Modern Greek Bible

1 Samuel 25

1 Samuel

Return to Index

Chapter 26

1

[] Hlqon de oi Zifaioi proV ton Saoul eiV Gabaa, legonteV, Den kruptetai o Dabid en tw bounw Ecela apenanti Gesimwn;

2

Kai eshkwqh o Saoul kai katebh eiV thn erhmon Zif, ecwn meq' eautou treiV ciliadaV andrwn eklektwn ek tou Israhl, dia na zhth ton Dabid en th erhmw Zif.

3

Kai estratopedeusen o Saoul epi tou bounou Ecela, tou apenanti Gesimwn, plhsion thV odou. O de Dabid ekaqhto en th erhmw kai eiden oti o Saoul hrceto katopin autou eiV thn erhmon.

4

Oqen apesteilen o Dabid kataskopouV kai emaqen oti o Saoul hlqe twonti.

5

Kai shkwqeiV o Dabid hlqen eiV ton topon opou o Saoul eice stratopedeusei× kai parethrhsen o Dabid ton topon opou ekoimato o Saoul, kai Abenhr o uioV tou Nhr, o arcistrathgoV autou× ekoimato de o Saoul entoV tou peribolou, kai o laoV hto estratopedeumenoV kuklw autou.

6

[] Tote elalhsen o Dabid kai eipe proV ton Acimelec ton Cettaion kai proV ton Abisai ton uion thV SerouiaV, adelfon tou Iwab, legwn, TiV qelei katabh met' emou proV ton Saoul eiV to stratopedon; Kai eipen o Abisai, Egw qelw katabh meta sou.

7

Hlqon loipon o Dabid kai o Abisai dia nuktoV proV ton laon× kai idou, o Saoul ekeito koimwmenoV entoV tou peribolou, kai to doru autou empephgmenon eiV thn ghn proV thn kefalhn autou× o de Abenhr kai o laoV ekoimwnto kuklw autou.

8

Tote eipen o Abisai proV ton Dabid, O QeoV apekleise shmeron eiV thn ceira sou ton ecqron sou× twra loipon aV pataxw auton dia tou doratoV ewV thV ghV dia miaV× kai den qelw deuterwsei ep' auton.

9

All' o Dabid eipe proV ton Abisai, Mh qanatwshV auton× dioti tiV epibalwn thn ceira autou epi ton kecrismenon tou Kuriou qelei eisqai aqwoV;

10

Eipe malista o Dabid, Zh KurioV, o KurioV qelei pataxei auton× h h hmera autou qelei elqei, kai qelei apoqanei× qelei katabh eiV polemon kai qanatwqh×

11

mh genoito eiV eme para Kuriou, na epibalw thn ceira mou epi ton kecrismenon tou Kuriou× labe omwV twra, parakalw, to doru to proV thn kefalhn autou kai to aggeion tou udatoV, kai aV anacwrhswmen.

12

Elabe loipon o Dabid to doru kai to aggeion tou udatoV apo plhsion thV kefalhV tou Saoul× kai anecwrhsan, kai oudeiV eide kai oudeiV enohse kai oudeiV exupnhse× dioti panteV ekoimwnto, epeidh baquV upnoV para Kuriou epesen ep' autouV.

13

[] Tote diebh o Dabid eiV to peran kai estaqh epi thV korufhV tou orouV makroqen× hto de polu apostasiV metaxu autwn.

14

Kai ebohsen o Dabid proV ton laon kai proV ton Abenhr ton uion tou Nhr, legwn, Den apokrinesai, Abenhr; Kai apekriqh o Abenhr kai eipe, TiV eisai su, ostiV boaV proV ton basilea;

15

Kai eipen o Dabid proV ton Abenhr, Den eisai anhr su; kai tiV omoioV sou metaxu tou Israhl; dia ti loipon den fulatteiV ton kurion sou ton basilea; dioti eishlqe tiV ek tou laou dia na qanatwsh ton basilea ton kurion sou×

16

den einai kalon to pragma touto, to opoion epraxaV× zh KurioV, seiV eisqe axioi qanatou, epeidh de efulaxate ton kurion saV, ton kecrismenon tou Kuriou. Kai twra, idete pou einai to doru tou basilewV kai to aggeion tou udatoV× to proV thn kefalhn autou.

17

Kai egnwrisen o Saoul thn fwnhn tou Dabid kai eipen, H fwnh sou einai, teknon mou Dabid; Kai o Dabid eipen, H fwnh mou, kurie mou basileu.

18

Kai eipe, Dia ti o kurioV mou katadiwkei outwV opisw tou doulou autou; dioti ti epraxa; h ti kakon einai en th ceiri mou;

19

twra loipon aV akoush, parakalw, o kurioV mou o basileuV touV logouV tou doulou autou× ean o KurioV se dihgeiren enantion mou, aV decqh qusian× all' ean uioi anqrwpwn, outoi aV hnai epikataratoi enwpion tou Kuriou× dioti me exebalon thn shmeron apo tou na katoikw en th klhronomia tou Kuriou, legonteV, Upage, latreue allouV QeouV×

20

twra loipon, aV mh pesh to aima mou eiV thn ghn enwpion tou Kuriou× dioti exhlqen o basileuV tou Israhl na zhthsh ena yullon, wV otan katadiwkh tiV perdika eiV ta orh.

21

[] Kai eipen o Saoul, Hmarthsa× epistreyon, teknon mou Dabid× dioti den qelw se kakopoihsei pleon, epeidh h yuch mou estaqh shmeron polutimoV eiV touV ofqalmouV sou× idou, epraxa afronwV kai eplanhqhn sfodra.

22

Kai apekriqh o Dabid kai eipen, Idou, to doru tou basilewV× kai aV katabh eiV ek twn newn kai aV labh auto.

23

o de KurioV aV apodwsh eiV ekaston kata thn dikaiosunhn autou kai kata thn pistin autou× dioti se paredwken o KurioV shmeron eiV thn ceira mou, plhn egw den hqelhsa na epibalw thn ceira mou epi ton kecrismenon tou Kuriou.

24

idou loipon, kaqwV h zwh sou estaqh shmeron polutimoV eiV touV ofqalmouV mou, outwV h zwh mou aV staqh polutimoV eiV touV ofqalmouV tou Kuriou, kai aV me eleuqerwsh ek paswn twn qliyewn.

25

Tote eipen o Saoul proV ton Dabid, EuloghmenoV na hsai, teknon mou Dabid× bebaiwV qeleiV katorqwsei megala kai qeleiV bebaiwV uperiscusei. Kai o men Dabid aphlqen eiV thn odon autou, o de Saoul epestreyen eiV ton topon autou.

1 Samuel 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: