sunanthsin autwn. O de Iwab eice periezwsmenon to imation, to opoion hto endedumenoV, kai ep' auto periezwsmenhn thn macairan, kremamenhn eiV thn osfun autou en th qhkh authV× kai kaqwV exhlqen autoV, epese.

9

Kai eipen o Iwab proV ton Amasa, UgiaineiV, adelfe mou; Kai epiasen o Iwab ton Amasa me thn dexian autou ceira apo tou pwgwnoV, dia na filhsh auton.

10

O de Amasa den efulacqh thn macairan, htiV hto en th ceiri tou Iwab× kai o Iwab epataxen auton di' authV eiV thn pempthn pleuran, kai ecuse ta entosqia autou kata ghV kai den edeuterwsen eiV auton× kai apeqane. Tote o Iwab kai Abisai o adelfoV autou katediwxan opisw tou Seba, uiou tou en Bicrei.

11

EiV de ek twn anqrwpwn tou Iwab estaqh plhsion tou Amasa kai eipen, OstiV agapa ton Iwab, kai ostiV einai tou Dabid, aV akolouqh ton Iwab.

12

O de Amasa ekeito aimatokulismenoV ek mesw thV odou. Kai ote eiden outoV o anhr oti paV o laoV istato, esure ton Amasa ek thV odou eiV ton agron, kai erriyen ep' auton imation, kaqwV eiden oti paV o ercomenoV proV auton istato.

13

Afou metetopisqh ek thV odou, o paV o laoV eperasen opisw tou Iwab, dia na katadiwxwsi ton Seba, uion tou Bicrei.

14

[] EkeinoV de dihlqe dia paswn twn fulwn tou Israhl eiV Abel kai eiV Baiq-maaca, meta pantwn twn Bhritwn, oitineV sunhcqhsan omou kai hkolouqhsan auton kai autoi.

15

Tote hlqon kai epoliorkhsan auton en Abel-baiq-maaca, kai uywsan procwma enantion thV polewV, sthsanteV auto plhsion tou proteicismatoV, kai paV o laoV, o meta tou Iwab, diwrusson to teicoV dia na krhmniswsin auto.

16

Tote gunh tiV sofh ebohsen ek thV polewV, Akousate, akousate× eipate, parakalw, proV ton Iwab, Plhsiason ewV entauqa, kai qelw lalhsei proV se.

17

Kai ote eplhsiasen eiV authn, h gunh eipe, Su eisai o Iwab; O de apekriqh, Egw. Tote eipe proV auton, Akouson touV logouV thV doulhV sou. Kai apekriqh, Akouw.

18

Kai eipe, legousa, Esuneiqizon na legwsi ton palaion kairon, legonteV, AV upagwsi na zhthswsi sumboulhn eiV Abel× kai outwV eteleionan thn upoqesin×

19

egw eimai ek twn eirhnikwn kai pistwn tou Israhl× su zhteiV na katastreyhV polin, malista mhtropolin metaxu tou Israhl× dia ti qeleiV na afanishV thn klhronomian tou Kuriou;

20

Kai apokriqeiV o Iwab, eipe, Mh genoito, mh genoito eiV eme na afanisw h na katastreyw

21

to pragma den einai outwV× alla anhr tiV ek tou orouV Efraim, onomazomenoV Seba, uioV Bicrei, eshkwse thn ceira autou kata tou basilewV, kata tou Dabid× paradoV auton monon, kai qelw anacwrhsei apo thV polewV. Kai eipen h gunh proV ton Iwab, Idou, h kefalh autou qelei rifqh proV se apo tou teicouV.

22

Kai hlqen h gunh proV panta ton laon lalousa en th sofia authV. Kai ekoyan thn kefalhn tou Seba, uiou tou Bicrei, kai erriyan proV ton Iwab. Tote esalpise dia thV salpiggoV kai diekorpisqhsan apo thV polewV, ekastoV eiV thn skhnhn autou. Kai o Iwab estreyen eiV Ierousalhm proV ton basilea.

23

[] Hto de o Iwab epi pantoV tou strateumatoV tou Israhl× o de BenaiaV, o uioV tou Iwdae, epi twn Cereqaiwn kai epi twn Feleqaiwn×

24

kai Adwram hto epi twn forwn× kai Iwsafat, o uioV tou Aciloud, upomnhmatografoV×

25

kai o Seba, GrammateuV× o de Sadwk kai Abiaqar, iereiV×

26

kai eti IraV, o IaeirithV, hto aularchV plhsion tou Dabid.

2 Samuel 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: