Modern Greek Bible

1 Samuel 20

1 Samuel

Return to Index

Chapter 21

1

[] Kai hlqen o Dabid eiV Nwb, proV Acimelec ton ierea× exeplagh de o Acimelec eiV thn sunanthsin tou Dabid kai eipe proV auton, Dia ti su monoV, kai den einai oudeiV meta sou;

2

Kai eipen o Dabid proV ton Acimelec ton ierea, O basileuV prosetaxen eiV eme upoqesin tina kai moi eipen, AV mh exeurh mhdeiV mhden peri thV upoqesewV, dia thn opoian egw se apostellw, mhde ti prosetaxa eiV ese× kai diwrisa eiV touV doulouV ton deina kai deina topon.

3

Twra loipon ti soi einai proceiron; doV pente artouV eiV thn ceira mou, h o, ti eurisketai.

4

Kai apekriqh o iereuV proV ton Dabid, kai eipe, Den ecw proceiron oudena koinon arton, all' einai artoi hgiasmenoi× oi neoi efulacqhsan kaqaroi toulaciston apo gunaikwn;

5

Kai apekriqh o Dabid proV ton ierea kai eipe proV auton, Malista ai gunaikeV einai makran af' hmwn eiV taV treiV tautaV hmeraV, afou exhlqon, kai ta skeuh twn newn einai kaqara× kai outoV o artoV einai tropon tina koinoV, malista epeidh shmeron einai alloV hgiasmenoV eiV ta skeuh.

6

Edwke loipon o iereuV eiV auton touV artouV touV agiouV× dioti den hto ekei artoV para touV artouV thV proqesewV, oitineV eicon shkwqh ap' emprosqen tou Kuriou, dia na qeswsin artouV zestouV kaq' hn hmeran eshkwqhsan ekeinoi.

7

Hto de ekei anqrwpoV tiV ek twn doulwn tou Saoul, thn hmeran ekeinhn, kratoumenoV enwpion tou Kuriou× kai to onoma autou Dwhk, o IdoumaioV, o prwtistoV twn poimenwn tou Saoul.

8

Kai eipen o Dabid proV ton Acimelec, Kai den eceiV edw proceiron kanen doru h romfaian; dioti oute thn romfaian mou oute ta opla mou elabon en th ceiri mou, epeidh tou basilewV h upoqesiV hto katepeigousa.

9

Kai eipen o iereuV, H romfaia Goliaq tou Filistaiou, ton opoion epataxaV en th koiladi Hla, idou einai peritetuligmenh eiV forema opisqen tou efod× ean qelhV na labhV authn, labe× dioti entauqa den einai allh para ekeinhn. Kai eipen o Dabid, Den einai oudemia wV auth× doV moi authn.

10

[] Kai eshkwqh o Dabid kai efuge thn hmeran ekeinhn apo proswpou tou Saoul, kai uphge proV ton AgcouV, basilea thV Gaq

11

Kai eipon oi douloi tou AgcouV proV auton, Den einai outoV o Dabid o basileuV tou topou; den einai outoV, eiV ton opoion amoibaiwV eyallon en toiV coroiV, legousai, O Saoul epataxe taV ciliadaV autou, kai o Dabid taV muriadaV autou;

12

Kai ebalen o Dabid touV logouV toutouV en th kardia autou kai efobhqh sfodra apo tou AgcouV basilewV thV Gaq.

13

Kai hllaxe ton tropon autou emprosqen autwn, kai prosepoihqh ton trellon metaxu twn ceirwn autwn, kai exuen epanw twn qurwn thV pulhV, kai afine ton sielon autou na katapipth eiV to geneion autou.

14

Tote eipen o AgcouV proV touV doulouV autou, Idou, seiV blepete ton anqrwpon oti einai trelloV× dia ti eferete auton proV eme;

15

mhpwV egw steroumai trellwn, wste na ferhte touton dia na kamnh ton trellon emprosqen mou; outoV hqelen eiselqei eiV thn oikian mou;

1 Samuel 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: