Modern Greek Bible

2 Samuel 14

2 Samuel

Return to Index

Chapter 15

1

[] Meta de tauta htoimasen eiV eauton o Abessalwm amaxaV kai ippouV kai penthkonta andraV, dia na trecwsin emprosqen autou.

2

Kai eshkoneto o Abessalwm prwi, kai istato eiV ta plagia thV odou thV pulhV× kai opote tiV ecwn diaforan tina hrceto proV ton basilea dia krisin, tote o Abessalwm ekalei auton proV eauton kai elegen, Ek poiaV polewV eisai; O de apekrineto, O douloV sou einai ek thV deinoV fulhV tou Israhl.

3

Kai elege proV auton o Abessalwm, Ide, h upoqesiV sou einai kalh kai orqh× plhn den einai oudeiV o akouwn se apo merouV tou basilewV.

4

Elege proseti o Abessalwm, TiV na me ediwrize krithn tou topou, dia na erchtai proV eme paV ostiV ecei diaforan h krisin, kai na dikaionw auton.

5

Kai opote tiV eplhsiaze dia na proskunhsh auton, hplone thn ceira autou kai epianen auton kai efilei auton.

6

Kai ekamnen o Abessalwm kata touton ton tropon eiV panta Israhlithn ercomenon proV ton basilea dia krisin× kai upeklepten o Abessalwm taV kardiaV twn andrwn Israhl.

7

[] Kai eiV to teloV tessarakonta etwn eipen o Abessalwm proV ton basilea, AV upagw, parakalw, dia na ekplhrwsw thn euchn mou, thn opoian huchqhn eiV ton Kurion, en Cebrwn×

8

dioti o douloV sou huchqh euchn, ote katwkei en Gessour en Suria, legwn× Ean o KurioV me epistreyh twonti eiV Ierousalhm, tote qelw prosferei qusian eiV ton Kurion.

9

Kai eipe proV auton o basileuV, Upage en eirhnh. Kai shkwqeiV, uphgen eiV Cebrwn.

10

Apesteile de o Abessalwm kataskopouV eiV pasaV taV fulaV tou Israhl, legwn, KaqwV akoushte thn fwnhn thV salpiggoV, qelete eipei O Abessalwm ebasileusen en Cebrwn.

11

Kai uphgan meta tou Abessalwm diakosioi andreV ex Ierousalhm, keklhmenoi kai uphgan en th aplothti autwn kai den hxeuran ouden.

12

Kai prosekalesen o Abessalwm Acitofel ton Gilwnaion, ton sumboulon tou Dabid, ek thV polewV autou, ek Gilw, enw prosefere taV qusiaV. Kai h sunwmosia hto dunath kai o laoV eplhquneto adiakopwV plhsion tou Abessalwm.

13

[] Hlqe de mhnuthV proV ton Dabid legwn, Ai kardiai twn andrwn Israhl estrafhsan katopin tou Abessalwm.

14

Kai eipen o Dabid proV pantaV touV doulouV autou touV meq' autou en Ierousalhm, Shkwqhte, kai aV fugwmen× dioti den qelomen dunhqh na diaswqwmen apo proswpou tou Abessalwm× speusate na anacwrhswmen, dia na mh epitacunh kai katafqash hmaV kai sprwxh to kakon ef' hmaV kai pataxh thn polin en stomati macairaV.

15

Kai oi douloi tou basilewV eipan proV ton basilea, EiV pan, o, ti eklexh o kurioV mou o basileuV, idou, oi douloi sou.

16

Kai exhlqen o basileuV kai paV o oikoV autou katopin autou. Kai afhken o basileuV taV deka gunaikaV taV pallakaV dia na fulattwsi ton oikon.

17

Kai exhlqen o basileuV kai paV o laoV katopin autou, kai estaqhsan eiV topon makran apeconta.

18

Kai panteV oi douloi autou eporeuonto plhsion autou× kai panteV oi Cereqaioi kai panteV oi Feleqaioi kai panteV oi Getqaioi, exakosioi andreV, oi elqonteV opisw autou apo Gaq, proeporeuonto emprosqen tou basilewV.

19

Tote eipen o basileuV proV Ittai ton Getqaion, Dia ti ercesai kai su meq' hmwn; epistreyon kai katoikei meta tou basilewV, dioti eisai xenoV, kai malista eisai metwkismenoV ek tou topou sou×

20

cqeV hlqeV, kai shmeron qelw se kamei na periplanasai meq' hmwn; egw de upagw opou dunhqw× epistreyon kai labe kai touV adelfouV sou× eleoV kai alhqeia meta sou.

21

O de Ittai apekriqh proV ton basilea kai eipe, Zh KurioV, kai zh o kurioV mou o basileuV, opou kai an hnai o kurioV mou o basileuV, eite eiV qanaton, eite eiV zwhn, bebaiwV ekei qelei eisqai kai o douloV sou.

22

Kai eipen o Dabid proV ton Ittai, Elqe loipon, kai diabaine. Kai diebh o Ittai o GetqaioV kai panteV oi andreV autou kai panta ta paidia ta met' autou.

23

OloV de o topoV eklaie meta fwnhV megalhV, kai diebaine paV o laoV× diebh kai o basileuV ton ceimarron Kedrwn× kai paV o laoV diebh kata thn odon thV erhmou.

24

[] Kai idou, proseti o Sadwk kai panteV oi Leuitai met' autou, feronteV thn kibwton thV diaqhkhV tou Qeou× kai esthsan thn kibwton tou Qeou× anebh de o Abiaqar, afou eteleiwse paV o laoV diabainwn apo thV polewV.

25

Kai eipen o basileuV proV ton Sadwk, Apostreyon thn kibwton tou Qeou eiV thn polin× ean eurw carin eiV touV ofqalmouV tou Kuriou, qelei me kamei na epistreyw kai na idw authn kai to katoikhthrion autou×

26

all' ean eiph outw, Den ecw euareskeian eiV se, idou, egw, aV kamh eiV eme o, ti fanh areston eiV touV ofqalmouV autou.

27

O basileuV eipen eti proV Sadwk ton ierea, Den eisai su o blepwn; epistreyon eiV thn polin en eirhnh, kai AcimaaV o uioV sou kai Iwnaqan o uioV tou Abiaqar, oi duo uioi saV meq' umwn×

28

idete, egw qelw menei eiV taV pediadaV thV erhmou, ewsou elqh logoV par' umwn dia na moi anaggeilh.

29

O Sadwk loipon kai o Abiaqar epaneferan thn kibwton tou Qeou eiV Ierousalhm kai emeinan ekei.

30

O de Dabid anebaine dia thV anabasewV twn Elaiwn, anabainwn kai klaiwn kai ecwn thn kefalhn autou kekalummenhn kai peripatwn anupodhtoV× kai paV o laoV o met' autou eicen ekastoV kekalummenhn thn kefalhn autou, kai anebainon poreuomenoi kai klaionteV.

31

[] Kai aphggeilan proV ton Dabid, legonteV, O Acitofel einai metaxu twn sunwmotwn meta tou Abessalwm. Kai eipen o Dabid, Kurie, deomai sou, diaskedason thn boulhn tou Acitofel.

32

Kai ote hlqen o Dabid eiV thn korufhn tou orouV, opou prosekunhse ton Qeon, idou, hlqen eiV sunanthsin autou Cousai o ArcithV, ecwn diescismenon ton citwna autou kai cwma epi thV o kefalhV autou.

33

Kai eipe proV auton o Dabid, Ean diabhV met' emou, qeleiV bebaiwV eisqai fortion ep' eme×

34

ean omwV epistreyhV eiV thn polin kai eiphV proV ton Abessalwm, Qelw eisqai douloV sou, basileu× kaqwV estaqhn douloV tou patroV sou mecri toude, outw qelw eisqai twra douloV sou× tote dunasai uper emou na anatreyhV thn boulhn tou Acitofel×

35

kai den einai ekei meta sou o Sadwk kai o Abiaqar, oi iereiV; pan o, ti loipon hqeleV akousei ek tou oikou tou basilewV, qeleiV anaggeilei proV ton Sadwk kai Abiaqar, touV iereiV×

36

idou, ekei met' autwn oi duo uioi autwn, AcimaaV o tou Sadwk kai Iwnaqan o tou Abiaqar× kai di' autwn qelete apostellei proV eme pan o, ti akoushte.

37

Kai kaqwV eishlqen eiV thn polin o Cousai o filoV tou Dabid, o Abessalwm hlqen eiV Ierousalhm.

2 Samuel 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: