Modern Greek Bible

2 Samuel 11

2 Samuel

Return to Index

Chapter 12

1

[] Kai apesteilen o KurioV ton Naqan proV ton Dabid. Kai hlqe proV auton kai eipe proV auton, Hsan duo andreV en polei tini, o eiV plousioV, o de alloV ptwcoV.

2

O plousioV eice poimnia kai boukolia polla sfodra×

3

o de ptwcoV den eicen allo, eimh mian mikran amnada, thn opoian hgorase kai eqreye× kai emegalwse met' autou kai meta twn teknwn autou omou× apo tou artou autou etrwge, kai apo tou pothriou autou epine, kai en tw kolpw autou ekoimato, kai hto eiV auton wV qugathr.

4

Hlqe de tiV diabathV proV ton plousion kai efeidwleuqh na labh ek twn poimniwn autou kai ek twn agelwn autou, dia na etoimash eiV ton odoiporon ton elqonta proV auton, kai elabe thn amnada tou ptwcou kai htoimasen authn dia ton anqrwpon ton elqonta proV auton.

5

Kai exhfqh h orgh tou Dabid kata tou anqrwpou sfodra× kai eipe proV ton Naqan, Zh KurioV, axioV qanatou einai o anqrwpoV, ostiV epraxe touto×

6

kai qelei plhrwsei thn amnada tetraplasion, epeidh epraxe to pragma touto kai epeidh den esplagcnisqh.

7

Kai eipen o Naqan proV ton Dabid, Su eisai o anqrwpoV× outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Egw se ecrisa basilea epi ton Israhl, kai egw se hleuqerwsa ek ceiroV tou Saoul×

8

kai edwka eiV se ton oikon tou kuriou sou kai taV gunaikaV tou kuriou sou eiV ton kolpon sou, kai edwka eiV se ton oikon tou Israhl kai tou Iouda× kai ean touto hto oligon, hqelon prosqesei eiV se toiauta kai toiauta×

9

dia ti katefronhsaV ton logon tou Kuriou, wste na praxhV to kakon eiV touV ofqalmouV autou; Ourian ton Cettaion epataxaV en romfaia, kai thn gunaika autou elabeV eiV seauton gunaika, kai auton eqanatwsaV en th romfaia twn uiwn Ammwn×

10

twra loipon den qelei aposurqh pote romfaia ek tou oikou sou× epeidh me katefronhsaV kai elabeV thn gunaika Ouriou tou Cettaiou, dia na hnai gunh sou.

11

Outw legei KurioV× Idou, qelw epegeirei enantion sou kaka ek tou oikou sou, kai qelw labei taV gunaikaV sou emprosqen twn ofqalmwn sou kai dwsei autaV eiV ton plhsion sou, kai qelei koimhqh meta twn gunaikwn sou enwpion tou hliou toutou×

12

dioti su epraxaV krufiwV× all' egw qelw kamei touto to pragma emprosqen pantoV tou Israhl kai katenanti tou hliou.

13

Kai eipen o Dabid proV ton Naqan, Hmarthsa eiV ton Kurion. O de Naqan eipe proV ton Dabid, Kai o KurioV parebleye to amarthma sou× den qeleiV apoqanei×

14

epeidh omwV dia tauthV thV praxewV edwkaV megalhn aformhn eiV touV ecqrouV tou Kuriou na blasfhmwsi, dia touto to paidion to gennhqen eiV se exapantoV qelei apoqanei.

15

[] Kai aphlqen o Naqan eiV ton oikon autou. O de KurioV epataxe to paidion, to opoion egennhsen h gunh tou Ouriou eiV ton Dabid, kai hrrwsthse.

16

Kai iketeusen o Dabid ton Qeon uper tou paidiou× kai enhsteusen o Dabid kai eiselqwn dienuktereuse, koitomenoV kata ghV.

17

Kai eshkwqhsan oi presbuteroi tou oikou autou, kai hlqon proV auton dia na shkwswsin auton apo thV ghV× plhn den hqelhsen oude efagen arton met' autwn.

18

Kai thn hmeran thn ebdomhn apeqane to paidion. Kai efobhqhsan oi douloi tou Dabid na anaggeilwsi proV auton oti to paidion apeqane× dioti elegon, Idou, enw ezh eti to paidion, elaloumen proV auton, kai den eishkoue thV fwnhV hmwn× poson loipon kakon qelei kamei, ean eipwmen proV auton oti to paidion apeqanen;

19

All' idwn o Dabid oti oi douloi autou eyiqurizon met' allhlwn, enohsen o Dabid oti to paidion apeqanen× oqen eipen o Dabid proV touV doulouV autou, Apeqane to paidion; oi de eipon, Apeqane.

20

Tote eshkwqh o Dabid apo thV ghV kai elousqh kai hleifqh kai hllaxe ta imatia autou, kai eishlqen eiV ton oikon tou Kuriou, kai prosekunhsen× epeita eishlqen eiV ton oikon autou× kai ezhthse na fagh kai ebalon emprosqen autou arton, kai efagen.

21

Oi de douloi autou eipon proV auton, Ti einai touto, to opoion ekameV; enhsteueV kai eklaieV peri tou paidiou, enw ezh× afou de apeqane to paidion, eshkwqhV kai efageV arton.

22

Kai eipen, Enw eti ezh to paidion, enhsteusa kai eklausa, dioti eipa, TiV exeurei; iswV o QeoV me elehsh, kai zhsh to paidion×

23

alla twra apeqane× dia ti na nhsteuw; mhpwV dunamai na epistreyw auto palin; egw qelw upagei proV auto, auto omwV den qelei anastreyei proV eme.

24

Kai parhgorhsen o Dabid thn Bhq-sabee thn gunaika autou, kai eishlqe proV authn kai ekoimhqh met' authV, kai egennhsen uion, kai ekalese to onoma autou Solomwn× kai o KurioV hgaphsen auton.

25

Kai esteile dia ceiroV Naqan tou profhtou, kai ekalese to onoma autou Iedidia, dia ton Kurion.

26

[] O de Iwab epolemhsen enantion thV Rabba twn uiwn Ammwn, kai ekurieuse thn basilikhn polin.

27

Kai apesteilen o Iwab mhnutaV proV ton Dabid kai eipen, Epolemhsa enantion thV Rabba, malista ekurieusa thn polin twn udatwn×

28

twra loipon sunaxon to epiloipon tou laou, kai stratopedeuson enantion thV polewV kai kurieuson authn, dia na mh kurieusw egw thn polin, kai onomasqh to onoma mou ep' authn.

29

Kai sunhqroisen o Dabid panta ton laon, kai uphgen eiV Rabba kai epolemhsen enantion authV kai ekurieusen authn×

30

kai elabe ton stefanon tou basilewV autwn apo thV kefalhV autou, to baroV tou opoiou hto en talanton crusiou me liqouV polutimouV× kai eteqh epi thV kefalhV tou Dabid× kai lafura thV polewV exefere polla sfodra×

31

kai ton laon ton en auth exhgage kai ebalen upo prionaV kai upo tribolouV sidhrouV kai upo pelekeiV sidhrouV, kai eperasen autouV dia thV kaminou twn plinqwn. Kai outwV ekamen eiV pasaV taV poleiV twn uiwn Ammwn. Tote epestreyen o Dabid kai paV o laoV eiV Ierousalhm.

2 Samuel 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: