Modern Greek Bible

2 Samuel 4

2 Samuel

Return to Index

Chapter 5

1

[] Kai hlqon pasai ai fulai tou Israhl proV ton Dabid eiV Cebrwn kai eipon, legonteV, Idou, ostoun sou kai sarx sou eimeqa hmeiV×

2

kai proteron eti, ote o Saoul ebasileuen ef' hmaV, su hso o exagwn kai eisagwn ton Israhl× kai proV se eipen o KurioV, Su qeleiV poimanei ton laon mou ton Israhl, kai su qeleiV eisqai hgemwn epi ton Israhl.

3

Kai hlqon panteV oi presbuteroi tou Israhl proV ton basilea eiV Cebrwn× kai ekamen o basileuV Dabid sunqhkhn met' autwn eiV Cebrwn enwpion tou Kuriou× kai ecrisan ton Dabid basilea epi ton Israhl.

4

Triakonta etwn hto o Dabid ote egeine basileuV, kai ebasileuse tessarakonta eth×

5

en men Cebrwn ebasileusen epi ton Ioudan epta eth kai ex mhnaV× en de Ierousalhm ebasileuse triakonta tria eth epi panta ton Israhl kai Ioudan.

6

[] Kai uphgen o basileuV kai oi andreV autou eiV Ierousalhm, proV touV IebousaiouV, touV katoikountaV thn ghn× oitineV elalhsan proV ton Dabid, legonteV, Den qeleiV eiselqei entauqa, ean den ekbalhV touV tuflouV kai cwlouV× legonteV oti o Dabid den hqele dunhqh na eiselqh ekei.

7

O Dabid omwV ekurieuse to frourion Siwn× auth einai h poliV Dabid.

8

Kai eipen o Dabid thn hmeran ekeinhn, OstiV fqash eiV ton oceton kai pataxh touV IebousaiouV, kai touV cwlouV kai touV tuflouV, touV misoumenouV upo thV yuchV tou Dabid, qelei eisqai archgoV. Dia touto legousi, TufloV kai cwloV den qelousin eiselqei eiV ton oikon.

9

Kai katwkhsen o Dabid en tini frouriw kai wnomasen auto, H poliV Dabid. Kai ekamen o Dabid oikodomaV kuklw apo Millw kai esw.

10

Kai proecwrei o Dabid kai emegaluneto, kai KurioV o QeoV twn dunamewn hto met' autou.

11

[] Kai apesteilen o Ceiram, basileuV thV Turou, presbeiV proV ton Dabid, kai xula kedrina kai xulourgouV kai ktistaV, kai wkodomhsan oikon eiV ton Dabid.

12

Kai egnwrisen o Dabid, oti o KurioV katesthsen auton basilea epi ton Israhl, kai oti uywse thn basileian autou dia ton laon autou Israhl.

13

Kai elabe proseti o Dabid pallakaV kai gunaikaV ek thV Ierousalhm, afou hlqen ek Cebrwn× kai egennhqhsan eti eiV ton Dabid uioi kai qugatereV.

14

tauta de einai ta onomata twn eiV auton gennhqentwn en Ierousalhm× Sammoua kai Swbab kai Naqan kai Solomwn,

15

kai Iebar kai Elisoua kai Nefeg kai Iafia,

16

kai Elisama kai Eliada kai Elifalet.

17

[] Ote de hkousan oi Filistaioi oti ecrisan ton Dabid basilea epi ton Israhl, anebhsan panteV oi Filistaioi na zhthswsi ton Dabid× kai o Dabid hkouse peri toutou kai katebh eiV to frourion.

18

Kai hlqon oi Filistaioi kai diecuqhsan eiV thn koilada Rafaeim.

19

Kai erwthsen o Dabid ton Kurion, legwn, Na anabw proV touV FilistaiouV; qeleiV paradwsei autouV eiV thn ceira mou; Kai eipen o KurioV proV ton Dabid, Anaba× dioti bebaiwV qelw paradwsei touV FilistaiouV eiV thn ceira sou.

20

Kai hlqen o Dabid eiV Baal-feraseim, kai ekei epataxen autouV o Dabid kai eipen, O KurioV diekoye touV ecqrouV mou emprosqen mou, kaqwV diakoptontai ta udata. Dia touto ekalesqh to onoma tou topou ekeinou Baal-feraseim.

21

Kai ekei katelipon ta eidwla autwn, kai eshkwsan auta o Dabid kai oi andreV autou.

22

Kai anebhsan palin oi Filistaioi kai diecuqhsan eiV thn koilada Rafaeim.

23

Kai ote hrwthsen o Dabid ton Kurion, eipe, Mh anabhV× streyon opisw autwn kai epipeson ep' autouV apenanti twn sukaminwn.

24

kai otan akoushV qorubon diabasewV epi twn korufwn twn sukaminwn, tote qeleiV speusei dioti tote o KurioV qelei exelqei emprosqen sou, dia na pataxh to stratopedon twn Filistaiwn.

25

Kai ekamen o Dabid, kaqwV prosetaxen eiV auton o KurioV× kai epataxe touV FilistaiouV apo Gabaa ewV thV eisodou Gezer.

2 Samuel 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: