Modern Greek Bible

1 Samuel 22

1 Samuel

Return to Index

Chapter 23

1

[] Aphggeilan de proV ton Dabid, legonteV, Idou, oi Filistaioi polemousin en Keeila kai diarpazousi ta alwnia.

2

Kai hrwthsen o Dabid ton Kurion, legwn, Na upagw kai na pataxw touV FilistaiouV toutouV; Kai eipen o KurioV proV ton Dabid, Upage kai pataxon touV FilistaiouV kai swson thn Keeila.

3

Kai eipon oi andreV tou Dabid proV auton, Idou, hmeiV entauqa en th Ioudaia foboumeqa× posw de mallon, ean upagwmen eiV Keeila enantion twn strateumatwn twn Filistaiwn;

4

Kai hrwthse palin o Dabid ek deuterou ton Kurion. Kai apekriqh proV auton o KurioV kai eipe, Shkwqhti, kataba eiV Keeila× dioti qelw paradwsei touV FilistaiouV eiV thn ceira sou.

5

Tote hlqen o Dabid kai oi andreV autou eiV Keeila, kai epolemhse proV touV FilistaiouV kai elabe ta kthnh autwn kai epataxen autouV en sfagh megalh. Kai eswsen o Dabid touV katoikouV thV Keeila.

6

Ote de Abiaqar o uioV tou Acimelec efuge proV ton Dabid eiV Keeila, autoV eice katabh me efod en th ceiri autou.

7

[] Kai aphggelqh proV ton Saoul oti hlqen o Dabid eiV Keeila. Kai eipen o Saoul, O QeoV paredwken auton eiV thn ceira mou× dioti apekleisqh, eiselqwn eiV polin ecousan pulaV kai moclouV.

8

Kai sunekalesen o Saoul panta ton laon eiV polemon, dia na katabh eiV Keeila, na poliorkhsh ton Dabid kai touV andraV autou.

9

Kai emaqen o Dabid oti o Saoul emhcaneueto kakon enantion autou× kai eipe proV ton Abiaqar ton ierea, Fere entauqa to efod.

10

Kai eipen o Dabid, Kurie Qee tou Israhl, meta bebaiothtoV hkousen o douloV sou oti o Saoul zhtei na elqh eiV Keeila, dia na exoloqreush thn polin ex aitiaV mou×

11

qelousi me paradwsei eiV auton oi andreV thV Keeila; qelei katabh o Saoul, kaqwV hkousen o douloV sou; Kurie Qee tou Israhl, fanerwson, deomai, proV ton doulon sou. Kai eipen o KurioV, Qelei katabh.

12

Eipe palin o Dabid, Qelousi paradwsei oi andreV thV Keeila eme kai touV andraV mou eiV thn ceira tou Saoul; Kai eipen o KurioV, Qelousi paradwsei.

13

Tote o Dabid kai oi andreV autou, ewV exakosioi, eshkwqhsan kai exhlqon apo Keeila kai uphgon opou hdunanto. Kai aphggelqh proV ton Saoul, oti dieswqh o Dabid apo Keeila× oqen apesce tou na exelqh.

14

[] O de Dabid ekaqhsen en th erhmw, en topoiV ocuroiV, kai emenen epi tinoV orouV en th erhmw Zif. Kai auton ezhtei o Saoul pasaV taV hmeraV× o QeoV omwV den paredwken auton eiV thn ceira autou.

15

Kai eiden o Dabid oti exhlqen o Saoul dia na zhth thn zwhn autou kai hto o Dabid en th erhmw Zif, entoV tou dasouV.

16

Tote eshkwqh Iwnaqan, o uioV tou Saoul, kai uphge proV ton Dabid eiV to dasoV, kai eniscuse thn ceira autou en tw Qew.

17

Kai eipe proV auton, Mh fobou× dioti den qelei se eurei h ceir Saoul tou patroV mou× kai su qeleiV basileusei epi ton Israhl, kai egw qelw eisqai deuteroV sou× malista kai Saoul o pathr mou exeurei touto.

18

Kai ekamon amfoteroi sunqhkhn enwpion tou Kuriou× kai ekaqhto o Dabid entoV tou dasouV, o de Iwnaqan anecwrhsen eiV ton oikon autou.

19

[] Anebhsan de oi Zifaioi proV ton Saoul eiV Gabaa, legonteV, Den einai kekrummenoV o Dabid eiV hmaV en ocurwmasi entoV tou dasouV, epi tou bounou Ecela, tou proV ta dexia Gesimwn;

20

twra loipon, basileu, kataba, kaq' olhn thn epiqumian thV yuchV sou eiV to na katabhV× kai hmwn ergon qelei eisqai na paradwswmen auton eiV thn ceira tou basilewV.

21

Kai eipen o Saoul, Euloghmenoi seiV para Kuriou, dioti elabete sumpaqeian proV eme×

22

upagete loipon, bebaiwqhte akribestera kai maqete kai idete ton topon autou, pou kruptetai, tiV eiden auton ekei× dioti moi eipon oti mhcaneuetai panourgiaV×

23

idete loipon kai maqete en tini ek pantwn twn apokrufwn topwn einai kekrummenoV, kai epistreyate proV eme afou bebaiwqhte× kai qelw upagei me saV× kai ean hnai en th gh tauth, bebaiwV qelw exicniasei auton metaxu paswn twn ciliadwn tou Iouda.

24

Kai eshkwqhsan kai uphgon eiV Zif pro tou Saoul× o Dabid omwV kai oi andreV autou hsan en th erhmw Mawn, en th pediadi kata ta dexia tou Gesimwn.

25

Uphge de o Saoul kai oi andreV autou na zhthswsin auton. Kai aphggelqh touto proV ton Dabid× oqen katebh eiV thn petran kai ekaqhto en th erhmw Mawn. Kai akousaV o Saoul, etrexe katopin tou Dabid eiV thn erhmon Mawn.

26

Kai o men Saoul eporeueto kata touto to meroV tou orouV, o de Dabid kai oi andreV autou kat' ekeino to meroV tou orouV× kai espeusen o Dabid na fugh apo proswpou tou Saoul× plhn o Saoul kai oi andreV autou periekuklwsan ton Dabid kai touV andraV autou, dia na sullabwsin autouV.

27

Hlqe de mhnuthV proV ton Saoul, legwn, Speuson kai elqe, dioti oi Filistaioi efwrmhsan eiV thn ghn.

28

Oqen epestreyen o Saoul apo tou na diwkh katopin tou Dabid, kai uphgen eiV sunanthsin twn Filistaiwn× dia touto wnomasan ekeinon ton topon, Sela-ammalekwq.

29

24-1 24-1 Anebh de o Dabid ekeiqen kai ekaqhsen en ocuroiV topoiV thV En-gaddi.

1 Samuel 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: