Modern Greek Bible

1 Samuel 24

1 Samuel

Return to Index

Chapter 25

1

[] Apeqane de o Samouhl× kai sunhcqhsan paV o Israhl kai eklausan auton, kai enetafiasan auton en tw oikw autou en Rama. Kai eshkwqh o Dabid kai katebh eiV thn erhmon Faran.

2

[] Hto de anqrwpoV tiV en Mawn, tou opoiou ta kthmata hsan en tw Karmhlw, kai o anqrwpoV hto megaV sfodra kai eice triscilia probata kai ciliaV aigaV× kai ekoureue ta probata autou en tw Karmhlw.

3

To de onoma tou anqrwpou hto Nabal× kai to onoma thV gunaikoV autou Abigaia× kai h men gunh hto kalh eiV thn sunesin kai wraia thn oyin× o anqrwpoV omwV sklhroV, kai kakoV eiV taV praxeiV autou× hto de ek thV geneaV tou Caleb.

4

Kai hkousen o Dabid en th erhmw, oti o Nabal ekoureue ta probata autou.

5

Kai apesteilen o Dabid deka neouV, kai eipen o Dabid proV touV neouV, Anabhte eiV ton Karmhlon kai upagete proV ton Nabal kai cairethsate auton ex onomatoV mou.

6

kai qelete eipei, Na hsai polucronioV× eirhnh kai eiV se, eirhnh kai eiV ton oikon sou, eirhnh kai eiV panta osa eceiV×

7

kai twra hkousa oti eceiV koureutaV× idou, touV poimenaV sou, oitineV hsan meq' hmwn, den eblayamen autouV, oude ecaqh ti eiV autouV, kaq' olon ton kairon kaq' on hsan en tw Karmhlw×

8

erwthson touV neouV sou, kai qelousi soi eipei× aV eurwsi loipon oi neoi outoi carin eiV touV ofqalmouV sou× dioti eiV hmeran kalhn hlqomen× doV, parakaloumen, o, ti elqh eiV thn ceira sou proV touV doulouV sou kai proV ton uion sou ton Dabid.

9

Kai elqonteV oi neoi tou Dabid elalhsan proV ton Nabal kata pantaV touV logouV toutouV en onomati tou Dabid, kai epausan.

10

All' o Nabal apekriqh proV touV doulouV tou Dabid kai eipe, TiV einai o Dabid; kai tiV o uioV tou Iessai; polloi einai thn shmeron oi douloi, oitineV aposkirtwsin ekastoV apo tou kuriou autou×

11

qelw labei loipon ton arton mou kai to udwr mou kai to sfakton mou, to opoion esfaxa dia touV koureutaV mou, kai dwsei eiV anqrwpouV touV opoiouV den gnwrizw poqen einai;

12

[] Kai estrafhsan oi neoi tou Dabid eiV thn odon autwn kai anecwrhsan kai elqonteV aphggeilan proV auton pantaV touV logouV toutouV.

13

Kai eipen o Dabid proV touV andraV autou, Zwsqhte ekastoV thn romfaian autou. Kai ezwsqhsan ekastoV thn romfaian autou× kai o Dabid omoiwV ezwsqh thn romfaian autou× kai anebhsan katopin tou Dabid ewV tetrakosioi andreV× diakosioi de emeinan plhsion thV aposkeuhV.

14

EiV de ek twn newn aphggeile proV thn Abigaian, thn gunaika tou Nabal, legwn, Idou, o Dabid apesteile mhnutaV ek thV erhmou dia na cairethsh ton kurion hmwn, kai ekeinoV apediwxen autouV×

15

oi andreV omwV estaqhsan polu kaloi proV hmaV kai den eblafqhmen oude ecasamen ouden, oson kairon sunanestrafhmen met' autwn, ote hmeqa en toiV agroiV×

16

hsan wV teicoV perix hmwn kai nukta kai hmeran, kaq' olon ton kairon kaq' on hmeqa met' autwn boskonteV ta probata×

17

twra loipon, gnwrison kai ide ti qeleiV kamei su× dioti kakon apefasisqh kata tou kuriou hmwn, kai kata pantoV tou oikou autou× epeidh einai anqrwpoV dustropoV, wste oudeiV dunatai na omilhsh proV auton.

18

[] Tote espeusen h Abigaia, kai elabe diakosiouV artouV, kai duo aggeia oinou, kai pente probata htoimasmena, kai pente metra sitou pefruganismenou, kai ekaton desmaV stafidoV, kai diakosiaV phttaV sukwn, kai eqesen auta epi onwn.

19

Kai eipe proV touV neouV authV, Proporeuesqe emprosqen mou× idou, egw ercomai katopin saV× proV ton Nabal omwV ton andra authV den efanerwse touto.

20

Kai kaqwV auth, kaqhmenh epi tou onou, katebainen upo thn skephn tou orouV, idou, o Dabid kai oi andreV autou katebainon proV authn× kai sunhnthsen autouV.

21

eice de eipei o Dabid, MataiwV twonti efulaxa panta osa eicen outoV en th erhmw, kai den ecaqh ouden ek pantwn twn kthmatwn autou× kai antapedwken eiV eme kakon anti kalou×

22

outw na kamh o QeoV eiV touV ecqrouV tou Dabid kai outw na prosqesh, ean ewV to prwi afhsw ek pantwn twn pragmatwn autou ourounta eiV toicon.

23

Kai kaqwV eiden h Abigaia ton Dabid, espeuse kai katebh apo tou onou kai epesen enwpion tou Dabid kata proswpon kai prosekunhsen ewV edafouV.

24

Kai prosepesen eiV touV podaV autou kai eipen, Ep' eme, ep' eme, kurie mou, aV hnai auth h adikia× kai aV lalhsh, parakalw, h doulh sou eiV ta wta sou, kai akouson touV logouV thV doulhV sou.

25

AV mh dwsh o kurioV mou, parakalw, oudemian prosochn eiV touton ton dustropon anqrwpon, ton Nabal× dioti kata to onoma autou, toioutoV einai× Nabal to onoma autou, kai afrosunh met' autou× egw de h doulh sou den eidon touV neouV tou kuriou mou, touV opoiouV apesteilaV.

26

Twra loipon, kurie mou, zh KurioV kai zh h yuch sou, o KurioV bebaiwV se ekrathsen apo tou na embhV eiV aima kai na ekdikhqhV dia thV ceiroV sou× twra de oi ecqroi sou kai oi zhtounteV kakon eiV ton kurion mou, aV hnai wV o Nabal.

27

Kai twra auth h prosfora, thn opoian h doulh sou efere proV ton kurion mou, aV doqh eiV touV neouV touV akolouqountaV ton kurion mou.

28

Sugcwrhson, parakalw, to amarthma thV doulhV sou× dioti o KurioV qelei bebaiwV kamei eiV ton kurion mou oikon asfalh, epeidh macetai o kurioV mou taV macaV tou Kuriou, kai kakia den eureqh en soi pwpote.

29

An kai eshkwqh anqrwpoV katadiwkwn se kai zhtwn thn yuchn sou, h yuch omwV tou kuriou mou qelei eisqai dedemenh eiV ton desmon thV zwhV plhsion Kuriou tou Qeou sou× taV de yucaV twn ecqrwn sou, tautaV qelei eksfendonisei ek mesou thV sfendonhV.

30

Kai otan kamh o KurioV eiV ton kurion mou kata panta ta agaqa ta opoia elalhse peri sou, kai se katasthsh kubernhthn epi ton Israhl,

31

den qelei eisqai touto skandalon eiV se oude proskomma kardiaV eiV ton kurion mou, h oti ecusaV aima anaition, h oti o kurioV mou exedikhsen autoV eauton× plhn otan o KurioV agaqopoihsh ton kurion mou, tote enqumhqhti thn doulhn sou.

32

[] Kai eipen o Dabid proV thn Abigaian, EuloghtoV KurioV o QeoV tou Israhl, ostiV se apesteile thn hmeran tauthn eiV sunanthsin mou×

33

kai euloghmenh h boulh sou kai euloghmenh su, htiV me efulaxaV thn hmeran tauthn apo tou na embw eiV aimata kai na ekdikhqw dia thV ceiroV mou×

34

dioti alhqwV, zh KurioV o QeoV tou Israhl, ostiV me empodisen apo tou na se kakopoihsw, ean den hqeleV speusei na elqhV eiV sunanthsin mou, den hqele meinei eiV ton Nabal ewV thV aughV ourwn eiV toicon.

35

Kai elaben o Dabid ek thV ceiroV authV ta osa efere proV auton× kai eipe proV authn, Anaba proV ton oikon sou en eirhnh× blepe, eishkousa thV fwnhV sou kai etimhsa to proswpon sou.

36

[] Kai hlqen h Abigaia proV ton Nabal× kai idou, eice sumposion en tw oikw autou, wV sumposion basilewV× kai h kardia tou Nabal hto euqumoV en autw, kai hto eiV akron mequsmenoV× oqen den aphggeile proV auton ouden, mikron mega, ewV thV aughV.

37

To prwi omwV, afou o Nabal exemequsen, efanerwse proV auton h gunh autou ta pragmata tauta× kai enekrwqh h kardia autou entoV autou kai egeinen wV liqoV.

38

Kai meta deka hmeraV peripou epataxen o KurioV ton Nabal, kai apeqane.

39

Kai ote hkousen o Dabid oti apeqanen o Nabal, eipen, EuloghtoV KurioV, ostiV ekrine thn krisin mo peri tou oneidismou mou tou genomenou para tou Nabal, kai hmpodise ton doulon autou apo kakou× kai thn kakian tou Nabal estreyen o KurioV kata thV kefalhV autou. Kai apesteilen o Dabid kai elalhse proV thn Abigaian, dia na labh authn gunaika eiV eauton.

40

Kai elqonteV oi douloi tou Dabid proV thn Abigaian eiV ton Karmhlon, elalhsan proV authn, legonteV, O Dabid apesteilen hmaV proV se, dia na se labh gunaika eiV eauton.

41

Kai eshkwqh kai prosekunhse kata proswpon ewV edafouV kai eipen, Idou, aV hnai h doulh sou qerapaina dia na plunh touV podaV twn doulwn tou kuriou mou.

42

Kai espeusen h Abigaia kai eshkwqh kai anebh epi tou onou, meta pente korasiwn authV akolouqountwn opisw authV× kai uphge katopin twn apestalmenwn tou Dabid kai egeine gunh autou.

43

Elaben o Dabid kai thn Acinoam apo Iezrael× kai hsan amfoterai gunaikeV autou.

44

O de Saoul eice dwsei Mical, thn qugatera autou, thn gunaika tou Dabid, eiV ton Falti ton uion tou LaeiV, ton apo Galleim.

1 Samuel 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: