Modern Greek Bible

2 Samuel 16

2 Samuel

Return to Index

Chapter 17

1

[] Kai o Acitofel eipe proV ton Abessalwm, AV eklexw twra dwdeka ciliadaV andrwn kai shkwqeiV, aV katadiwxw opisw tou Dabid thn nukta×

2

kai qelw epelqei kat' autou, enw einai apokamwmenoV kai eklelumenoV taV ceiraV, kai qelw katatromaxei auton× kai paV o laoV o met' autou qelei fugei, kai qelw pataxei ton basilea memonwmenon×

3

kai qelw epistreyei panta ton laon proV se× dioti o anhr, ton opoion su zhteiV, einai wV ean panteV epestrefon× paV de o laoV qelei eisqai en eirhnh.

4

Kai hresen o logoV eiV ton Abessalwm kai eiV pantaV touV presbuterouV tou Israhl.

5

Tote eipen o Abessalwm, Kaleson twra kai Cousai ton Arcithn, kai aV akouswmen ti legei kai autoV.

6

Kai ote eishlqen o Cousai proV ton Abessalwm, eipe proV auton o Abessalwm, legwn, O Acitofel elalhse kata touton ton tropon× prepei na kamwmen kata ton logon autou h ouci; lalhson su.

7

Kai eipen o Cousai proV ton Abessalwm, Den einai kalh h sumboulh, thn opoian edwken o Acitofel tauthn thn foran.

8

Kai eipen o Cousai, su exeureiV ton patera sou kai touV andraV autou, oti einai dunatoi kai katapikroi thn yuchn, wV arktoV sterhqeisa twn teknwn authV en th pediadi kai o pathr sou einai anhr polemisthV kai den qelei meinei thn nukta meta tou laou×

9

idou, twra einai kekrummenoV en lakkw tini h en allw tini topw× kai ean peswsi tineV ex autwn eiV thn archn, paV ostiV akoush qelei eipei, qrausiV egeinen eiV ton laon, ton akolouqounta ton Abessalwm×

10

tote kai o andreioV, tou opoiou h kardia einai wV h kardia tou leontoV, qelei pantapasi nekrwqh× dioti paV o Israhl exeurei, oti o pathr sou einai dunatoV× kai oi met' autou, andreV dunamewV×

11

dia tauta egw sumbouleuw na sunacqh proV se paV o Israhl, apo Dan ewV Bhr-sabee, wV h ammoV h para thn qalassan kata to plhqoV, kai na upaghV proswpikwV na polemhshV×

12

outw qelomen epelqei kat' autou eiV ontina topon eureqh, kai qelomen pesei ep' auton wV piptei h drosoV epi thn ghn× wste ex autou kai ek pantwn twn anqrwpwn twn met' autou den qelei meinei oude eiV×

13

ean de katafugh eiV polin tina, tote paV o Israhl qelei ferei kata thV polewV ekeinhV scoinia, kai qelomen surei authn ewV tou ceimarrou, wste na mh meinh ekei oude liqarion.

14

Kai eipen o Abessalwm kai panteV oi andreV Israhl, Kalhtera einai h sumboulh tou Cousai tou Arcitou para thn sumboulhn tou Acitofel. Dioti o KurioV dietaxe na diaskedash thn kalhn sumboulhn tou Acitofel, dia na epiferh o KurioV to kakon epi ton Abessalwm.

15

[] Kai eipen o Cousai proV ton Sadwk kai proV ton Abiaqar, touV iereiV, Outw kai outw sunebouleusen o Acitofel ton Abessalwm kai touV presbuterouV tou Israhl, kai outw kai outw sunebouleusa egw×

16

twra loipon aposteilate tacewV kai anaggeilate proV ton Dabid, legonteV, Mh meinhV thn nukta tauthn en taiV pediasi thV erhmou, alla speuson na diaperashV, dia na mh katapoqh o basileuV kai paV o laoV o met' autou.

17

O de Iwnaqan kai o AcimaaV istanto plhsion thV En-rwghl, dioti den etolmwn na fanwsin oti eishrconto eiV thn polin× kai uphge paidiskh tiV kai aphggeile proV autouV to pragma× oi de uphgan kai aphggeilan proV ton basilea Dabid.

18

NeoV tiV de idwn autouV, aphggeile proV ton Abessalwm× plhn kai oi duo uphgan tacewV kai eishlqon eiV thn oikian tinoV en Baoureim, ostiV eice frear en th aulh autou, kai katebhsan ekei.

19

Kai h gunh labousa kalumma exhplwsen epi to stomion tou freatoV, kai ecusen ep' auto kopanismenon siton× wste den egnwsqh to pragma.

20

Kai elqonteV oi douloi tou Abessalwm eiV thn oikian proV thn gunaika, eipon, Pou einai o AcimaaV kai o Iwnaqan; H de gunh eipe proV autouV, Diebhsan to ruakion tou udatoV. Kai afou ezhthsan kai den eurhkan autouV, epestreyan eiV Ierousalhm.

21

Afou de ekeinoi anecwrhsan, anebhsan ek tou freatoV kai uphgan kai aphggeilan proV ton basilea Dabid kai eipon proV ton Dabid, Shkwqhte kai perasate tacewV to udwr× dioti outw sunebouleusen enantion saV o Acitofel.

22

[] Tote eshkwqh o Dabid kai paV o laoV o met' autou kai diebhsan ton Iordanhn× mecri tou caragmatoV thV hmeraV den eleiyen oude eiV ex autwn, ostiV den diebh ton Iordanhn.

23

O de Acitofel, idwn oti h sumboulh autou den exetelesqh, esamarwse ton onon autou kai shkwqeiV, anecwrhse proV ton oikon autou, eiV thn polin autou× kai afou dietaxe ta tou oikou autou, ekremasqh kai apeqane kai etafh en tw tafw tou patroV autou.

24

Kai o Dabid hlqen eiV Macanaim× o de Abessalwm diebh ton Iordanhn, autoV kai panteV oi andreV Israhl met' autou.

25

Kai katesthsen o Abessalwm arcistrathgon ton Amasa anti tou Iwab. Hto de o Amasa uioV androV onomazomenou Iqra, Israhlitou, ostiV eishlqe proV thn Abigaian, qugatera tou NaaV, adelfhn SerouiaV, thV mhtroV tou Iwab.

26

Kai estratopedeusan o Israhl kai o Abessalwm en gh Galaad.

27

Ote de hlqen o Dabid eiV Macanaim, Swbei, o uioV tou NaaV apo Rabba ek twn uiwn Ammwn, kai Maceir, o uioV tou Ammhl apo Lo-debar, kai Barzellai o GalaadithV apo Rwgellim,

28

eferan klinaV kai lekanaV kai skeuh phlina kai siton kai kriqhn kai aleuron kai siton pefruganismenon kai kuamouV kai fakhn kai ospria pefruganismena,

29

kai meli kai bouturon kai probata kai turouV booV proV ton Dabid kai proV ton laon ton met' autou, dia na fagwsi dioti eipon, O laoV einai peinasmenoV kai eklelumenoV kai diyasmenoV en th erhmw.

2 Samuel 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: