Modern Greek Bible

1 Samuel 23

1 Samuel

Return to Index

Chapter 24

1

[]24-2 24-2 Kai afou epestreyen o Saoul apo opisqen twn Filistaiwn, anhggeilan proV auton, legonteV, Idou, o Dabid einai en th erhmw En-gaddi.

2

24-3 24-3 Tote elaben o Saoul treiV ciliadaV andrwn, eklektwn apo pantoV tou Israhl, kai uphge na zhth ton Dabid kai touV andraV autou epi touV bracouV twn agriwn aigwn.

3

24-4 24-4 Kai hlqen eiV taV mandraV twn probatwn epi thV odou, opou hto sphlaion× kai eishlqen o Saoul dia na skepash touV podaV autou× o de Dabid kai oi andreV autou ekaqhnto eiV to endoteron tou sphlaiou.

4

24-5 24-5 Kai eipon oi andreV tou Dabid proV auton, Idou, h hmera peri thV opoiaV o KurioV elalhse proV se, legwn, Idou, egw qelw paradwsei ton ecqron sou eiV thn ceira sou, kai qeleiV kamei eiV auton opwV soi fanh kalon. Tote eshkwqh o Dabid kai apekoye krufiwV to kraspedon tou ependumatoV tou Saoul.

5

24-6 24-6 Kai meta tauta h kardia tou Dabid ektuphsen auton, epeidh eicen apokoyei to kraspedon tou Saoul.

6

24-7 24-7 Kai eipe proV touV andraV autou, Mh genoito eiV eme para Kuriou na kamw to pragma touto eiV ton kurion mou, ton kecrismenon tou Kuriou, na epibalw thn ceira mou ep' auton× dioti einai kecrismenoV tou Kuriou.

7

24-8 24-8 Kai empodisen o Dabid touV andraV autou dia twn logwn toutwn kai den afhken autouV na shkwqwsi kata tou Saoul. ShkwqeiV de o Saoul ek tou sphlaiou, uphgen eiV thn odon autou.

8

24-9 24-9 Kai meta tauta shkwqeiV o Dabid exhlqen ek tou sphlaiou kai ebohsen opisqen tou Saoul, legwn, Kurie mou basileu. Kai ote ebleyen o Saoul opisw autou, o Dabid ekuye me to proswpon eiV thn ghn kai prosekunhsen auton.

9

[]24-10 24-10 Kai eipen o Dabid proV ton Saoul, Dia ti akoueiV touV logouV anqrwpwn legontwn, Idou, o Dabid zhtei to kakon sou;

10

24-11 24-11 Idou, en th hmera tauth eidon oi ofqalmoi sou tini tropw se paredwken o KurioV eiV thn ceira mou shmeron, en tw sphlaiw× kai eipon tineV na se qanatwsw× plhn o ofqalmoV mou se efeisqh× kai eipa, Den qelw epibalei thn ceira mou kata tou kuriou mou× dioti einai kecrismenoV tou Kuriou.

11

24-12 24-12 Ide proseti, pater mou, ide malista to kraspedon tou ependumatoV sou en th ceiri mou× epeidh, ek tou oti apekoya to kraspedon tou ependumatoV sou kai den se eqanatwsa, gnwrison kai ide oti den einai kakia oude parabasiV en th ceiri mou kai den hmarthsa enantion sou× su omwV qhreueiV thn zwhn mou dia na afaireshV authn.

12

24-13 24-13 AV krinh o KurioV metaxu emou kai sou, kai aV me ekdikhsh o KurioV apo sou× h ceir mou omwV den qelei eisqai epi se×

13

24-14 24-14 kaqwV legei h paroimia twn arcaiwn, Ex anomwn exercetai anomia× oqen h ceir mou den qelei eisqai epi se.

14

24-15 24-15 Opisw tinoV exhlqen o basileuV tou Israhl; opisw tinoV treceiV su; opisw kunoV nenekrwmenou, opisw enoV yullou.

15

24-16 24-16 O KurioV loipon aV hnai dikasthV kai aV krinh metaxu emou kai sou× kai aV idh, kai aV dikash thn dikhn mou kai aV me eleuqerwsh ek thV ceiroV sou.

16

[]24-17 24-17 Kai afou eteleiwsen o Dabid lalwn touV logouV toutouV proV ton Saoul, eipen o Saoul, H fwnh sou einai auth, teknon mou Dabid; Kai uywsen o Saoul thn fwnhn autou kai eklause.

17

24-18 24-18 Kai eipe proV ton Dabid, Su eisai dikaioteroV emou× dioti su antapedwkaV eiV eme kalon, egw de antapedwka eiV se kakon.

18

24-19 24-19 Kai su edeixaV shmeron me poshn agaqothta eferqhV proV eme× dioti enw me apekleisen o KurioV eiV taV ceiraV sou, su den me eqanatwsaV.

19

24-20 24-20 Kai tiV, eurwn ton ecqron autou, hqelen afhsei auton na upagh thn odon autou ablabwV; o KurioV loipon na soi antapodwsh kalon, di' ekeino to opoion ekameV eiV eme shmeron.

20

24-21 24-21 Kai twra, idou, gnwrizw oti bebaiwV qeleiV basileusei, kai h basileia tou Israhl qelei sterewqh en th ceiri sou.

21

24-22 24-22 Twra loipon omoson moi eiV ton Kurion, oti den qeleiV exoloqreusei to sperma mou met' eme, kai eti den qeleiV afanisei to onoma mou ek tou oikou tou patroV mou.

22

24-23 24-23 Kai wmosen o Dabid proV ton Saoul. Kai anecwrhsen o Saoul eiV ton oikon autou× o de Dabid kai oi andreV autou anebhsan eiV to ocurwma.

1 Samuel 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: