Modern Greek Bible

1 Samuel 29

1 Samuel

Return to Index

Chapter 30

1

[] Kai ote o Dabid kai oi andreV autou eishlqon eiV Siklag thn trithn hmeran, oi Amalhkitai eicon kamei eisdromhn eiV to meshmbrinon kai eiV Siklag, kai eicon pataxei thn Siklag kai katakausei authn en puri×

2

kai eicon aicmalwtisei taV gunaikaV taV en auth, apo mikrou ewV megalou× den eqanatwsan oudena, alla elabon autouV kai uphgan eiV thn odon autwn.

3

O de Dabid kai oi andreV autou hlqon eiV thn polin, kai idou, hto purpolhmenh× kai ai gunaikeV autwn kai oi uioi autwn kai ai qugatereV autwn hcmalwtismenoi.

4

Tote uywsen o Dabid kai o laoV o met' autou thn fwnhn autwn kai eklausan, ewsou den emeine pleon en autoiV dunamiV na klaiwsi.

5

Kai amfoterai ai gunaikeV tou Dabid hcmalwtisqhsan, Acinoam h IezrahlitiV, kai Abigaia h gunh Nabal tou Karmhlitou.

6

Kai eqlibh o Dabid sfodra× dioti o laoV elege na liqobolhswsin auton, epeidh h yuch pantoV tou laou hto katapikroV, ekastoV dia touV uiouV autou kai dia taV qugateraV autou× o Dabid omwV ekrataiwqh en Kuriw tw Qew autou.

7

[] Kai eipen o Dabid proV Abiaqar ton ierea, uion tou Acimelec, Fere moi entauqa, parakalw, to efod. Kai eferen o Abiaqar to efod proV ton Dabid.

8

Kai hrwthsen o Dabid ton Kurion, legwn, Na katadiwxw opisqen toutwn twn lhstwn; qelw profqasei autouV; O de eipe proV auton, Katadiwxon× dioti qeleiV bebaiwV profqasei kai afeuktwV qeleiV eleuqerwsei panta.

9

Tote uphgen o Dabid, autoV kai oi exakosioi andreV oi met' autou, kai hlqon ewV tou ceimarrou Bosor, opou oi apomenonteV estaqhsan.

10

O de Dabid, autoV kai tetrakosioi andreV, katediwkon, epeidh emeinan opisw diakosioi, oitineV apokamonteV den hdunanto na diabwsi ton ceimarron Bosor.

11

Kai eurhkan anqrwpon Aiguption en agrw kai eferan auton proV ton Dabid× kai edwkan eiV auton arton, kai efage, kai epotisan auton udwr×

12

kai edwkan eiV auton tmhma phttaV sukwn kai duo botruV stafidwn× kai efage, kai epanhlqe to pneuma autou eiV auton× dioti den eice fagei arton oude eice piei udwr, treiV hmeraV kai treiV nuktaV.

13

Kai eipe proV auton o Dabid, TinoV eisai; kai poqen eisai; Kai eipen, Eimai neoV AiguptioV, douloV tinoV Amalhkitou× kai me afhken o kurioV mou, epeidh hrrwsthsa treiV hmeraV twra×

14

hmeiV ekamamen eisdromhn eiV to meshmbrinon twn Cereqaiwn kai eiV ta merh thV IoudaiaV kai eiV to meshmbrinon tou Caleb× kai epurpolhsamen thn Siklag.

15

Kai eipe proV auton o Dabid, Dunasai na me odhghshV katw proV touV lhstaV toutouV; O de eipen, Omoson moi eiV ton Qeon, oti den qeleiV me qanatwsei oute qeleiV me paradwsei eiV thn ceira tou kuriou mou, kai qelw se odhghsei katw proV toutouV touV lhstaV.

16

Kai ote wdhghsen auton katw, idou, hsan dieskorpismenoi epi to proswpon pantoV tou topou, trwgonteV kai pinonteV kai coreuonteV, dia panta ta lafura ta megala, ta opoia elabon ek thV ghV twn Filistaiwn kai ek thV ghV tou Iouda.

17

Kai epataxen autouV o Dabid apo thV aughV mecri thV esperaV thV epioushV× kai den dieswqh oude eiV ex autwn, plhn tetrakosiwn newn, oitineV ekaqhnto epi kamhlwn kai efugon.

18

Kai hleuqerwsen o Dabid osa hrpasan oi Amalhkitai× kai taV duo gunaikaV autou hleuqerwsen o Dabid.

19

Kai den eleiyen eiV autouV oute mikron oute mega, oute uioi oute qugatereV oute lafuron oute ouden ek twn osa hrpasan ap' autwn× ta panta epanelaben o Dabid.

20

Kai elaben o Dabid panta ta probata kai touV boaV, kai feronteV auta emprosqen twn allwn kthnwn, elegon, Tauta einai ta lafura tou Dabid.

21

[] Kai hlqen o Dabid proV touV diakosiouV andraV, oitineV eicon apokamei wste den hdunhqhsan na akolouqhswsi ton Dabid, oqen ekaqisen autouV eiV ton ceimarron Bosor× kai exhlqon eiV sunanthsin tou Dabid kai eiV sunanthsin tou laou tou met' autou× kai ote eplhsiasen o Dabid eiV ton laon, ecairethsen autouV.

22

Kai apekriqhaan panteV oi ponhroi kai diestrammenoi ek twn andrwn, oitineV uphgan meta tou Dabid, kai eipon, Epeidh outoi den hlqon meq' hmwn, den qelomen dwsei eiV autouV ek twn lafurwn, ta opoia anelabomen, para eiV ekaston thn gunaika autou kai ta tekna autou× kai aV labwsin auta kai aV fugwsin.

23

All' o Dabid eipe, Den qelete kamei outwV, adelfoi mou, eiV ekeina ta opoia o KurioV edwken eiV hmaV, ostiV efulaxen hmaV kai paredwken eiV thn ceira hmwn touV lhstaV touV elqontaV enantion hmwn×

24

kai tiV qelei saV eisakousei eiV tauthn thn upoqesin; alla kata thn merida tou katabainontoV eiV ton polemon, outw qelei eisqai h meriV tou kaqhmenou plhsion thV aposkeuhV× isa qelousi moirazesqai.

25

Kai egeinen outwV ap' ekeinhV thV hmeraV kai eiV to exhV× kai ekame touto nomon kai diatagma en tw Israhl ewV thV hmeraV tauthV.

26

Ote de hlqen o Dabid eiV Siklag, epemyen ek twn lafurwn proV touV presbuterouV Iouda touV filouV autou, legwn, Idou eiV esaV eulogia, ek twn lafurwn twn ecqrwn tou Kuriou.

27

proV touV en Baiqhl, kai proV touV en Ramwq th meshmbrinh, kai proV touV en Iaqeir,

28

kai proV touV en Arohr, kai proV touV en Sifmwq, kai proV touV en Esqemwa,

29

kai proV touV en Racal, kai proV touV en taiV polesi twn Ieramehlitwn, kai proV touV en taiV polesi twn Kenaiwn,

30

kai proV touV en Orma, kai proV touV en Cwr-asan, kai proV touV en Aqac,

31

kai proV touV en Cebrwn, kai proV pantaV touV topouV, eiV touV opoiouV o Dabid perihrceto, autoV kai oi andreV autou.

1 Samuel 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: