Modern Greek Bible

2 Samuel 18

2 Samuel

Return to Index

Chapter 19

1

[] Kai anhggelqh proV ton Iwab, Idou, o basileuV klaiei kai penqei dia ton Abessalwm.

2

Kai en th hmera ekeinh h swthria meteblhqh eiV penqoV en panti tw law× dioti hkousen o laoV na legwsin en th hmera ekeinh, O basileuV einai perilupoV dia ton uion autou.

3

Kai eishrceto o laoV en th hmera ekeinh krufiwV eiV thn polin, wV laoV ostiV kruptetai aiscunomenoV, otan en th mach traph eiV fughn.

4

O de basileuV ekaluye to proswpon autou, kai eboa o basileuV en fwnh megalh, Uie mou Abessalwm, Abessalwm, uie mou, uie mou.

5

Kai eiselqwn o Iwab eiV ton oikon proV ton basilea, eipe, KathscunaV shmeron ta proswpa pantwn twn doulwn sou, oitineV eswsan shmeron thn zwhn sou kai thn zwhn twn uiwn sou kai twn qugaterwn sou kai thn zwhn twn gunaikwn sou kai thn zwhn twn pallakwn sou×

6

epeidh agapaV touV misountaV se kai miseiV touV agapwntaV se× dioti edeixaV shmeron, oti den einai para soi ouden oi arconteV sou kai oi douloi sou× dioti shmeron egnwrisa, oti ean o Abessalwm ezh kai hmeiV panteV apeqnhskomen shmeron, tote hqelen eisqai areston eiV se×

7

twra loipon shkwqhti, exelqe kai lalhson kata thn kardian twn doulwn sou× dioti omnuw eiV ton Kurion, ean den exelqhV, den qelei meinei meta sou thn nukta tauthn oude eiV× kai touto qelei eisqai eiV se ceiroteran uper panta ta kaka, osa hlqon epi se ek neothtoV sou mecri tou nun.

8

Tote eshkwqh o basileuV kai ekaqhsen en th pulh. Kai anhggeilan proV panta ton laon, legonteV, Idou, o basileuV kaqhtai en th pulh. Kai hlqe paV o laoV emprosqen tou basilewV. O de Israhl efugen ekastoV eiV thn skhnhn autou.

9

[] Kai hto paV o laoV eiV erida kata pasaV taV fulaV tou Israhl, legonteV, O basileuV eswsen hmaV ek ceiroV twn ecqrwn hmwn× kai autoV hleuqerwsen hmaV ek ceiroV twn Filistaiwn× kai twra efugen ek tou topou ex aitiaV tou Abessalwm×

10

o de Abessalwm, ton opoion ecrisamen basilea ef' hmaV, apeqanen en th mach× twra loipon dia ti den laleite na epistreywmen ton basilea;

11

Kai apesteilen o basileuV Dabid proV ton Sadwk kai proV ton Abiaqar, touV iereiV, legwn, Lalhsate proV touV presbuterouV tou Iouda, legonteV, Dia ti eisqe oi escatoi eiV to na epistreyhte ton basilea eiV ton oikon autou; dioti oi logoi pantoV tou Israhl efqasan proV ton basilea eiV ton oikon autou×

12

seiV eisqe adelfoi mou, seiV osta mou kai sarx mou× dia ti loipon eisqe oi escatoi eiV to na epistreyhte ton basilea;

13

proV ton Amasa malista eipate, Den eisai su ostoun mou kai sarx mou; outw na kamh o QeoV eiV eme kai outw na prosqesh, ean den geinhV arcistrathgoV pantote emprosqen mou anti tou Iwab.

14

Kai ekline thn kardian pantwn twn andrwn Iouda wV enoV anqrwpou× kai apesteilan proV ton basilea, legonteV, Epistreyon su kai panteV oi douloi sou.

15

Epestreye loipon o basileuV kai hlqen ewV tou Iordanou. Kai o IoudaV hlqen eiV Galgala, dia na upagh eiV sunanthsin tou basilewV, na diabibash ton basilea dia tou Iordanou.

16

[] Espeuse de Simei o uioV tou Ghra, o BeniamithV, ek Baoureim, kai katebh meta twn andrwn Iouda eiV sunanthsin tou basilewV Dabid.

17

Kai hsan met' autou cilioi andreV ek tou Beniamin, kai Siba o douloV tou oikou tou Saoul, kai oi dekapente uioi autou kai eikosi douloi autou met' autou× kai diebhsan ton Iordanhn enwpion tou basilewV.

18

Epeita eperasen h lemboV dia na diabibash thn oikogeneian tou basilewV, kai na kamh o, ti hqele fanh eiV auton areston. Kai Simei o uioV tou Ghra epesen enwpion tou basilewV, enw diebaine ton Iordanhn×

19

kai eipe proV ton basilea, AV mh logariash o kurioV mou anomian eiV eme, kai mh enqumhqhV thn anomian, thn opoian epraxen o douloV sou, kaq' hn hmeran exhrceto o kurioV mou o basileuV ex Ierousalhm, wste na balh touto o basileuV en th kardia autou×

20

dioti o douloV sou egnwrisen oti egw hmarton× kai idou egw hlqon shmeron proteroV pantoV tou oikou Iwshf, dia na katabw eiV sunanthsin tou kuriou mou tou basilewV.

21

Kai apekriqh o Abisai o uioV thV SerouiaV, legwn, Den prepei o Simei na qanatwqh dia touto, dioti kathrasqh ton kecrismenon tou Kuriou;

22

All' o Dabid eipe, Ti metaxu emou kai umwn, uioi thV SerouiaV, wste ginesqe shmeron epibouloi eiV eme; prepei thn hmeran tauthn na qanatwqh anqrwpoV en Israhl; dioti den gnwrizw egw oti shmeron eimai basileuV epi ton Israhl;

23

Kai eipen o basileuV proV ton Simei, Den qeleiV apoqanei. Kai wmose proV auton o basileuV.

24

[] Kai Memfibosqe, o uioV tou Saoul, katebh eiV sunanthsin tou basilewV× kai oute touV podaV autou eice niyei oute ton pwgwna autou euprepisei oute ta imatia autou eice plunei, af' hV hmeraV o basileuV anecwrhse mecri thV hmeraV kaq' hn epestreyen en eirhnh.

25

Kai ote hlqen eiV Ierousalhm proV sunanthsin tou basilewV, o basileuV eipe proV auton, Dia ti den hlqeV met' emou, Memfibosqe;

26

O de apekriqh, Kurie mou basileu, o douloV mou me hpathse× dioti o douloV sou eipe, Qelw strwsei di' emauton ton onon, kai qelw anabh ep' auton kai upagei proV ton basilea× dioti o douloV sou einai cwloV×

27

kai esukofanthse ton doulon sou proV ton kurion mou ton basilea× plhn o kurioV mou o basileuV einai wV aggeloV Qeou× kame loipon to areston eiV touV ofqalmouV sou×

28

dioti paV o oikoV tou patroV mou den hto para axioV qanatou enwpion tou kuriou mou tou basilewV× su omwV katetaxaV ton doulon sou metaxu ekeinwn oitineV etrwgon epi thV trapezhV sou× kai ti dikaion ecw egw pleon, kai dia ti na paraponwmai eti proV ton basilea;

29

Kai eipe proV auton o basileuV, Dia ti laleiV eti peri twn pragmatwn sou; egw eipa, Su kai o Siba diamoirasqhte touV agrouV.

30

Kai eipen o Memfibosqe proV ton basilea, Kai ta panta aV labh, afou o kurioV mou o basileuV epestreyen eiV ton oikon autou en eirhnh.

31

[] Kai o Barzellai o GalaadithV katebh apo Rwgellim kai diebh ton Iordanhn meta tou basilewV, dia na sumpropemyh auton ewV peran tou Iordanou.

32

Hto de o Barzellai anqrwpoV gerwn sfodra, ogdohkonta etwn hlikiaV× kai dietrefe ton basilea, ote ekaqhto en Macanaim× dioti hto anqrwpoV megaV sfodra.

33

Kai eipen o basileuV proV ton Barzellai, Diaba su met' emou, kai qelw se trefei met' emou en Ierousalhm.

34

O de Barzellai eipe proV ton basilea, Posai einai ai hmerai twn etwn thV zwhV mou, wste na anabw meta tou basilewV eiV Ierousalhm;

35

eimai shmeron ogdohkonta etwn hlikiaV× dunamai na kamw diakrisin metaxu kalou kai kakou; dunatai o douloV sou na aisqanqh ti trwgw, h ti pinw; dunamai na akousw pleon thn fwnhn twn adontwn h twn adouswn; dia ti loipon o douloV sou na hnai eti kai fortion eiV ton kurion mou ton basilea;

36

o douloV sou qelei diabh ton Iordanhn meta tou basilewV mecriV oligou diasthmatoV× kai dia ti o basileuV hqele kamei eiV eme thn antapodosin tauthn;

37

aV epistreyh o douloV sou, parakalw, dia na apoqanw en th polei mou kai na entafiasqw plhsion tou tafou tou patroV mou kai thV mhtroV mou× plhn idou, o douloV sou Cimam× aV diabh meta tou kuriou mou tou basilewV× kai kame eiV auton o, ti fanh areston eiV touV ofqalmouV sou.

38

Kai eipen o basileuV, Met' emou qelei diabh o Cimam, kai egw qelw kamei eiV auton o, ti fainetai areston eiV touV ofqalmouV sou× kai eiV se qelw kamei pan o, ti zhthshV par' emou.

39

Kai diebh paV o laoV ton Iordanhn. Kai ote diebh o basileuV, katefilhsen o basileuV ton Barzellai kai euloghsen auton× o de epestreyen eiV ton topon autou.

40

[] Tote diebh o basileuV eiV Galgala, kai o Cimam diebh met' autou× kai paV o laoV tou Iouda kai eti to hmisu tou laou Israhl diebibasan ton basilea.

41

Kai idou, panteV oi andreV Israhl hlqon proV ton basilea kai eipon proV ton basilea, Dia ti se ekleyan oi adelfoi hmwn, oi andreV Iouda, kai diebibasan ton basilea kai thn oikogeneian autou, dia tou Iordanou, kai pantaV touV andraV tou Dabid met' autou;

42

Kai apekriqhsan panteV oi andreV Iouda proV touV andraV Israhl, Dioti o basileuV einai suggenhV hmwn× kai ti qumonete dia to pragma touto; mhpwV efagomen ti ek tou basilewV; h edwken eiV hmaV dwron;

43

Kai apekriqhsan oi andreV Israhl proV touV andraV Iouda kai eipon, HmeiV ecomen deka merh eiV ton basilea, kai malista ecomen eiV ton Dabid pleioteron para seiV× dia ti loipon perifroneite hmaV; kai den elalhsamen hmeiV prwtoi metaxu hmwn peri thV epistrofhV tou basilewV hmwn; Kai oi logoi twn andrwn Iouda hsan sklhroteroi para touV logouV twn andrwn Israhl.

2 Samuel 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: