Modern Greek Bible

1 Samuel 26

1 Samuel

Return to Index

Chapter 27

1

[] Eipe de o Dabid en th kardia autou, Qelw bebaiwV apolesqh mian hmeran dia ceiroV tou Saoul× den einai ti kalhteron di' eme, para na diaswqw tacewV eiV thn ghn twn Filistaiwn× tote ap' emou o Saoul apelpisqeiV, qelei paraithqh apo tou na me zhth pleon eiV panta ta oria tou Israhl× outw qelw swqh ek thV ceiroV autou.

2

Kai eshkwqh o Dabid kai diebh, autoV kai oi exakosioi andreV oi met' autou, proV ton AgcouV uion tou Mawc, basilea thV Gaq.

3

Kai ekaqhsen o Dabid meta tou AgcouV en Gaq, autoV kai oi andreV autou, ekastoV meta thV oikogeneiaV autou, kai o Dabid meta twn duo gunaikwn autou, Acinoam thV IezrahlitidoV kai AbigaiaV thV KarmhlitidoV gunaikoV tou Nabal.

4

Anhggelqh de proV ton Saoul oti efugen o Dabid eiV Gaq. oqen den ezhthse pleon auton.

5

Kai eipen o Dabid proV ton AgcouV, Ean eurhka twra carin eiV touV ofqalmouV sou, aV moi doqh topoV eiV tina twn polewn thV exochV, dia na kaqhsw ekei× dioti pwV na kaqhtai o douloV sou meta sou en th basileuoush polei;

6

Kai edwken eiV auton o AgcouV thn Siklag kat' ekeinhn thn hmeran× dia touto h Siklag emeinen eiV touV basileiV tou Iouda mecri thV shmeron.

7

O de ariqmoV twn hmerwn, taV opoiaV o Dabid ekaqhsen en th gh twn Filistaiwn, egeinen en etoV kai tessareV mhneV.

8

[] Anebaine de o Dabid kai oi andreV autou kai ekamnon eisdromaV eiV touV GessouritaV kai GezraiouV kai AmalhkitaV× dioti outoi hsan ek palaiou oi katoikoi thV ghV, kata thn eisodon Sour kai ewV thV ghV Aiguptou.

9

Kai ektupa o Dabid thn ghn kai den afine zwnta oute andra oute gunaika× kai elambane probata kai boaV kai onouV kai kamhlouV kai endumata× kai epistrefwn hrceto proV ton AgcouV.

10

Kai elegen o AgcouV proV ton Dabid, pou ekamete eisdromhn shmeron; Kai apekrineto o Dabid, proV to meshmbrinon tou Iouda kai proV to meshmbrinon twn Ieramehlitwn kai proV to meshmbrinon twn Kenaiwn.

11

Kai oute andra oute gunaika den afine zwnta o Dabid, dia na ferh eidhsin eiV Gaq, legwn, Mhpote anaggeilwsin enantion hmwn, legonteV, Outw kamnei o Dabid kai toioutoV einai o tropoV autou, kaq' olaV taV hmeraV osaV kaqhtai en th gh twn Filistaiwn.

12

Kai episteuen o AgcouV ton Dabid, legwn, AutoV ekamen eauton diolou mishton eiV ton laon autou ton Israhl× dia touto qelei eisqai douloV eiV eme pantote.

1 Samuel 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: