Modern Greek Bible

2 Samuel 9

2 Samuel

Return to Index

Chapter 10

1

[] Meta de tauta apeqanen o basileuV twn uiwn Ammwn, kai ebasileusen ant' autou Anoun o uioV autou.

2

Kai eipen o Dabid, Qelw kamei eleoV proV Anoun, ton uion tou NaaV, epeidh o pathr autou ekamen eleoV proV eme. Kai apesteilen o Dabid na parhgorhsh auton peri tou patroV autou dia ceiroV twn doulwn autou. Kai hlqon oi douloi tou Dabid eiV thn ghn twn uiwn Ammwn.

3

Kai eipon oi arconteV twn uiwn Ammwn proV Anoun ton kurion autwn, NomizeiV oti o Dabid timwn ton patera sou apesteile proV se parhgorhtaV; den apesteilen o Dabid touV doulouV autou proV se, dia na ereunhsh thn polin kai na kataskopeush authn kai na katastreyh authn;

4

Kai epiasen o Anoun touV doulouV tou Dabid, kai exurise to hmisu tou pwgwnoV autwn kai apekoye to hmisu twn imatiwn autwn mecri twn gloutwn autwn, kai apepemyen autouV.

5

Ote aphggeilan touto proV ton Dabid, apesteilen eiV sunanthsin autwn, epeidh oi andreV hsan htimasmenoi sfodra× kai eipen o basileuV, Kaqhsate en Iericw ewsou auxhnqwsin oi pwgwneV saV, kai epistreyate.

6

[] BleponteV de oi uioi Ammwn oti hsan bdeluktoi eiV ton Dabid, apesteilan oi uioi Ammwn kai emisqwsan ek twn Suriwn Baiq-rewb kai twn Suriwn Swba eikosi ciliadaV pezwn, kai para tou basilewV Maaca ciliouV andraV, kai para tou IV-twb dwdeka ciliadaV andrwn.

7

Kai ote hkouse tauta o Dabid, apesteile ton Iwab kai apan to strateuma twn dunatwn.

8

Kai exhlqon oi uioi Ammwn kai paretacqhsan eiV polemon kata thn eisodon thV pulhV× kai oi Surioi Swba kai Rewb kai IV-twb kai Maaca hsan kaq' eautouV en th pediadi.

9

Blepwn de o Iwab oti h mach paretacqh enantion autou emprosqen kai opisqen, exelexen ek pantwn twn eklektwn tou Israhl kai paretaxen autouV enantion twn Suriwn×

10

to de upoloipon tou laou edwken eiV thn ceira tou Abisai, adelfou autou, kai paretaxen autouV enantion twn uiwn Ammwn.

11

Kai eipen, Ean oi Surioi uperiscuswsi kat' emou, tote su qeleiV me swsei ean de oi uioi Ammwn uperiscuswsi kata sou, tote egw qelw elqei dia na se swsw×

12

andrizou, kai aV krataiwqwmen uper tou laou hmwn kai uper twn polewn tou Qeou hmwn× o de KurioV aV kamh to areston eiV touV ofqalmouV autou.

13

Kai proshlqen o Iwab kai o laoV o met' autou eiV machn enantion twn Suriwn× oi de efugon ap' emprosqen autou.

14

Kai ote eidon oi uioi Ammwn oti oi Surioi efugon, tote efugon kai autoi ap' emprosqen tou Abisai kai eishlqon eiV thn polin. Kai o Iwab epestreyen apo twn uiwn Ammwn kai hlqen eiV Ierousalhm.

15

[] IdonteV de oi Surioi oti katetropwqhsan emprosqen tou Israhl, sunhqroisqhsan omou.

16

Kai apesteilen o Adarezer kai exhgage touV SuriouV touV peran tou potamou× kai hlqon eiV Ailam× kai Swbak, o arcistrathgoV tou Adarezer, proeporeueto emprosqen autwn.

17

Kai ote aphggelqh proV ton Dabid, sunhqroise panta ton Israhl kai diebh ton Iordanhn kai hlqen eiV Ailam. Oi de Surioi paretacqhsan enantion tou Dabid kai epolemhsan me auton.

18

Kai efugon oi Surioi ap' emprosqen tou Israhl× kai exwloqreusen o Dabid ek twn Suriwn eptakosiaV amaxaV kai tessarakonta ciliadaV ippewn, kai Swbak ton arcistrathgon autwn epataxe, kai apeqanen ekei.

19

Kai idonteV panteV oi basileiV, oi douloi tou Adarezer, oti katetropwqhsan emprosqen tou Israhl, ekamon eirhnhn meta tou Israhl kai egeinan douloi autwn. Kai oi Surioi efobounto na bohqhswsi pleon touV uiouV Ammwn.

2 Samuel 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: