Modern Greek Bible

1 Samuel 21

1 Samuel

Return to Index

Chapter 22

1

[] Anecwrhse de o Dabid ekeiqen kai dieswqh eiV to sphlaion Odollam× kai ote hkousan oi adelfoi autou kai paV o oikoV tou patroV autou, katebhsan ekei proV auton.

2

Kai sunhqroisqhsan proV auton, paV ostiV hto en stenocwria kai paV crewfeilethV kai paV dushresthmenoV× kai egeinen archgoV ep' autwn× kai hsan met' autou ewV tetrakosioi andreV.

3

Kai anecwrhsen o Dabid ekeiqen eiV Mispa thV Mwab× kai eipe proV ton basilea Mwab, AV elqwsi, parakalw, o pathr mou kai h mhthr mou proV esaV, ewsou gnwrisw ti qelei kamei o QeoV eiV eme.

4

Kai eferen autouV enwpion tou basilewV Mwab kai katwkhsan met' autou olon ton kairon kaq' on o Dabid hto en tw ocurwmati.

5

Eipe de Gad o profhthV proV ton Dabid, Mh menhV en tw ocurwmati× anacwrhson kai eiselqe eiV thn ghn Iouda. Tote anecwrhsen o Dabid kai eishlqen eiV to dasoV Areq.

6

[] AkousaV de o Saoul oti efanerwqh o Dabid kai oi andreV oi met' autou ekaqhto de o Saoul en Gabaa upo to dendron en Rama, ecwn to doru autou en th ceiri autou, kai panteV oi douloi autou istanto enwpion autou,

7

tote eipen o Saoul proV touV doulouV autou touV parestwtaV enwpion autou, Akousate twra, Beniamitai× mhpwV eiV olouV saV qelei dwsei o uioV tou Iessai agrouV kai ampelwnaV, kai olouV saV qelei kamei ciliarcouV kai ekatontarcouV,

8

wste seiV na sunomoshte panteV enantion mou kai na mh hnai mhdeiV ostiV na apaggeilh eiV eme oti o uioV mou ekame sunqhkhn meta tou uiou tou Iessai, kai mhdeiV apo saV na mh hnai ostiV na ponh di' eme h na apaggeilh eiV eme oti o uioV mou dihgeire ton doulon mou enantion mou, dia na enedreuh kaqwV thn shmeron;

9

Kai apekriqh Dwhk o IdoumaioV, ostiV hto diwrismenoV epi touV doulouV tou Saoul, kai eipen, Eidon ton uion tou Iessai elqonta eiV Nwb, proV Acimelec ton uion tou Acitwb×

10

ostiV hrwthse peri autou ton Kurion, kai trofaV edwken eiV auton, kai thn romfaian Goliaq tou Filistaiou edwken eiV auton.

11

Tote apesteilen o basileuV na kaleswsin Acimelec ton uion tou Acitwb, ton ierea, kai panta ton oikon tou patroV autou, touV iereiV touV en Nwb× kai hlqon panteV proV ton basilea.

12

Kai eipen o Saoul, Akouson twra, uie tou Acitwb. O de apekriqh, Idou egw, kurie mou.

13

Kai eipe proV auton o Saoul, Dia ti sunwmosate enantion mou, su kai o uioV tou Iessai, wste na dwshV eiV auton arton kai romfaian kai na erwthshV ton Qeon peri autou, wste na shkwqh enantion mou, na enedreuh, kaqwV thn shmeron;

14

Kai apekriqh o Acimelec proV ton basilea kai eipe, Kai tiV metaxu pantwn twn doulwn sou einai kaqwV o Dabid pistoV, kai gambroV tou basilewV kai poreuomenoV eiV to prostagma sou kai timwmenoV en tw oikw sou;

15

shmeron hrcisa na erwtw ton Qeon peri autou; mh genoito× aV mh anaqesh o basileuV mhden epi ton doulon autou mhde epi panta ton oikon tou patroV mou× dioti o douloV sou den exeurei ouden peri pantwn toutwn, oute mikron oute mega.

16

Kai eipen o basileuV, ExapantoV qeleiV apoqanei, Acimelec, su kai paV o oikoV tou patroV sou.

17

Kai eipen o basileuV proV touV doruforouV touV periestwtaV eiV auton, Streyate kai qanatwsate touV iereiV tou Kuriou× epeidh ecousi kai autoi thn ceira autwn meta tou Dabid, kai epeidh egnwrisan oti autoV efeuge kai den moi aphggeilan touto. Den hqelhsan omwV oi douloi tou basilewV na ekteinwsi taV ceiraV autwn dia na peswsin epi touV iereiV tou Kuriou.

18

Kai eipen o basileuV proV ton Dwhk, Streyon su kai peson epi touV iereiV. Kai estreye Dwhk o IdoumaioV kai epesen epi touV iereiV, kai eqanatwsen ekeinhn thn hmeran ogdohkonta pente andraV forountaV linoun efod.

19

Kai thn Nwb, thn polin twn ierewn, epataxen en stomati macairaV, andraV kai gunaikaV, paidia kai brefh qhlazonta, kai boaV kai onouV kai probata, en stomati macairaV.

20

[] Dieswqh de eiV ek twn uiwn tou Acimelec uiou tou Acitwb, onomati Abiaqar, kai efuge katopin tou Dabid.

21

Kai aphggeilen o Abiaqar proV ton Dabid, oti eqanatwsen o Saoul touV iereiV tou Kuriou.

22

Kai eipen o Dabid proV ton Abiaqar, Hxeuron en ekeinh th hmera, kaq' hn Dwhk o IdoumaioV hto ekei, oti hqele bebaiwV apaggeilei proV ton Saoul× egw estaqhn aitia tou qanatou pantwn twn anqrwpwn tou oikou tou patroV sou×

23

kaqou met' emou, mh fobou× dioti o zhtwn thn zwhn mou zhtei kai thn zwhn sou× plhn su qeleiV eisqai met' emou en asfaleia.

1 Samuel 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: