Modern Greek Bible

1 Samuel 19

1 Samuel

Return to Index

Chapter 20

1

[] Kai efugen o Dabid ek Nauiwq thV en Rama, kai hlqe kai eipen enwpion tou Iwnaqan, Ti epraxa; ti to adikhma mou kai ti to amarthma mou emprosqen tou patroV sou, dia to opoion zhtei thn yuchn mou;

2

O de eipe proV auton, Mh genoito× su den qeleiV apoqanei idou, o pathr mou den qelei kamei ouden, eite mega eite mikron, to opoion na mh fanerwsh eiV eme× kai dia ti o pathr mou hqele kruyei to pragma touto ap' emou; den einai outw.

3

Kai wmosen o Dabid eti kai eipen, O pathr sou exeurei bebaiwV oti egw eurhka carin enwpion sou× oqen legei, AV mh exeurh touto o Iwnaqan, mhpote luphqh. Alla, zh KurioV kai zh h yuch sou, den einai para en bhma metaxu emou kai tou qanatou.

4

Tote eipen o Iwnaqan proV ton Dabid, O, ti epiqumei h yuch sou qelw kamei eiV se.

5

Kai eipen o Dabid proV ton Iwnaqan, Idou, aurion einai neomhnia, kaq' hn egw suneiqizw na kaqwmai meta tou basilewV na suntrwgw× afeV me loipon na upagw, dia na krufqw en tw agrw mecri thV esperaV thV trithV hmeraV.

6

ean o pathr sou periblepwn me zhthsh, tote eipe, O Dabid ezhthsen enqermwV par' emou na trexh eiV Bhqleem thn polin autou. dioti ginetai ekei ethsioV qusia uf' olhV thV suggeneiaV autou×

7

ean eiph outw, KalwV× qelei eisqai eirhnh eiV ton doulon sou× ean omwV orgisqh polu, exeure oti to kakon einai apofasismenon par' autou×

8

qeleiV loipon kamei eleoV proV ton doulon sou× dioti eiV sunqhkhn Kuriou eishgageV ton doulon sou meta seautou× ean omwV hnai adikia en emoi, qanatwson me su× kai dia ti na me ferhV ewV tou patroV sou;

9

[] Kai eipen o Iwnaqan, Mh genoito pote touto eiV se× dioti, ean tw onti gnwrisw oti to kakon einai apofasismenon para tou patroV mou na elqh epi se, bebaiwV qelw soi apaggeilei touto.

10

Kai eipen o Dabid proV ton Iwnaqan, TiV qelei moi apaggeilei ean o pathr sou apokriqh eiV se sklhra;

11

Kai eipen o Iwnaqan proV ton Dabid, Elqe, kai aV exelqwmen eiV ton agron. Kai exhlqon amfoteroi eiV ton agron.

12

Kai eipen o Iwnaqan proV ton Dabid, Kurie Qee tou Israhl× otan pote peri thn aurion h thn meta thn aurion, exicniasw ton patera mou, kai idou, einai ti kalon peri tou Dabid, ean den aposteilw tote proV se na soi to apaggeilw,

13

outw na kamh o KurioV eiV ton Iwnaqan kai outw na prosqesh× ean de o pathr mou apefasise to kakon enantion sou, qelw soi apaggeilei touto kai se exaposteilei, kai qeleiV upagei en eirhnh× kai o KurioV aV hnai meta sou, kaqwV estaqh meta tou patroV mou×

14

kai ouci monon enosw zw, qeleiV deixei proV eme to eleoV tou Kuriou, dia na mh apoqanw×

15

alla kai den qeleiV apokoyei to eleoV sou apo tou oikou mou eiV ton aiwna× ouci, oude otan o KurioV afanish touV ecqrouV tou Dabid ekaston apo proswpou thV ghV.

16

Kai ekamen o Iwnaqan sunqhkhn meta tou oikou tou Dabid, epilegwn, Kai o KurioV na ekzhthsh logon para twn ecqrwn tou Dabid.

17

Kai ekamen eti o Iwnaqan ton Dabid na omosh eiV thn agaphn autou thn proV auton× dioti hgapa auton kaqwV hgapa thn idian autou yuchn.

18

Kai eipe proV auton o Iwnaqan, Aurion einai neomhnia× kai qeleiV zhthqh, dioti h kaqedra sou qelei eisqai kenh×

19

kai afou staqhV treiV hmeraV, qeleiV katabh meta spoudhV kai elqei eiV ton topon, opou ekrufqhV thn hmeran thV praxewV, kai qeleiV kaqisei plhsion thV petraV Ezhl×

20

kai egw qelw toxeusei tria belh eiV to plagion authV, wV toxeuwn eiV shmeion×

21

kai idou, qelw aposteilei ton uphrethn, legwn, Upage, eure ta belh× ean rhtwV eipw eiV ton uphrethn, Idou, ta belh einai edwqen apo sou, labe auta× tote elqe, dioti einai eirhnh eiV se, kai oudemia blabh, zh KurioV×

22

ean omwV eipw outw proV ton neon, Idou, ta belh einai epekeina apo sou× upage thn odon sou, dioti se exapesteilen o KurioV×

23

peri de tou logou, ton opoion wmilhsamen egw kai su, idou, o KurioV aV hnai martuV metaxu emou kai sou eiV ton aiwna.

24

[] Ekrufqh loipon o Dabid en tw agrw× kai ote hlqen h neomhnia, o basileuV ekaqisen eiV thn trapezan dia na fagh.

25

Kai o basileuV ekaqisen epi thV kaqedraV autou, wV allote, epi kaqedraV plhsion tou toicou× kai o Iwnaqan eshkwqh kai ekaqisen o Abenhr plhsion tou Saoul, o de topoV tou Dabid hto kenoV.

26

O Saoul omwV den elalhsen ouden thn hmeran ekeinhn× dioti eipe kaq' eauton, Tipote sunebh eiV auton wste na mh hnai kaqaroV× bebaiwV den einai kaqaroV.

27

Kai to prwi, thn deuteran tou mhnoV, o topoV tou Dabid hto kenoV× kai eipen o Saoul proV Iwnaqan ton uion autou, Dia ti den hlqen o uioV tou Iessai eiV thn trapezan, oute cqeV oute shmeron;

28

Kai apekriqh o Iwnaqan proV ton Saoul, O Dabid ezhthsen enqermwV par' emou na upagh ewV Bhqleem,

29

kai eipen, AV upagw, parakalw, dioti h suggeneia hmwn kamnei qusian en th polei× kai o adelfoV mou autoV parhggeilen eiV eme na pareureqw× twra loipon, ean eurhka carin eiV touV ofqalmouV sou, afeV me, parakalw, na upagw kai na idw touV adelfouV mou× dia touto den hlqen eiV thn trapezan tou basilewV.

30

Tote exhfqh h orgh tou Saoul kata tou Iwnaqan, kai eipe proV auton, Uie diefqarmenhV kai apostatidoV, den exeurw oti su exelexaV ton uion tou Iessai di' aiscunhn sou kai di' aiscunhn thV gumnwsewV thV mhtroV sou;

31

dioti enosw o uioV tou Iessai zh epi thV ghV, su den qeleiV sterewqh oude h basileia sou× twra loipon pemyon kai fere auton proV eme× dioti exapantoV qelei apoqanei.

32

Kai apekriqh o Iwnaqan proV ton Saoul ton patera autou kai eipe proV auton, Dia ti na qanatwqh; ti epraxe;

33

Kai erriyen o Saoul doration kat' autou, dia na ktuphsh auton× tote egnwrisen o Iwnaqan, oti hto apofasismenon para tou patroV autou na qanatwsh ton Dabid.

34

Kai eshkwqh o Iwnaqan apo thV trapezhV me exayin qumou kai den efagen arton thn deuteran hmeran tou mhnoV× dioti hto luphmenoV dia ton Dabid, epeidh eice kataiscunei auton o pathr autou.

35

[] Kai to prwi exhlqen o Iwnaqan eiV ton agron, kata ton kairon ton prosdiorisqenta meta tou Dabid, ecwn meq' eautou mikron paidarion.

36

Kai eipe proV to paidarion autou, Trexon, eure twra ta belh, ta opoia egw toxeuw. Kai kaqwV etrece to paidarion, etoxeuse to beloV peran autou.

37

Kai ote to paidarion hlqen eiV ton topon tou belouV, to opoion o Iwnaqan eice toxeusei, efwnaxen o Iwnaqan katopin tou paidariou kai eipe, Den einai to beloV peran apo sou;

38

Kai efwnaxen o Iwnaqan katopin tou paidariou, Tacunon, speuson, mh staqhV. Kai esunaxe to paidarion tou Iwnaqan ta belh kai hlqe proV ton kurion autou.

39

To paidarion omwV den hxeuren ouden× monoV o Iwnaqan kai o Dabid hxeuron thn upoqesin.

40

Kai edwken o Iwnaqan ta opla autou eiV to paidarion to meq' autou kai eipe proV auto, Upage, fere auta eiV thn polin.

41

KaqwV de anecwrhse to paidarion, eshkwqh o Dabid ek tou meshmbrinou merouV kai epese kata proswpon autou eiV thn ghn kai prosekunhse triV× kai hspasqhsan allhlouV kai eklausan amfoteroi× o de Dabid ekame klauqmon megan.

42

Kai eipen o Iwnaqan proV ton Dabid, Upage en eirhnh, kaqwV wmosamen hmeiV amfoteroi eiV to onoma tou Kuriou, legonteV, O KurioV aV hnai metaxu emou kai sou, kai metaxu tou spermatoV mou kai tou spermatoV sou eiV ton aiwna. Kai eshkwqh kai anecwrhsen× o de Iwnaqan eishlqen eiV thn polin.

1 Samuel 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: