Modern Greek Bible

2 Samuel 8

2 Samuel

Return to Index

Chapter 9

1

[] Kai eipen o Dabid, Menei tiV eti ek tou oikou tou Saoul, dia na kamw eleoV proV auton carin tou Iwnaqan;

2

Hto de douloV tiV ek tou oikou tou Saoul, onomazomenoV Siba. Kai ekalesan auton proV ton Dabid, kai eipe proV auton o basileuV, Su eisai o Siba; O de eipen, O douloV sou.

3

Kai eipen o basileuV, Den menei tiV eti ek tou oikou tou Saoul, dia na kamw proV auton eleoV Qeou; Kai eipen o Siba proV ton basilea, Eti uparcei uioV tou Iwnaqan, beblammenoV touV podaV.

4

Kai eipe proV auton o basileuV, Pou einai outoV; O de Siba eipe proV ton basilea, Idou, einai en tw oikw tou Maceir, uiou tou Ammihl, en Lo-debar.

5

Tote esteilen o basileuV Dabid kai elaben auton ek tou oikou tou Maceir, uiou tou Ammihl, ek Lo-debar.

6

Kai ote hlqe proV ton Dabid o Memfibosqe, uioV tou Iwnaqan, uiou tou Saoul, epese kata proswpon autou kai prosekunhse. Kai eipen o Dabid, Memfibosqe× O de eipen, Idou, o douloV sou.

7

Kai eipen o Dabid proV auton, Mh fobou× dioti bebaiwV qelw kamei proV se eleoV, carin Iwnaqan tou patroV sou, kai qelw apodwsei eiV se panta ta kthmata Saoul tou patroV sou× kai su qeleiV trwgei arton epi thV trapezhV mou dia pantoV.

8

O de prosekunhsen auton kai eipe, TiV einai o douloV sou, wste na epibleyhV eiV toiouton kuna teqnhkota opoioV egw;

9

[] Kai ekalesen o basileuV ton Siba, ton doulon tou Saoul, kai eipe proV auton, Panta osa eicen o Saoul kai paV o oikoV autou edwka eiV ton uion tou kuriou sou×

10

qeleiV loipon gewrgei thn ghn di' auton, su kai oi uioi sou, kai oi douloi sou, kai qeleiV ferei ta eisodhmata, dia na ech o uioV tou kuriou sou trofhn na trwgh× plhn o Memfibosqe, o uioV tou kuriou sou, qelei trwgei dia pantoV arton epi thV trapezhV mou. Eice de o Siba dekapente uiouV kai eikosi doulouV.

11

O de Siba eipe proV ton basilea, Kata panta osa prosetaxen o kurioV mou o basileuV ton doulon autou, outw qelei kamei o douloV sou. O de Memfibosqe, eipen o basileuV, qelei trwgei epi thV trapezhV mou, wV eiV twn uiwn tou basilewV.

12

Eice de o Memfibosqe uion mikron, onomazomenon Mica. PanteV de oi katoikounteV en tw oikw tou Siba hsan douloi tou Memfibosqe.

13

Kai o Memfibosqe katwkei en Ierousalhm× dioti etrwge dia pantoV epi thV trapezhV tou basilewV× hto de cwloV amfoterouV touV podaV.

2 Samuel 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: