Modern Greek Bible

2 Samuel 2

2 Samuel

Return to Index

Chapter 3

1

[] Dihrkese de polu o polemoV metaxu tou oikou tou Saoul kai tou oikou tou Dabid. Kai o men Dabid proebaine krataioumenoV× o de oikoV tou Saoul proebainen exasqenoumenoV.

2

Egennhqhsan de eiV ton Dabid uioi en Cebrwn× kai o men prwtotokoV autou hto Amnwn, ek thV Acinoam thV IezrahlitidoV×

3

o de deuteroV autou, Cileab, ek thV AbigaiaV, gunaikoV tou Nabal tou Karmhlitou× o de tritoV, Abessalwm, uioV thV Maaca, qugatroV tou Qalmai, basilewV thV Gessour×

4

o de tetartoV, AdwniaV, uioV thV Aggeiq× kai o pemptoV, SefatiaV, uioV thV Abital×

5

kai o ektoV, Iqraam, ek thV Aigla, thV gunaikoV tou Dabid. Outoi egennhqhsan eiV ton Dabid en Cebrwn.

6

Enw de exhkolouqei o polemoV metaxu tou oikou tou Saoul kai tou oikou tou Dabid, o Abenhr upesthrize ton oikon tou Saoul.

7

[] Eice de o Saoul pallakhn, onomazomenhn Resfa, qugatera tou Aia× kai eipen o IV-bosqe proV ton Abenhr, Dia ti eisercesai proV thn pallakhn tou patroV mou;

8

Kai equmwqh sfodra o Abenhr dia touV logouV tou IV-bosqe kai eipe, Kefalh kunoV eimai egw, ostiV kamnw shmeron eleoV proV ton oikon Saoul tou patroV sou, proV touV adelfouV autou kai proV touV filouV autou, enantion tou Iouda, kai den se paredwka eiV thn ceira tou Dabid, wste na elegchV shmeron adikian eiV eme peri thV gunaikoV tauthV;

9

outw na kamh o QeoV eiV ton Abenhr kai outw na prosqesh eiV auton, ean, kaqwV wmosen o KurioV eiV ton Dabid, den kamw outwV eiV auton,

10

na metabibasw thn basileian ek tou oikou tou Saoul, kai na sthsw ton qronon tou Dabid epi ton Israhl kai epi ton Ioudan, apo Dan ewV Bhr-sabee.

11

Kai den hdunato pleon na apokriqh logon proV ton Abenhr, epeidh efobeito auton.

12

Tote apesteilen o Abenhr mhnutaV proV ton Dabid apo merouV autou, legwn, TinoV einai h gh; legwn proseti, Kame sunqhkhn met' emou, kai idou, h ceir mou qelei eisqai meta sou, wste na ferw upo thn exousian sou panta ton Israhl.

13

O de eipe, KalwV× egw qelw kamei sunqhkhn meta sou× plhn en pragma zhtw egw para sou× kai eipe, Den qeleiV idei to proswpon mou, ean den ferhV emprosqen mou Mical thn qugatera tou Saoul, otan elqhV na idhV to proswpon mou.

14

Kai apesteilen o Dabid mhnutaV proV ton IV-bosqe, uion tou Saoul legwn, ApodoV thn gunaika mou thn Mical, thn opoian enumfeuqhn eiV emauton dia ekaton akrobustiaV Filistaiwn.

15

Kai esteilen o IV-bosqe kai elaben authn para tou androV authV, para tou Faltihl uiou tou LaeiV.

16

Kai uphge met' authV o anhr authV, poreuomenoV kai klaiwn katopin authV ewV Baoureim. Tote eipe proV auton o Abenhr, Upage, epistreyon× kai epestreyen.

17

O de Abenhr sunwmilhse meta twn presbuterwn tou Israhl, legwn, Kai cqeV kai procqeV ezhteite ton Dabid na basileush ef' umaV×

18

twra loipon kamete touto× dioti o KurioV elalhse peri tou Dabid, legwn, Dia ceiroV Dabid tou doulou mou qelw swsei ton laon mou Israhl ek ceiroV twn Filistaiwn kai ek ceiroV pantwn twn ecqrwn autwn.

19

Kai elalhse proseti o Abenhr eiV ta wta tou Beniamin× kai uphgen o Abenhr na lalhsh kai eiV ta wta tou Dabid eiV Cebrwn, panta osa hsan aresta eiV ton Israhl kai eiV panta ton oikon tou Beniamin.

20

Hlqe loipon o Abenhr proV ton Dabid eiV Cebrwn, kai met' autou eikosi andreV. Kai ekamen o Dabid eiV ton Abenhr kai eiV touV andraV touV met' autou sumposion.

21

Kai eipen o Abenhr proV ton Dabid, Qelw shkwqh kai upagei, kai qelw sunaxei panta ton Israhl proV ton kurion mou ton basilea, dia na kamwsi sunqhkhn meta sou, kai na basileuhV kaq' olhn thn epiqumian thV yuchV sou. Kai apesteilen o Dabid ton Abenhr× kai anecwrhsen en eirhnh.

22

[] Kai idou, oi douloi tou Dabid kai o Iwab hrconto apo ekdromhV, kai eferon meq' eautwn polla lafura× all' o Abenhr den hto meta tou Dabid en Cebrwn, dioti eicen aposteilei auton, kai eicen anacwrhsei en eirhnh.

23

Ote de hlqen o Iwab kai apan to strateuma to met' autou, aphggeilan proV ton Iwab, legonteV, Abenhr o uioV tou Nhr hlqe proV ton basilea, kai exapesteilen auton kai anecwrhsen en eirhnh.

24

Tote, eishlqen o Iwab proV ton basilea kai eipe, Ti ekameV; idou, o Abenhr hlqe proV se× dia ti exapesteilaV auton, kai aphlqen;

25

exeureiV ton Abenhr ton uion tou Nhr, oti hlqe dia na se apathsh kai na maqh thn exodon sou kai thn eisodon sou kai na maqh panta osa su pratteiV.

26

Kai kaqwV exhlqen o Iwab apo tou Dabid, esteile mhnutaV katopin tou Abenhr, kai epestreyan auton apo tou freatoV Sira× o Dabid omwV den hxeure.

27

Kai ote epestreyen o Abenhr eiV Cebrwn, o Iwab paremerisen auton eiV ta plagia thV pulhV, dia na lalhsh proV auton mustika× kai ekei epataxen auton upo thn pempthn pleuran, kai apeqane, dia to aima Asahl tou adelfou autou.

28

Meta de tauta akousaV o Dabid, eipen, AqwoV eimai egw kai h basileia mou, enwpion tou Kuriou eiV ton aiwna, apo tou aimatoV tou Abenhr, uiou tou Nhr×

29

aV menh epi thn kefalhn tou Iwab kai epi panta ton oikon tou patroV autou× kai aV mh ekleiyh apo tou oikou tou Iwab gonorroioV h leproV h episthrizomenoV epi bakthrian h piptwn en romfaia h steroumenoV artou.

30

OutwV o Iwab kai Abisai o adelfoV autou eqanatwsan ton Abenhr, dioti eice qanatwsei Asahl ton adelfon autwn en Gabawn en th mach.

31

Kai eipen o Dabid proV ton Iwab kai proV panta ton laon ton met' autou, Diascisate ta imatia saV kai perizwsqhte sakkon kai klausate emprosqen tou Abenhr. Kai o basileuV Dabid hkolouqei to nekrokrabbaton.

32

Kai eqayan ton Abenhr en Cebrwn× kai uywsen o basileuV thn fwnhn autou kai eklausen epi tou tafou tou Abenhr× kai paV o laoV eklause.

33

Kai eqrhnhsen o basileuV epi ton Abenhr kai eipen, Apeqanen o Abenhr wV apoqnhskei afrwn;

34

ai ceireV sou den edeqhsan, oude oi podeV sou eteqhsan en desmoiV× epeseV, kaqwV piptei tiV emprosqen twn uiwn thV adikiaV. Kai paV o laoV eklause palin ep' auton.

35

Hlqen epeita paV o laoV dia na kamwsi ton Dabid na fagh arton, enw hto eti hmera× all' o Dabid wmose legwn, Outw na kamh o QeoV eiV eme kai outw na prosqesh, ean geuqw arton h allo ti, prin dush o hlioV.

36

Kai emaqe touto paV o laoV, kai hresen eiV autouV× kaqwV hresken eiV panta ton laon o, ti ekamen o basileuV.

37

Dioti paV o laoV kai paV o Israhl egnwrisan thn hmeran ekeinhn, oti den hto apo tou basilewV to na qanatwqh Abenhr o uioV tou Nhr.

38

Kai eipen o basileuV proV touV doulouV autou, Den exeurete oti strathgoV, kai megaV, epese thn hmeran tauthn en tw Israhl;

39

egw de eimai thn shmeron adunatoV, an kai ecrisqhn basileuV× kai outoi oi andreV oi uioi thV SerouiaV parapolu dunatoi wV proV eme× o KurioV qelei kamei antapodosin eiV ton ergathn thV kakiaV kata thn kakian autou.

2 Samuel 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: