Modern Greek Bible

2 Samuel 15

2 Samuel

Return to Index

Chapter 16

1

[] Kai ote o Dabid eperasen oligon korufhn, idou, Siba, o uphrethV tou Memfibosqe, sunhnthsen auton, meta duo onwn samarwmenwn, ecwn ep' autouV diakosiouV artouV kai ekaton botruV stafidwn kai ekaton armaqiaV qerinwn karpwn kai askon oinou.

2

Kai eipen o basileuV proV ton Siba, Dia ti fereiV tauta; O de Siba eipen, Oi onoi einai dia thn oikogeneian tou basilewV dia na epikaqhtai, kai oi artoi kai oi qerinoi karpoi dia na trwgwsin oi neoi× o de oinoV, dia na pinwsin osoi atoniswsin en th erhmw.

3

Tote eipen o basileuV, Kai pou einai o uioV tou kuriou sou; Kai eipen o Siba proV ton basilea, Idou, kaqhtai en Ierousalhm× dioti eipe, Shmeron o oikoV Israhl qelei epistreyei proV eme thn basileian tou patroV mou.

4

Kai eipen o basileuV proV ton Siba, Idou, idika sou einai panta ta uparconta tou Memfibosqe. Kai eipen o Siba, Deomai upoklinwV na eurw carin eiV touV ofqalmouV sou, kurie mou basileu.

5

[] Kai ote hlqen o basileuV Dabid ewV Baoureim, idou, exhrceto ekeiqen anqrwpoV ek thV suggeneiaV tou oikou tou Saoul, onomazomenoV Simei, uioV tou Ghra× kai exelqwn, hrceto katarwmenoV.

6

Kai erripte liqouV epi ton Dabid kai epi pantaV touV doulouV tou basilewV Dabid× paV de o laoV kai panteV oi dunatoi hsan ek dexiwn autou kai ex aristerwn autou.

7

Kai outwV elegen o Simei katarwmenoV, Exelqe, exelqe, anhr aimatwn kai anhr kakopoie×

8

epestreyen o KurioV kata sou panta ta aimata tou oikou tou Saoul, anti tou opoiou ebasileusaV× kai paredwken o KurioV thn basileian eiV thn ceira Abessalwm tou uiou sou× kai idou, su epiasqhV en th kakia sou, dioti eisai anhr aimatwn.

9

Tote eipe proV ton basilea Abisai o uioV thV SerouiaV, Dia ti outoV o nekroV kuwn kataratai ton kurion mou ton basilea; afeV, parakalw, na perasw kai na koyw thn kefalhn autou.

10

O de basileuV eipe, Ti metaxu emou kai hmwn, uioi thV SerouiaV; aV kataratai, dioti o KurioV eipe proV auton, Katarasqhti ton Dabid. TiV loipon qelei eipei, Dia ti ekameV outw;

11

Kai eipen o Dabid proV ton Abisai kai proV pantaV touV doulouV autou, Idou, o uioV mou, o exelqwn ek twn splagcnwn mou zhtei thn zwhn mou× posw mallon twra o BeniamithV; afhsate auton, kai aV kataratai, dioti o KurioV prosetaxen auton×

12

iswV epibleyh o KurioV epi thn qliyin mou, kai antapodwsh o KurioV eiV eme agaqon anti thV kataraV toutou thn hmeran tauthn.

13

Kai eporeuonto o Dabid kai oi andreV autou eiV thn odon, o de Simei eporeueto kata ta pleura tou orouV apenanti autou, kai kathrato poreuomenoV kai erripte liqouV kat' autou kai eskonize me cwma.

14

Kai hlqen o basileuV, kai paV o laoV o met' autou, eklelumenoi kai anepauqhsan ekei.

15

[] O de Abessalwm kai paV o laoV, oi andreV Israhl, hlqon eiV Ierousalhm, kai o Acitofel met' autou.

16

Kai ote hlqe proV ton Abessalwm Cousai o ArcithV, o filoV tou Dabid, eipen o Cousai proV ton Abessalwm, Zhtw o basileuV× zhtw o basileuV.

17

O de Abessalwm eipe proV ton Cousai, touto einai to eleoV sou proV ton filon sou; dia ti den uphgeV meta tou filou sou;

18

Kai eipen o Cousai proV ton Abessalwm, Ouci× all' ekeinou, ton opoion exelexen o KurioV kai outoV o laoV kai panteV oi andreV Israhl, toutou qelw eisqai kai meta toutou qelw katoikei×

19

kai epeita, poion qelw douleuei egw; ouci emprosqen tou uiou autou; kaqwV edouleusa emprosqen tou patroV sou, outw qelw eisqai emprosqen sou.

20

Tote eipen o Abessalwm proV ton Acitofel, Sumbouleuqhte metaxu saV ti qelomen kamei.

21

Kai eipen o Acitofel proV ton Abessalwm, Eiselqe eiV taV pallakaV tou patroV sou, taV opoiaV afhke dia na fulattwsi ton oikon× kai qelei akousei paV o Israhl, oti egeineV mishtoV eiV ton patera sou× kai qelousin endunamwqh ai ceireV pantwn twn meta sou.

22

Esthsan loipon eiV ton Abessalwm skhnhn epi tou dwmatoV, kai eishlqen o Abessalwm eiV taV pallakaV tou patroV autou, enwpion pantoV tou Israhl.

23

Kai h sumboulh tou Acitofel, thn opoian edide kat' ekeinaV taV hmeraV, hto wV ean tiV hqele sumbouleuqh ton Qeon× outwV enomizeto pasa sumboulh tou Acitofel kai eiV ton Dabid kai eiV ton Abessalwm.

2 Samuel 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: