Modern Greek Bible

1 Samuel 28

1 Samuel

Return to Index

Chapter 29

1

[] Sunhqroisan de oi Filistaioi panta ta strateumata autwn eiV Afek× kai oi Israhlitai estratopedeusan para thn phghn thn en Iezrael.

2

Kai oi satrapai twn Filistaiwn diebainon kata ekatontadaV kai ciliadaV× o Dabid de kai oi andreV autou diebainon katopisqen meta tou AgcouV.

3

Kai eipon oi strathgoi twn Filistaiwn, Ti qelousin outoi oi Ebraioi; Kai eipen o AgcouV proV touV strathgouV twn Filistaiwn, Den einai outoV o Dabid, o douloV tou Saoul basilewV tou Israhl, ostiV estaqh met' emou tautaV taV hmeraV h toutouV touV cronouV; kai den eurhka en autw ouden sfalma, afou enepesen eiV eme ewV thV hmeraV tauthV.

4

Kai hganakthsan kat' autou oi strathgoi twn Filistaiwn× kai eipon proV auton oi strathgoi twn Filistaiwn, Apopemyon ton anqrwpon touton, kai aV epistreyh eiV ton topon autou, ton opoion diwrisaV eiV auton, kai aV mh katabh meq' hmwn eiV thn machn, mhpote geinh en th mach polemioV hmwn× dioti pwV hqele diallagh outoV meta tou kuriou autou; ouci me taV kefalaV twn andrwn toutwn;

5

den einai outoV o Dabid, peri tou opoion eyallon amoibaiwV en toiV coroiV, legonteV, O Saoul epataxe taV ciliadaV autou, Kai o Dabid taV muriadaV autou;

6

[] Tote ekalesen o AgcouV ton Dabid kai eipe proV auton, Zh KurioV, bebaiwV estaqhV euquV, kai h exodoV sou kai h eisodoV sou met' emou en tw stratopedw einai aresth emprosqen twn ofqalmwn mou× dioti kakon den eurhka en soi, af' hV hmeraV hlqeV proV eme ewV thV hmeraV tauthV× all' omwV eiV touV ofqalmouV twn satrapwn den eisai arestoV×

7

twra loipon epistreyon kai upage en eirhnh, dia na mh ferhV dusareskeian eiV touV satrapaV twn Filistaiwn.

8

Kai eipen o Dabid proV ton AgcouV, Alla ti ekama; kai ti eurhkaV en tw doulw sou af' hV hmeraV eimai enwpion sou, ewV thV hmeraV tauthV, wste na mh upagw na polemhsw enantion twn ecqrwn tou kuriou mou tou basilewV;

9

Kai apekriqh o AgcouV kai eipe proV ton Dabid, Exeurw oti eisai arestoV eiV touV ofqalmouV mou, wV aggeloV Qeou× plhn oi satrapai twn Filistaiwn eipon, Den qelei anabh meq' hmwn eiV thn machn×

10

twra loipon shkwqhti enwriV to prwi, meta twn doulwn tou kuriou sou, twn elqontwn meta sou× kai kaqwV shkwqhte enwriV to prwi, euquV otan fegxh, anacwrhsate.

11

Kai eshkwqh enwriV to prwi o Dabid kai oi andreV autou, dia na anacwrhswsi, na epistreywsin eiV thn ghn twn Filistaiwn. Oi de Filistaioi anebhsan eiV Iezrael.

1 Samuel 30

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: