Modern Greek Bible

2 Samuel 13

2 Samuel

Return to Index

Chapter 14

1

[] Kai egnwrisen o Iwab o uioV thV SerouiaV, oti h kardia tou basilewV hto eiV ton Abessalwm.

2

Kai apesteilen o Iwab eiV Qekoue kai eferen ekeiqen gunaika sofhn, kai eipe proV authn, Prospoihqhti, parakalw, oti eisai en penqei kai enduqhti imatia penqika, kai mh aleifqhV elaion, all' eso wV gunh penqousa hdh hmeraV pollaV dia apoqanonta×

3

kai upage proV ton basilea kai lalhson proV auton kata toutouV touV logouV. Kai ebalen o Iwab touV logouV eiV to stoma authV.

4

Lalousa de h gunh h QekwitiV proV ton basilea, epese kata proswpon authV epi thV ghV kai prosekunhse kai eipe, Swson, basileu.

5

Kai eipe proV authn o basileuV, Ti eceiV; H de eipe, Gunh chra, feu eimai egw, kai apeqanen o anhr mou×

6

kai h doulh sou eice duo uiouV, oitineV elogomachsan amfoteroi en tw agrw, kai den hto o cwrizwn autouV, all' epataxen o eiV ton allon kai eqanatwsen auton×

7

kai idou, eshkwqh pasa h suggeneia enantion thV doulhV sou kai eipon, ParadoV ton pataxanta ton adelfon autou, dia na qanatwswmen auton, anti thV zwhV tou adelfou autou ton opoion efoneuse, kai na exoloqreuswmen entautw ton klhronomon× kai outw qelousi sbesei ton anqraka mou ton enapoleifqenta, wste na mh afhswsin eiV ton andra mou onoma mhde apomeinarion epi to proswpon thV ghV.

8

Kai eipen o basileuV proV thn gunaika, Upage eiV ton oikon sou, kai egw qelw prostaxei uper sou.

9

Kai eipen h gunh h QekwitiV proV ton basilea, Kurie mou basileu, ep' eme aV hnai h anomia kai epi ton oikon tou patroV mou× o de basileuV kai o qronoV autou aqwoi.

10

Kai eipen o basileuV, OstiV lalhsh enantion sou, fere auton proV eme, kai den qelei pleon se eggisei.

11

H de eipen, AV enqumhqh, parakalw, o basileuV Kurion ton Qeon sou, kai aV mh afhsh touV ekdikhtaV tou aimatoV na plhqunwsi thn fqoran kai na apoleswsi ton uion mou. O de eipe, Zh KurioV, oude mia qrix tou uiou sou den qelei pesei eiV thn ghn.

12

Tote eipen h gunh, AV lalhsh, parakalw, h doulh sou logon proV ton kurion mou ton basilea. Kai eipe, Lalhson.

13

Kai eipen h gunh, Kai dia ti estocasqhV toiouton pragma kata tou laou tou Qeou; dioti o basileuV lalei touto wV anqrwpoV enocoV, epeidh o basileuV den stellei na epanaferh ton exoriston autou.

14

Dioti afeuktwV qelomen apoqanei, kai eimeqa wV udwr diakecumenon epi thV ghV, to opoion den episunagetai palin× kai o QeoV den qelei na apolesqh yuch, all' efeuriskei mesa, wste o exoristoV na mh menh exwsmenoV ap' autou.

15

Twra dia touto hlqon na lalhsw ton logon touton proV ton kurion mou ton basilea, dioti o laoV me efobise× kai h doulh sou eipe, qelw twra lalhsei proV ton basilea× iswV kamh o basileuV thn aithsin thV doulhV autou.

16

Dioti o basileuV qelei eisakousei, dia na eleuqerwsh thn doulhn autou ek ceiroV tou anqrwpou tou zhtountoV na exaleiyh eme kai ton uion mou entautw apo thV klhronomiaV tou Qeou.

17

Eipe malista h doulh sou, O logoV tou kuriou mou tou basilewV qelei eisqai twra parhgorhtikoV× dioti wV aggeloV Qeou, outwV einai o kurioV mou o basileuV, eiV to na diakrinh to kalon kai to kakon× kai KurioV o QeoV sou qelei eisqai meta sou.

18

Tote apekriqh o basileuV kai eipe proV thn gunaika, Mh kruyhV ap' emou twra to pragma, to opoion qelw se erwthsei egw. Kai eipen h gunh, AV lalhsh, parakalw, o kurioV mou o basileuV.

19

Kai eipen o basileuV, Den einai eiV olon touto h ceir tou Iwab meta sou; Kai h gunh apekriqh kai eipe, Zh h yuch sou, kurie mou basileu, ouden ek twn osa eipen o kurioV mou o basileuV den eklinen oute dexia oute aristera× dioti o douloV sou Iwab, autoV prosetaxen eiV eme, kai autoV ebale pantaV touV logouV toutouV eiV to stoma thV doulhV sou×

20

o douloV sou Iwab ekame touto, na metastreyw thn morfhn tou pragmatoV toutou× kai o kurioV mou einai sofoV, kata thn sofian aggelou tou Qeou, eiV to na gnwrizh panta ta en th gh.

21

[] Kai eipen o basileuV proV ton Iwab, Idou, twra, ekama to pragma touto× upage loipon, epanafere ton neon, ton Abessalwm.

22

Kai epesen o Iwab kata proswpon autou eiV thn ghn kai prosekunhse kai euloghse ton basilea× kai eipen o Iwab, Shmeron o douloV sou gnwrizei oti eurhka carin eiV touV ofqalmouV sou, kurie mou basileu, kaqoti o basileuV ekame ton logon tou doulou autou.

23

Tote eshkwqh o Iwab kai uphgen eiV Gessour kai efere ton Abessalwm eiV Ierousalhm.

24

Kai eipen o basileuV, AV epistreyh eiV ton oikon autou kai aV mh idh to proswpon mou. OutwV epestreyen o Abessalwm eiV ton oikon autou, kai den eide to proswpon tou basilewV.

25

EiV panta de ton Israhl den uphrcen anqrwpoV outw qaumazomenoV dia thn wraiothta autou wV o Abessalwm× apo tou icnouV tou podoV autou ewV thV korufhV autou den uphrcen en autw elattwma×

26

kai opote ekoureue thn kefalhn autou, dioti eiV to teloV ekastou etouV ekoureuen authn× epeidh ta mallia ebarunon auton dia touto ekopten auta× ezugize taV tricaV thV kefalhV autou, kai hsan diakosiwn siklwn kata to basilikon zugion.

27

Egennhqhsan de eiV ton Abessalwm treiV uioi kai mia qugathr, onomati Qamar× auth hto gunh wraiotath.

28

[] Kai katwkhsen o Abessalwm en Ierousalhm duo oloklhra eth, kai to proswpon tou basilewV den eiden.

29

Oqen apesteilen o Abessalwm proV ton Iwab, dia na pemyh auton proV ton basilea× plhn den hqelhse na elqh proV auton× apesteile palin ek deuterou, alla den hqelhse na elqh.

30

Tote eipe proV touV doulouV autou, Idete, o agroV tou Iwab einai plhsion tou idikou mou, kai ecei kriqhn ekei× upagete kai katakausate authn en puri× kai katekausan oi douloi tou Abessalwm ton agron en puri.

31

Kai eshkwqh o Iwab kai hlqe proV ton Abessalwm eiV thn oikian kai eipe proV auton, Dia ti katekausan oi douloi sou ton agron mou en puri;

32

O de Abessalwm apekriqh proV ton Iwab, Idou, apesteila proV se, legwn, Elqe entauqa, dia na se pemyw proV ton basilea na eiphV, Dia ti hlqon apo Gessour; hqelen eisqai kalhteron di' eme na hmhn eti ekei× twra loipon aV idw to proswpon tou basilewV× kai an hnai adikia en emoi, aV me qanatwsh.

33

Tote o Iwab hlqe proV ton basilea kai anhggeile tauta proV auton× kai ekalese ton Abessalwm, kai hlqe proV ton basilea, kai peswn epi proswpon autou eiV thn ghn, prosekunhsen enwpion tou basilewV× kai o basileuV efilhse ton Abessalwm.

2 Samuel 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: