Modern Greek Bible

2 Samuel 7

2 Samuel

Return to Index

Chapter 8

1

[] Meta de tauta epataxen o Dabid touV FilistaiouV kai katetropwsen autouV× kai elaben o Dabid thn Meqeg-amma ek ceiroV twn Filistaiwn.

2

Kai epataxe touV MwabitaV kai diemetrhsen autouV dia scoiniwn, aplwsaV autouV kata ghV× kai diemetrhse dia duo scoiniwn dia na qanatwsh, kai di' enoV plhrouV scoiniou dia na afhsh zwntaV. OutwV oi Mwabitai egeinan douloi tou Dabid upoteleiV.

3

Epataxen eti o Dabid ton Adadezer, uion tou Rewb, basilea thV Swba, enw uphgaine na sthsh thn exousian autou epi ton potamon Eufrathn.

4

Kai elaben o Dabid ex autou ciliouV eptakosiouV ippeiV kai eikosi ciliadaV pezwn× kai eneurokophsen o Dabid pantaV touV ippouV twn amaxwn, kai efulaxen ex autwn ekaton amaxaV.

5

Kai ote hlqon oi Surioi thV Damaskou dia na bohqhswsi ton Adadezer, basilea thV Swba, o Dabid epataxen ek twn Suriwn eikosiduo ciliadaV andrwn.

6

Kai ebalen o Dabid frouraV en th Suria thV Damaskou× kai oi Surioi egeinan douloi upoteleiV tou Dabid. Kai eswzen o KurioV ton Dabid pantacou, opou eporeueto.

7

Kai elaben o Dabid taV aspidaV taV crusaV, aitineV hsan epi touV doulouV tou Adadezer, kai eferen autaV eiV Ierousalhm.

8

Kai ek thV Betac kai ek Bhrwqai, polewn tou Adadezer, o basileuV Dabid elabe calkon polun sfodra.

9

[] AkousaV de o Qoei, basileuV thV Aimaq, oti o Dabid epataxe pasan thn dunamin tou Adadezer,

10

apesteilen o Qoei Iwram, ton uion autou, proV ton basilea Dabid, dia na cairethsh auton kai na euloghsh auton, oti katepolemhse ton Adadezer kai epataxen auton× dioti o Adadezer hto polemioV tou Qoei. Kai eferen o Iwram meq' eautou skeuh argura kai skeuh crusa kai skeuh calkina×

11

kai tauta afierwsen o basileuV Dabid eiV ton Kurion meta tou arguriou kai tou crusiou, ta opoia eicen afierwsei ek pantwn twn eqnwn, osa upetaxen×

12

ek thV SuriaV kai ek tou Mwab kai ek twn uiwn Ammwn kai ek twn Filistaiwn kai ek tou Amalhk kai ek twn lafurwn tou Adadezer, uiou tou Rewb, basilewV thV Swba.

13

Kai apekthsen o Dabid onoma, ote epestrefe, katatropwsaV touV SuriouV en th koiladi tou alatoV, dekaoktw ciliadaV.

14

Kai ebale frouraV en th Idoumaia× kaq' olhn thn Idoumaian ebale frouraV× kai panteV oi Idoumaioi egeinan douloi tou Dabid. Kai eswzen o KurioV ton Dabid pantacou opou eporeueto.

15

[] Kai ebasileusen o Dabid epi panta ton Israhl× kai ekamen o Dabid krisin kai dikaiosunhn eiV panta ton laon autou.

16

Kai Iwab, o uioV thV SerouiaV, hto epi tou strateumatoV× Iwsafat de, o uioV tou Aciloud, upomnhmatografoV×

17

kai Sadwk, o uioV tou Acitwb, kai Acimelec, o uioV tou Abiaqar, iereiV× o de SeraiaV, grammateuV.

18

Kai BenaiaV, o uioV tou Iwdae, hto epi twn Cereqaiwn kai epi twn Feleqaiwn× oi de uioi tou Dabid hsan aularcai.

2 Samuel 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: