Modern Greek Bible

1 Samuel 31

2 Samuel

Return to Index

Chapter 1

1

[] Meta de ton qanaton tou Saoul, afou epestreyen o Dabid apo thV sfaghV twn Amalhkitwn, ekaqhsen o Dabid en Siklag duo hmeraV×

2

thn de trithn hmeran, idou, hlqen anqrwpoV ek tou stratopedou apo plhsion tou Saoul, ecwn diescismena ta imatia autou kai cwma epi thV kefalhV autou× kai kaqwV eishlqe proV ton Dabid, epesen eiV thn ghn kai prosekunhse.

3

Kai eipe proV auton o Dabid, Poqen ercesai; O de eipe proV auton, Egw ek tou stratopedou tou Israhl dieswqhn.

4

Kai eipe proV auton o Dabid, Ti sunebh; eipe moi, parakalw. Kai apekriqh, Oti efugen o laoV ek thV machV, kai polloi malista ek tou laou epeson kai apeqanon× apeqanon de kai Saoul kai Iwnaqan o uioV autou.

5

Kai eipen o Dabid proV ton neon ton apaggellonta proV auton, PwV exeureiV oti apeqanen o Saoul, kai Iwnaqan o uioV autou;

6

Kai eipen o neoV o apaggellwn proV auton, Eureqhn kata tuchn en tw orei Gelboue, kai idou, o Saoul hto keklimenoV epi tou doratoV autou, kai idou, ai amaxai kai oi ippeiV katefqanon auton.

7

kai ote ebleyen eiV ta opisw autou, me eide kai me ekalese× kai apekriqhn, Idou, egw.

8

Kai eipe proV eme, PoioV eisai; Kai apekriqhn proV auton, Eimai AmalhkithV.

9

Palin eipe proV eme, Sthqi epanw mou, parakalw, kai qanatwson me× dioti skotodiniasiV me katelaben, epeidh h zwh mou einai eti olh en emoi.

10

Estaqhn loipon ep' auton kai eqanatwsa auton× epeidh hmhn bebaioV oti den hdunato na zhsh afou epese× kai elabon to diadhma to epi thV kefalhV autou kai to braciolion to en tw bracioni autou, kai efera auta entauqa proV ton kurion mou.

11

[] Tote piasaV o Dabid ta imatia autou, diescisen auta× kai panteV omoiwV oi andreV oi met' autou.

12

Kai epenqhsan kai eklausan kai enhsteusan ewV esperaV dia ton Saoul kai dia Iwnaqan ton uion autou kai dia ton laon tou Kuriou kai dia ton oikon tou Israhl, dioti epeson dia romfaiaV.

13

Eipe de o Dabid proV ton neon, ton apaggellonta proV auton, Poqen eisai; Kai apekriqh, Eimai uioV paroikou tinoV Amalhkitou.

14

Kai eipe proV auton o Dabid, PwV den efobhqhV na epibalhV thn ceira sou dia na qanatwshV ton kecrismenon tou Kuriou;

15

Kai ekalesen o Dabid ena ek twn newn kai eipe, Plhsiason, peson ep' auton. Kai epataxen auton, kai apeqane.

16

Kai eipe proV auton o Dabid, To aima sou epi thV kefalhV sou× dioti to stoma sou emarturhsen enantion sou, legwn, Egw eqanatwsa ton kecrismenon tou Kuriou.

17

[] Kai eqrhnhsen o Dabid ton qrhnon touton epi ton Saoul kai epi Iwnaqan ton uion autou×

18

kai parhggeile na didaxwsi touV uiouV Iouda touto to asma tou toxou× idou, einai gegrammenon en tw bibliw tou Iashr.

19

W doxa tou Israhl, epi touV uyhlouV topouV sou kathkontismenh. PwV epeson oi dunatoi.

20

Mh anaggeilhte eiV thn Gaq, mh diakhruxhte eiV taV plateiaV thV AskalwnoV, mhpote carwsin ai qugatereV twn Filistaiwn, mhpote agalliaswntai ai qugatereV twn aperitmhtwn×

21

Orh ta en Gelboue, AV mh hnai drosoV mhde broch ef' umaV, mhde agroi didonteV aparcaV× dioti ekei aperrifqh h aspiV twn iscurwn, H aspiV tou Saoul, wV na mh ecrisqh di' elaiou.

22

Apo tou aimatoV twn pefoneumenwn, apo tou steatoV twn iscurwn, to toxon tou Iwnaqan den estrefeto opisw, kai h romfaia tou Saoul den epestrefe kenh.

23

Saoul kai Iwnaqan hsan oi hgaphmenoi kai erasmioi en th zwh autwn, kai en tw qanatw autwn den ecwrisqhsan× hsan elafroteroi aetwn, dunatwteroi leontwn.

24

QugatereV Israhl, klausate epi ton Saoul ton enduonta umaV kokkina meta kallwpismwn, ton epiballonta stolismouV crusouV epi ta endumata umwn.

25

PwV epeson oi dunatoi en mesw thV machV× Iwnaqan, epi touV uyhlouV topouV sou tetraumatismene.

26

PerilupoV eimai dia se, adelfe mou Iwnaqan× prosfilestatoV estaqhV eiV eme× h proV eme agaph sou hto exaisioV. Uperebaine thn agaphn twn gunaikwn.

27

PwV epeson oi dunatoi, kai apwlesqhsan ta opla tou polemou.

2 Samuel 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: