Modern Greek Bible

1 Samuel 30

1 Samuel

Return to Index

Chapter 31

1

[] Oi de Filistaioi epolemoun kata tou Israhl× kai efugon oi andreV tou Israhl apo proswpou twn Filistaiwn kai epeson pefoneumenoi en tw orei Gelboue.

2

Kai katefqasan oi Filistaioi ton Saoul kai touV uiouV autou× kai epataxan oi Filistaioi ton Iwnaqan kai ton Abinadab kai ton Melci-soue, touV uiouV tou Saoul.

3

Ebarune de h mach epi ton Saoul, kai epetucon auton oi andreV oi toxotai kai eplhgwqh barewV upo twn toxotwn.

4

Kai eipen o Saoul proV ton oploforon autou, Sure thn romfaian sou kai diaperason me di' authV, dia na mh elqwsin outoi oi aperitmhtoi kai me diaperaswsi kai me empaixwsi× plhn o oploforoV autou den hqele, dioti efobeito sfodra. Oqen elaben o Saoul thn romfaian kai epesen ep' authn.

5

Kai wV eiden o oploforoV autou oti apeqanen o Saoul, epese kai autoV epi thn romfaian autou kai apeqane met' autou.

6

outwV apeqanen o Saoul kai oi treiV uioi autou, kai o oploforoV autou kai panteV oi andreV autou, thn authn ekeinhn hmeran omou.

7

Kai oi andreV Israhl, oi peran thV koiladoV, kai oi peran tou Iordanou, idonteV oti efugon oi andreV Israhl kai oti o Saoul kai oi uioi autou apeqanon, katelipon taV poleiV kai efugon. kai elqonteV oi Filistaioi katwkhsan en autaiV.

8

[] Kai thn epaurion, ote hlqon oi Filistaioi dia na ekduswsi touV pefoneumenouV, eurhkan ton Saoul kai touV treiV uiouV autou peptwkotaV epi to oroV Gelboue.

9

Kai apekoyan thn kefalhn autou kai exedusan ta opla autou kai apesteilan eiV thn ghn twn Filistaiwn kuklw, dia na diadwswsi thn aggelian eiV ton oikon twn eidwlwn autwn kai metaxu tou laou.

10

Kai aneqesan ta opla autou eiV ton oikon thV Astarwq, kai ekremasan to swma autou eiV to teicoV Baiq-san.

11

AkousanteV de peri toutou oi katoikoi thV IabeiV-galaad, ti ekamon oi Filistaioi eiV ton Saoul,

12

hgerqhsan panteV oi dunatoi andreV kai wdoiporhsan olhn thn nukta kai elabon to swma tou Saoul kai ta swmata twn uiwn autou apo tou teicouV Baiq-san, kai hlqon eiV IabeiV kai ekausan auta ekei×

13

kai elabon ta osta autwn kai eqayan upo to dendron en IabeiV kai enhsteusan epta hmeraV.

2 Samuel 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: