Modern Greek Bible

2 Samuel 6

2 Samuel

Return to Index

Chapter 7

1

[] Afou de ekaqhsen o basileuV en tw oikw autou kai anepausen auton o KurioV pantacoqen apo pantwn twn ecqrwn autou×

2

eipen o basileuV proV Naqan ton profhthn, Ide twra, egw katoikw en oikw kedrinw× h de kibwtoV tou Qeou kaqhtai en mesw parapetasmatwn.

3

Kai eipen o Naqan proV ton basilea, Upage, kame pan to en kardia sou× dioti o KurioV einai meta sou.

4

[] Kai thn nukta ekeinhn egeine logoV tou Kuriou proV ton Naqan, legwn,

5

Upage kai eipe proV ton doulon mou ton Dabid, Outw legei KurioV× su qeleiV oikodomhsei eiV eme oikon, dia na katoikw;

6

Dioti den katwkhsa en oikw, af' hV hmeraV anebibasa touV uiouV Israhl ex Aiguptou mecri thV hmeraV tauthV, alla perihrcomhn entoV skhnhV kai parapetasmatwn.

7

Pantacou opou periepathsa meta pantwn twn uiwn Israhl, elalhsa pote proV tina ek twn fulwn tou Israhl, eiV ton opoion prosetaxa na poimainh ton laon mou ton Israhl, legwn, Dia ti den wkodomhsate eiV eme oikon kedrinon;

8

Twra loipon, outw qeleiV eipei proV ton doulon mou ton Dabid× Outw legei o KurioV twn dunamewn× Egw se elabon ek thV mandraV, apo opisqen twn probatwn, dia na hsai hgemwn epi ton laon mou, epi ton Israhl×

9

kai hmhn meta sou pantacou opou periepathsaV, kai exwloqreusa pantaV touV ecqrouV sou ap' emprosqen sou, kai se ekamon onomaston, kata to onoma twn megalwn twn epi thV ghV×

10

kai qelw diorisei topon dia ton laon mou ton Israhl kai qelw futeusei autouV, kai qelousi katoikei en topw idiw eautwn kai den qelousi metaferesqai pleon× kai oi uioi thV adikiaV den qelousi kataqlibei autouV pleon wV to proteron,

11

kai wV apo twn hmerwn kaq' aV katesthsa kritaV epi ton laon mou Israhl× kai qelw se anapausei apo pantwn twn ecqrwn sou. O KurioV proseti anaggellei proV se oti o KurioV qelei oikodomhsei oikon eiV se.

12

Afou plhrwqwsin ai hmerai sou kai koimhqhV meta twn paterwn sou, qelw anasthsei meta se to sperma sou, to opoion qelei exelqei ek twn splagcnwn sou, kai qelw sterewsei thn basileian autou.

13

autoV qelei oikodomhsei oikon eiV to onoma mou× kai qelw sterewsei ton qronon thV basileiaV autou ewV aiwnoV×

14

egw qelw eisqai eiV auton pathr kai autoV qelei eisqai eiV eme uioV× ean praxh anomian, qelw swfronisei auton en rabdw andrwn kai dia mastigwsewn uiwn anqrwpwn×

15

to eleoV mou omwV den qelei afaireqh ap' autou, wV afhresa auto apo tou Saoul, ton opoion exebalon ap' emprosqen sou×

16

kai qelei sterewqh o oikoV sou kai h basileia sou emprosqen sou ewV aiwnoV× o qronoV sou qelei eisqai esterewmenoV eiV ton aiwna.

17

Kata pantaV touV logouV toutouV kai kaq' olhn tauthn thn orasin, outwV elalhsen o Naqan proV ton Dabid.

18

[] Tote eishlqen o basileuV Dabid kai ekaqhsen enwpion tou Kuriou kai eipe, TiV eimai egw, Kurie Qee; kai tiV o oikoV mou, wste me efereV mecri toutou.

19

Alla kai touto eti estaqh mikron eiV touV ofqalmouV sou, Kurie Qee× kai elalhsaV eti peri tou oikou tou doulou sou dia mellon makron. Kai einai outoV o tropoV twn anqrwpwn, Despota Kurie;

20

Kai ti dunatai na eiph pleon o Dabid proV se; dioti su gnwrizeiV ton doulon sou, Despota Kurie.

21

Dia ton logon sou kai kata thn kardian sou epraxaV panta tauta ta megaleia, dia na gnwstopoihshV auta eiV ton doulon sou.

22

Dia touto megaV eisai, Kurie Qee× dioti den einai omoioV sou× oude einai QeoV ektoV sou, kata panta osa hkousamen me ta wta hmwn.

23

Kai ti allo eqnoV epi thV ghV einai wV o laoV sou, wV o Israhl, ton opoion o QeoV hlqe na exagorash dia laon eautou kai dia na kamh auton onomaston, kai na energhsh uper umwn pragmata megala kai qaumasta, uper thV ghV sou, emprosqen tou laou sou, ton opoion elutrwsaV dia seauton ex Aiguptou, ek twn eqnwn kai ek twn qewn autwn;

24

Dioti esterewsaV eiV seauton ton laon sou Israhl, dia na hnai laoV sou eiV ton aiwna× kai su, Kurie, egeineV QeoV autwn.

25

kai twra, Kurie Qee, ton logon ton opoion elalhsaV peri tou doulou sou kai peri tou oikou autou aV sterewqh aV ton aiwna, kai kame wV elalhsaV.

26

Kai aV megalunqh to onoma sou ewV aiwnoV, wste na legwsin, O KurioV twn dunamewn einai o QeoV epi ton Israhl× kai o oikoV tou doulou sou Dabid aV hnai esterewmenoV enwpion sou.

27

Dioti su, Kurie twn dunamewn, Qee tou Israhl, apekaluyaV eiV ton doulon sou, legwn, Oikon qelw oikodomhsei eiV se× dia touto o douloV sou eurhke thn kardian autou etoimhn na proseuchqh proV se thn proseuchn tauthn.

28

Kai twra, Despota Kurie, su eisai o QeoV, kai oi logoi sou qelousin eisqai alhqinoi, kai su upesceqhV ta agaqa tauta proV ton doulon sou×

29

twra loipon eudokhson na euloghshV ton oikon tou doulou sou, dia na hnai enwpion sou eiV ton aiwna× dioti su, Despota Kurie, elalhsaV× kai upo thV eulogiaV sou aV hnai o oikoV tou doulou sou euloghmenoV eiV ton aiwna.

2 Samuel 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: