Modern Greek Bible

1 Samuel 17

1 Samuel

Return to Index

Chapter 18

1

[] Kai wV eteleiwse lalwn proV ton Saoul, h yuch tou Iwnaqan sunedeqh meta thV yuchV tou Dabid, kai hgaphsen auton o Iwnaqan wV thn idian autou yuchn.

2

Kai parelaben auton o Saoul ekeinhn thn hmeran kai den afhken auton na epistreyh pleon eiV ton oikon tou patroV autou.

3

Tote o Iwnaqan ekame sunqhkhn meta tou Dabid× dioti hgapa auton wV thn idian autou yuchn.

4

kai ekduqeiV o Iwnaqan to ependuma to ef' eauton, edwken auto eiV ton Dabid, kai thn stolhn autou, ewV kai auto to xifoV autou kai to toxon autou kai thn zwnhn autou.

5

kai exhrceto o Dabid pantacou opou epempen auton o Saoul, kai efereto meta sunesewV× kai katesthsen auton o Saoul epi touV andraV tou polemou× kai hto arestoV eiV touV ofqalmouV pantoV tou laou, eti de kai eiV touV ofqalmouV twn doulwn tou Saoul.

6

[] KaqwV de hrconto, enw epestrefen o Dabid ek thV sfaghV tou Filistaiou, exhrconto ai gunaikeV ek paswn twn polewn tou Israhl, yallousai kai coreuousai, eiV sunanthsin tou basilewV Saoul, meta tumpanwn, meta caraV kai meta kumbalwn.

7

Kai apekrinonto ai gunaikeV ai paizousai proV allhlaV, kai elegon, O Saoul epataxe taV ciliadaV autou, kai o Dabid taV muriadaV autou.

8

Parwxunqh de sfodra o Saoul, kai efanh dusarestoV eiV touV ofqalmouV autou o logoV outoV, kai eipen, Apedwkan eiV ton Dabid taV muriadaV, eiV eme de apedwkan taV ciliadaV× kai ti leipetai pleon eiV auton para h basileia;

9

Kai upeblepen o Saoul ton Dabid ap' ekeinhV thV hmeraV kai eiV to exhV.

10

Kai thn epaurion ephlqe pneuma ponhron para Qeou epi ton Saoul, kai eprofhteuen en mesw tou oikou× kai o Dabid epaize dia thV ceiroV autou, wV kaq' ekasthn hmeran× hto de to doration en th ceiri tou Saoul×

11

kai erriyen o Saoul to doration, legwn, Qelw ktuphsei ton Dabid ewV kai eiV ton toicon. All' o Dabid exeklinen ap' emprosqen autou diV.

12

[] Efobhqh de o Saoul apo proswpou Dabid, epeidh o KurioV hto met' autou, apo de tou Saoul eicen apomakrunqh.

13

Oqen apemakrunen auton o Saoul apo plhsion eautou kai katesthsen auton ciliarcon× kai exhrceto kai eishrceto emprosqen tou laou.

14

Kai efereto o Dabid meta sunesewV en pasaiV taiV odoiV autou× kai o KurioV hto met' autou.

15

Dia touto o Saoul, blepwn oti efereto meta megalhV sunesewV, efobeito apo proswpou autou.

16

PaV de o Israhl kai o IoudaV hgapa ton Dabid, epeidh exhrceto kai eishrceto emprosqen autwn.

17

Kai eipen o Saoul proV ton Dabid, Idou, h megalhtera qugathr mou Merab× tauthn qelw soi dwsei eiV gunaika× monon eso andreioV eiV eme kai macou taV macaV tou Kuriou. Dioti eipen o Saoul, AV mh hnai h ceir mou ep' auton, all' h ceir twn Filistaiwn aV hnai ep' auton.

18

Kai eipen o Dabid proV ton Saoul, PoioV egw; kai poia h zwh mou kai h oikogeneia tou patroV mou metaxu tou Israhl, wste na geinw gambroV tou basilewV;

19

Alla kaq' on kairon h Merab h qugathr tou Saoul eprepe na doqh eiV ton Dabid, auth edoqh eiV ton Adrihl ton Meolaqithn eiV gunaika.

20

Hgapa de ton Dabid Mical h qugathr tou Saoul× kai anhggeilan touto proV ton Saoul× kai to pragma hresen eiV auton.

21

Kai eipen o Saoul, Qelw dwsei authn eiV auton, dia na geinh pagiV eiV auton, kai dia na hnai ep' auton h ceir twn Filistaiwn. Oqen eipen o Saoul proV ton Dabid, Shmeron qeleiV eisqai gambroV mou me thn deuteran.

22

Kai prosetaxen o Saoul touV doulouV autou, legwn, Lalhsate proV ton Dabid krufiwV kai eipate, Idou, o basileuV euaresteitai eiV se, kai panteV oi douloi autou se agapwsi× twra loipon genou gambroV tou basilewV.

23

Kai elalhsan oi douloi tou Saoul touV logouV toutouV eiV ta wta tou Dabid. Kai eipen o Dabid, SaV fainetai mikron na geinh tiV gambroV basilewV; all' egw eimai anqrwpoV ptwcoV kai potapoV.

24

Kai anhggeilan oi douloi tou Saoul proV auton, legonteV, Kata touV logouV toutouV elalhsen o Dabid.

25

Kai eipen o Saoul, Outw qelete eipei proV ton Dabid, O basileuV den qelei dwra numfika, all' ekaton akrobustiaV Filistaiwn, dia na ekdikhqh o basileuV enantion twn ecqrwn autou. O Saoul omwV estocazeto na kamh ton Dabid na pesh dia ceiroV twn Filistaiwn.

26

Kai ote anhggeilan oi douloi autou proV ton Dabid touV logouV toutouV, hresen eiV ton Dabid na geinh gambroV tou basilewV× oqen kai prin ai hmerai plhrwqwsin,

27

eshkwqh o Dabid kai uphgen, autoV kai oi andreV autou, kai eqanatwsen ek twn Filistaiwn diakosiouV andraV× kai eferen o Dabid taV akrobustiaV autwn, kai apedwkan autaV plhreiV eiV ton basilea, dia na geinh gambroV tou basilewV. Kai edwken eiV auton o Saoul Mical thn qugatera autou eiV gunaika.

28

Kai eiden o Saoul kai egnwrisen oti o KurioV hto meta tou Dabid× kai Mical h qugathr tou Saoul hgapa auton.

29

Kai eti mallon efobeito o Saoul apo proswpou tou Dabid× kai egeinen o Saoul pantoteinoV ecqroV tou Dabid.

30

Exhlqon de oi arconteV twn Filistaiwn eiV polemon× kai af' hV hmeraV exhlqon, o Dabid efereto meta sunesewV megalhteraV para pantaV touV doulouV tou Saoul× oqen to onoma autou etimhqh sfodra.

1 Samuel 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: