Modern Greek Bible

2 Samuel 10

2 Samuel

Return to Index

Chapter 11

1

[] En de tw akolouqw etei, kaq' on kairon ekstrateuousin oi basileiV, apesteilen o Dabid ton Iwab kai touV doulouV autou met' autou kai panta ton Israhl× kai katestreyan touV uiouV Ammwn kai epoliorkhsan thn Rabba. O de Dabid emeinen en Ierousalhm.

2

Kai proV to esperaV, ote o Dabid eshkwqh apo thV klinhV autou, periepatei epi tou dwmatoV tou basilikou oikou× kai eiden apo tou dwmatoV gunaika louomenhn× kai h gunh hto wraia thn oyin sfodra.

3

Kai apesteilen o Dabid kai hreunhse peri thV gunaikoV. Kai eipe tiV, Den einai auth Bhq-sabee, h qugathr tou Eliam, h gunh Ouriou tou Cettaiou;

4

Kai apesteilen o Dabid mhnutaV kai elaben authn× kai ote hlqe proV auton, ekoimhqh met' authV, dioti eice kaqarisqh apo thV akaqarsiaV authV× kai epestreyen eiV ton oikon authV.

5

Kai sunelaben h gunh× kai aposteilasa aphggeile proV ton Dabid kai eipen, EgkuoV eimai.

6

[] Kai apesteilen o Dabid proV ton Iwab, legwn, Aposteilon moi Ourian ton Cettaion. Kai apesteilen o Iwab ton Ourian proV ton Dabid.

7

Kai ote hlqe proV auton o OuriaV, hrwthsen o Dabid pwV ecei o Iwab kai pwV ecei o laoV kai pwV ecousi ta tou polemou.

8

Kai eipen o Dabid proV ton Ourian, Kataba eiV ton oikon sou kai niyon touV podaV sou× kai exhlqen o OuriaV ek tou oikou tou basilewV× kai katopin autou hlqe meridion apo thV trapezhV tou basilewV.

9

All' o OuriaV ekoimhqh para thn quran tou oikou tou basilewV, meta pantwn twn doulwn tou kuriou autou kai den katebh eiV ton oikon autou.

10

Kai ote aphggeilan proV ton Dabid, legonteV, Den katebh o OuriaV eiV ton oikon autou, eipen o Dabid proV ton Ourian, Su den ercesai ex odoiporiaV; dia ti den katebhV eiV ton oikon sou;

11

Kai eipen o OuriaV proV ton Dabid, H kibwtoV kai o Israhl kai o IoudaV katoikousin en skhnaiV, kai o kurioV mou Iwab kai oi douloi tou kuriou mou, einai estratopedeumenoi epi to proswpon thV pediadoV× kai egw qelw upagei eiV ton oikon mou, dia na fagw kai na piw kai na koimhqw meta thV gunaikoV mou; zhV kai zh h yuch sou, den qelw kamei to pragma touto.

12

Kai eipen o Dabid proV ton Ourian, Meine entauqa kai shmeron, kai aurion qelw se exaposteilei. Kai emeinen o OuriaV en Ierousalhm thn hmeran ekeinhn kai thn epaurion.

13

Kai ekalesen auton o Dabid, kai efagen enwpion autou kai epien× kai emequsen auton× kai to esperaV exhlqe na koimhqh epi thV klinhV autou meta twn doulwn tou kuriou autou, plhn eiV ton oikon autou den katebh.

14

[] Kai to prwi egrayen o Dabid epistolhn proV ton Iwab, kai esteilen authn dia ceiroV tou Ouriou.

15

Kai egrayen en th epistolh, legwn, Qesate ton Ourian apenanti thV sklhroteraV machV× epeita surqhte ap' autou, dia na ktuphqh kai na apoqanh.

16

Kai afou parethrhse thn polin o Iwab, diwrise ton Ourian eiV qesin, opou hxeuren oti hsan andreV dunamewV.

17

Kai exhlqon oi andreV thV polewV, kai epolemhsan meta tou Iwab× kai epeson ek tou laou tineV twn doulwn tou Dabid× eqanatwqh de kai OuriaV o CettaioV.

18

Kai apesteilen o Iwab kai anhggeile proV ton Dabid panta ta peri tou polemou.

19

Kai prosetaxe ton mhnuthn, legwn, Afou teleiwshV lalwn proV ton basilea panta ta peri tou polemou,

20

exafqh o qumoV tou basilewV, kai eiph proV se, Dia ti eplhsiasate eiV thn polin macomenoi; den hxeurete oti hqelon toxeusei apo tou teicouV;

21

tiV epataxen Abimelec ton uion tou Ieroubeseq; gunh tiV den erriyen ep' auton tmhma mulopetraV apo tou teicouV, kai apeqanen en QaibaiV; dia ti eplhsiasate eiV to teicoV; tote eipe, Apeqane kai o douloV sou OuriaV o CettaioV.

22

Uphge loipon o mhnuthV kai elqwn, aphggeile proV ton Dabid panta ekeina, dia ta opoia apesteilen auton o Iwab.

23

Kai eipen o mhnuthV proV ton Dabid, oti uperiscusan kaq' hmwn oi andreV kai exhlqon proV hmaV eiV thn pediada, kai katediwxamen autouV mecri thV eisodou thV pulhV×

24

all' oi toxotai etoxeusan apo tou teicouV epi touV doulouV sou× kai tineV twn doulwn tou basilewV apeqanon, kai o douloV sou eti OuriaV o CettaioV apeqane.

25

Tote eipen o Dabid proV ton mhnuthn, Outw qeleiV eipei proV ton Iwab× Mh se anhsuch touto to pragma× dioti h romfaia katatrwgei pote men ena, pote de allon× eniscuson thn machn sou enantion thV polewV kai katastreyon authn× kai su enqarrune auton.

26

Ote de hkousen h gunh tou Ouriou, oti OuriaV o anhr authV apeqanen, epenqhse dia ton andra authV.

27

Kai afou eperase to penqoV, apesteilen o Dabid kai parelaben authn eiV ton oikon autou× kai egeine gunh autou kai egennhsen eiV auton uion× to pragma omwV to opoion epraxen o Dabid, efanh kakon eiV touV ofqalmouV tou Kuriou.

2 Samuel 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: