Modern Greek Bible

2 Samuel 5

2 Samuel

Return to Index

Chapter 6

1

[] Kai palin sunhqroisen o Dabid pantaV touV eklektouV ek tou Israhl, triakonta ciliadaV.

2

Kai eshkwqh o Dabid kai uphge, kai paV o laoV o met' autou, apo Baal tou Iouda, dia na anagagh ekeiqen thn kibwton tou Qeou, eiV thn opoian epikaleitai to Onoma, to onoma tou Kuriou twn dunamewn, tou kaqhmenou uperanw authV epi twn ceroubeim.

3

Kai epebibasan thn kibwton tou Qeou epi neaV amaxhV kai eshkwsan authn ek tou oikou tou Abinadab, tou en tw bounw× wdhghsan de thn amaxan thn nean o Ouza kai Aciw, uioi tou Abinadab.

4

Kai eshkwsan authn apo tou oikou tou Abinadab, tou en tw bounw, meta thV kibwtou tou Qeou× kai o Aciw proeporeueto thV kibwtou.

5

O de Dabid kai paV o oikoV tou Israhl epaizon emprosqen tou Kuriou pan eidoV organwn apo xulou elathV kai kiqaraV kai yalthria kai tumpana kai seistra kai kumbala.

6

[] Kai ote hlqon ewV tou alwniou tou Nacwn, exhplwsen o Ouza thn ceira autou eiV thn kibwton tou Qeou kai ekrathsen authn× dioti eseisan authn oi boeV.

7

Kai exhfqh o qumoV tou Kuriou kata tou Ouza× kai epataxen auton o QeoV ekei dia thn propeteian autou× kai apeqanen ekei para thn kibwton tou Qeou.

8

Kai eluphqh o Dabid, oti o KurioV ekame calasmon eiV ton Ouza× kai ekalese to onoma tou topou FareV-ouza, ewV thV hmeraV tauthV.

9

Kai efobhqh o Dabid ton Kurion thn hmeran ekeinhn kai eipe, pwV qelei eiselqei proV eme h kibwtoV tou Kuriou;

10

Kai den hqelhsen o Dabid na metakinhsh thn kibwton tou Kuriou proV eauton eiV thn polin Dabid, all' estreyen authn o Dabid eiV ton oikon Wbhd-edwm tou Getqaiou.

11

Kai ekaqhsen h kibwtoV tou Kuriou en tw oikw Wbhd-edwm tou Getqaiou treiV mhnaV× kai euloghsen o KurioV ton Wbhd-edwm kai panta ton oikon autou.

12

[] Kai aphggeilan proV ton basilea Dabid, legonteV, O KurioV euloghse ton oikon tou Wbhd-edwm kai panta ta uparconta autou eneka thV kibwtou tou Qeou. Tote uphgen o Dabid kai anebibase thn kibwton tou Qeou ek tou oikou tou Wbhd-edwm eiV thn polin Dabid en eufrosunh.

13

Kai ote ebadizon oi bastazonteV thn kibwton tou Kuriou ex bhmata, equsiazon boun kai siteuton.

14

Kai ecoreuen o Dabid enwpion tou Kuriou ex olhV dunamewV× kai hto o Dabid periezwsmenoV linoun efod.

15

Kai o Dabid kai paV o oikoV Israhl anebibasan thn kibwton tou Kuriou en alalagmw kai en fwnh salpiggoV.

16

Enw de h kibwtoV tou Kuriou eishrceto eiV thn polin Dabid, Mical, h qugathr tou Saoul, ekuye dia thV quridoV, kai idousa ton basilea Dabid orcoumenon kai coreuonta enwpion tou Kuriou, exoudenwsen auton en th kardia authV.

17

Kai eferan thn kibwton tou Kuriou kai eqesan authn eiV ton topon authV, eiV to meson thV skhnhV thn opoian esthse di' authn o Dabid× kai proseferen o Dabid olokautwmata kai eirhnikaV prosforaV enwpion tou Kuriou.

18

Kai afou eteleiwsen o Dabid prosferwn ta olokautwmata kai taV eirhnikaV prosforaV, euloghse ton laon en onomati tou Kuriou twn dunamewn.

19

Kai diemoirasen eiV panta ton laon, eiV apan to plhqoV tou Israhl, apo androV ewV gunaikoV, eiV ekaston anqrwpon en ywmion kai en tmhma kreatoV kai mian fialhn oinou. Tote paV o laoV anecwrhsen, ekastoV eiV thn oikian autou.

20

[] Kai epestreyen o Dabid dia na euloghsh ton oikon autou. Kai exelqousa Mical, h qugathr tou Saoul, eiV sunanthsin tou Dabid, eipe, Poson endoxoV hto shmeron o basileuV tou Israhl, ostiV egumnwqh shmeron eiV touV ofqalmouV twn qerapainidwn twn doulwn autou, kaqwV gumnonetai anaiscuntwV eiV twn mhdaminwn anqrwpwn.

21

Kai eipen o Dabid proV thn Mical, Enwpion tou Kuriou, ostiV me exelexen uper ton patera sou kai uper panta ton oikon autou, wste na me katasthsh hgemona epi ton laon tou Kuriou, epi ton Israhl, nai, enwpion tou Kuriou epaixa×

22

kai qelw exeutelisqh eti perissoteron kai qelw tapeinwqh eiV touV ofqalmouV mou× kai meta twn qerapainidwn, peri twn opoiwn su elalhsaV, met' autwn qelw doxasqh.

23

Dia touto h Mical, h qugathr tou Saoul, den egennhse teknon ewV thV hmeraV tou qanatou authV.

2 Samuel 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: