Modern Greek Bible

2 Samuel 1

2 Samuel

Return to Index

Chapter 2

1

[] Meta de tauta hrwthsen o Dabid ton Kurion, legwn, na anabw eiV tina twn polewn Iouda; O de KurioV eipe proV auton, Anaba. Kai eipen o Dabid, pou na anabw; O de eipen, eiV Cebrwn.

2

Anebh loipon ekei o Dabid kai ai duo gunaikeV autou, Acinoam h IezrahlitiV kai Abigaia h gunh Nabal tou Karmhlitou.

3

Kai touV andraV touV met' autou anebibasen o Dabid, ekaston meta thV oikogeneiaV autou× kai katwkhsan en taiV polesi Cebrwn.

4

Kai hlqon oi andreV Iouda kai ecrisan ekei ton Dabid basilea epi ton oikon Iouda. Kai aphggeilan proV ton Dabid, legonteV, Oi andreV thV IabeiV-galaad hsan oi qayanteV ton Saoul.

5

Kai apesteilen o Dabid mhnutaV proV touV andraV thV IabeiV-galaad kai eipe proV autouV, Euloghmenoi na hsqe para tou Kuriou, dioti ekamete to eleoV touto eiV ton kurion saV, eiV ton Saoul, kai eqayate auton

6

eiqe loipon twra na kamh o KurioV proV esaV eleoV kai alhqeian kai egw proseti qelw antapodwsei eiV esaV to kalon touto, epeidh ekamete touto to pragma×

7

twra loipon, aV krataiwqwsin ai ceireV saV, kai ginesqe andreioi dioti o kurioV saV o Saoul apeqane, kai proseti o oikoV Iouda ecrisan eme basilea ef' eautwn.

8

[] O Abenhr omwV, o uioV tou Nhr, o arcistrathgoV tou Saoul, elabe ton IV-bosqe, uion tou Saoul, kai diebibasen auton eiV Macanaim,

9

kai ekamen auton basilea epi thV Galaad, kai epi twn Assouritwn, kai epi thV Iezrael, kai epi tou Efraim, kai epi tou Beniamin, kai epi pantoV tou Israhl.

10

Tessarakonta etwn hto IV-bosqe o uioV tou Saoul, ote egeine basileuV epi ton Israhl× kai ebasileuse duo eth× o oikoV omwV Iouda hkolouqhse ton Dabid.

11

Kai o ariqmoV twn hmerwn, kaq' aV ebasileusen o Dabid en Cebrwn epi tou oikou Iouda, hsan epta eth kai ex mhneV.

12

Exhlqe de Abenhr o uioV tou Nhr kai oi douloi tou IV-bosqe, uiou tou Saoul, ek Macanaim eiV Gabawn.

13

Kai Iwab, o uioV thV SerouiaV, kai oi douloi tou Dabid exhlqon kai sunaphnthqhsan plhsion tou udrostasiou thV Gabawn× kai ekaqhsan oi men enteuqen tou udrostasiou, oi de ekeiqen tou udrostasiou.

14

Kai eipen o Abenhr proV ton Iwab, AV shkwqwsi twra oi neoi kai aV paixwsin emprosqen hmwn. Kai eipen o Iwab, AV shkwqwsin.

15

Eshkwqhsan loipon kai eperasan kata ariqmon, dwdeka ek tou Beniamin, apo merouV tou IV-bosqe, uiou tou Saoul, kai dwdeka ek twn doulwn tou Dabid.

16

Kai epiasan ekastoV ton plhsion autou apo thV kefalhV, kai dieperase thn macairan autou eiV thn pleuran tou plhsion autou, kai epeson omou× oqen o topoV ekeinoV wnomasqh Celkaq-asoureim, ostiV einai en Gabawn.

17

Kai egeinen mach sklhrotath kat' ekeinhn thn hmeran× kai o Abenhr kai oi andreV Israhl enikhqhsan upo twn doulwn tou Dabid.

18

[] Hsan de ekei oi treiV uioi thV SerouiaV, Iwab kai Abisai kai Asahl× o de Asahl hto elafroV touV podaV, wV mia twn dorkadwn twn en agrw.

19

Kai katediwxen o Asahl opisw tou Abenhr× kai trecwn, den exeklinen eiV ta dexia oude eiV ta aristera, exopisqen tou Abenhr.

20

Kai ebleyen o Abenhr eiV ta opisw autou kai eipe, Su eisai o Asahl; O de apekriqh, Egw.

21

Kai eipe proV auton o Abenhr, Streyon su eiV ta dexia h eiV ta aristera, kai piason tina ek twn newn kai labe eiV seauton thn panoplian autou× plhn den hqelhsen o Asahl na ekklinh apo opisqen autou.

22

Kai palin eipen o Abenhr proV ton Asahl, Streyon apo opisqen mou× dia ti na se ktuphsw ewV edafouV; pwV qelw shkwsei tote to proswpon mou proV Iwab ton adelfon sou;

23

Alla den hqele na streyh× oqen epataxen auton o Abenhr me to opisqen tou doratoV autou eiV thn pempthn pleuran, kai exhlqe to doru apo twn opisqiwn autou, kai epesen ekei kai apeqanen en tw autw topw× kai osoi hrconto eiV ton topon, opou o Asahl epese kai apeqanen, istanto.

24

O de Iwab kai o Abisai katediwkon opisw tou Abenhr× kai o hlioV eduen ote autoi hlqon ewV tou bounou Amma, to opoion einai apenanti Gia, kata thn odon thV erhmou Gabawn.

25

[] Kai sunhqroisqhsan oi uioi Beniamin opisw tou Abenhr, kai egeinan en swma kai estaqhsan epi thV korufhV tinoV bounou.

26

Tote o Abenhr efwnhse proV ton Iwab kai eipe, Qelei katatrwgei akatapaustwV romfaia; den exeureiV oti pikria qelei eisqai eiV to teloV; ewV pote loipon den qeleiV prostaxei ton laon na epistreyh apo tou na katadiwkwsi touV adelfouV autwn;

27

Kai eipen o Iwab, Zh o QeoV, ean den hqeleV lalhsei, bebaiwV tote o laoV hqelen anabh to prwi, ekastoV apo thV katadiwxewV tou adelfou autou.

28

Kai esalpisen o Iwab en th salpiggi× kai estaqh paV o laoV, kai den katediwkon pleon katopin tou Israhl oude emaconto pleon.

29

Kai wdoiporhsan o Abenhr kai oi andreV autou dia thV pediadoV olhn thn nukta ekeinhn, kai diebhsan ton Iordanhn kai eperasan di' olhV thV Biqrwn kai hlqon eiV Macanaim.

30

O de Iwab epestreyen apo thV katadiwxewV tou Abenhr× kai ote sunhqroise panta ton laon, eleipon ek twn doulwn tou Dabid dekaennea andreV kai o Asahl.

31

Oi douloi de tou Dabid epataxan ek tou Beniamin kai ek twn andrwn tou Abenhr triakosiouV exhkonta andraV, oitineV apeqanon.

32

Kai eshkwsan ton Asahl kai eqayan auton en tw tafw tou patroV autou, tw en Bhqleem. O de Iwab kai oi andreV autou wdoiporhsan olhn thn nukta kai efqasan eiV Cebrwn peri ta caragmata.

2 Samuel 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: