Modern Greek Bible

1 Samuel 16

1 Samuel

Return to Index

Chapter 17

1

[] Sunhqroisan de oi Filistaioi ta strateumata autwn dia polemon kai hsan sunhqroismenoi en Sokcw, htiV einai tou Iouda, kai estratopedeusan metaxu Sokcw kai Azhka, en EfeV-dammeim.

2

O de Saoul kai oi andreV Israhl sunhqroisqhsan, kai estratopedeusan en th koiladi Hla, kai paretacqhsan eiV machn enantion twn Filistaiwn.

3

Kai oi men Filistaioi istanto epi tou orouV enteuqen, o de Israhl istato epi tou orouV ekeiqen× h de koilaV hto metaxu autwn.

4

Kai exhlqen anhr promachthV ek tou stratopedou twn Filistaiwn onomazomenoV Goliaq, ek thV Gaq, uyouV ex phcwn kai spiqamhV×

5

eice de perikefalaian calkinhn epi thV kefalhV autou kai hto endedumenoV qwraka alusidwton× kai to baroV tou qwrakoV hto pente ciliadeV siklwn calkou×

6

kai knhmidaV calkinaV epi twn skelwn autou kai aspida calkinhn metaxu twn wmwn autou.

7

Kai to kontarion tou doratoV autou hto wV antion ufantou× kai h logch tou doratoV autou ezugizen exakosiouV siklouV sidhrou× eiV de kratwn ton qureon proeporeueto autou.

8

Kai staqeiV ebohse proV taV parataxeiV tou Israhl kai eipe proV autouV, Dia ti exercesqe na paratacqhte eiV machn; den eimai egw o FilistaioV, kai seiV douloi tou Saoul; eklexate eiV eautouV andra, kai aV katabh proV eme×

9

ean men dunhqh na polemhsh met' emou kai me qanatwsh, tote hmeiV qelomen eisqai douloi saV× all' ean egw uperiscusw kat' autou kai qanatwsw auton, tote seiV qelete eisqai douloi hmwn kai qelete douleuei hmaV.

10

Kai eipen o FilistaioV, Egw exouqenhsa taV parataxeiV tou Israhl thn hmeran tauthn× dote eiV eme andra, dia na monomachswmen.

11

Ote hkousen o Saoul kai paV o Israhl ekeinouV touV logouV tou Filistaiou, exesthsan kai efobhqhsan sfodra.

12

[] Hto de Dabid o uioV ekeinou tou Efraqaiou ek Bhqleem Iouda, onomazomenou Iessai× eice de oktw uiouV× kai o anqrwpoV eiV taV hmeraV tou Saoul eice taxin gerontoV metaxu twn anqrwpwn.

13

Kai uphgan oi treiV uioi tou Iessai oi megalhteroi akolouqounteV ton Saoul eiV thn machn× kai ta onomata twn triwn uiwn autou oitineV uphgan eiV thn machn hsan Eliab o prwtotokoV, kai o deuteroV autou Abinadab, kai o tritoV Samma.

14

O de Dabid hto o newteroV× kai oi treiV oi megalhteroi hkolouqoun ton Saoul.

15

Kai anecwrei o Dabid kai epestrefen apo tou Saoul, dia na poimainh ta probata tou patroV autou en Bhqleem.

16

O de FilistaioV eplhsiaze prwi kai esperaV kai esthloneto tessarakonta hmeraV.

17

Kai eipen Iessai proV Dabid ton uion autou, Labe twra dia touV adelfouV sou en efa ek toutou tou pefruganismenou sitou kai touV deka toutouV artouV, kai trexon eiV to stratopedon proV touV adelfouV sou×

18

kai ta deka tauta nwpa turia fere proV ton ciliarcon, kai ide an ugiainwsin oi adelfoi sou kai labe shmeion par' autwn.

19

O de Saoul kai autoi kai panteV oi andreV Israhl hsan en th koiladi Hla, macomenoi meta twn Filistaiwn.

20

Kai exhgerqh o Dabid enwriV to prwi× kai afhsaV ta probata eiV fulaka, elabe kai uphge, kaqwV prosetaxen auton o Iessai× kai hlqen eiV to pericarakwma, enw to strateuma exhrceto eiV parataxin× kai hlalaxan proV thn machn×

21

dioti paretacqhsan o Israhl kai oi Filistaioi, strateuma kata proswpon strateumatoV.

22

Kai o Dabid, afhsaV epanwqen autou ta skeuh eiV thn ceira tou skeuofulakoV, edrame proV to strateuma kai hlqe kai hrwthse touV adelfouV autou pwV ecousi.

23

Kai enw wmilei met' autwn, idou, anebainen o promachthV, o FilistaioV o ek thV Gaq, Goliaq to onoma, ek twn strateumatwn twn Filistaiwn, kai elalhse kata touV autouV logouV× kai hkousen o Dabid.

24

PanteV de oi andreV Israhl, wV eidon ton andra, efugon apo proswpou autou kai efobhqhsan sfodra.

25

Kai elegon oi andreV Israhl, Eidete ton andra touton ton anabainonta; bebaiwV anebh dia na exouqenhsh ton Israhl× kai ostiV qanatwsh auton, touton qelei ploutisei o basileuV me plouth megala, kai thn qugatera autou qelei dwsei eiV auton, kai ton oikon tou patroV autou qelei kamei eleuqeron metaxu tou Israhl.

26

Kai eipen o Dabid proV touV andraV touV istamenouV plhsion autou, legwn, Ti qelei geinei eiV ton andra, ostiV pataxh ton Filistaion touton kai afairesh to oneidoV apo tou Israhl; dioti tiV einai o FilistaioV outoV o aperitmhtoV, wste na exouqenh ta strateumata tou Qeou tou zwntoV;

27

Kai apekriqh proV auton o laoV kata ton logon touton, legwn, outw qelei geinei eiV ton andra, ostiV pataxh auton.

28

Kai hkousen Eliab o adelfoV autou o megalhteroV, enw elalei proV touV andraV× kai exhfqh o qumoV tou Eliab enantion tou Dabid, kai eipe, Dia ti katebhV entauqa; kai eiV poion afhkeV ta oliga ekeina probata en th erhmw; egw exeurw thn uperhfanian sou kai thn ponhrian thV kardiaV sou× bebaiwV dia na idhV thn machn katebhV.

29

Kai eipen o Dabid, Ti ekama twra; den einai aitia;

30

Kai estrafh ap' autou proV allon kai elalhse kata ton auton tropon× kai o laoV apekriqh palin proV auton kata ton prwton logon.

31

[] Kai ote hkousqhsan oi logoi, touV opoiouV elalhsen o Dabid, anhggeilan proV ton Saoul× kai parelaben auton.

32

Kai eipen o Dabid proV ton Saoul, MhdenoV anqrwpou h kardia aV mh tapeinonhtai dia touton× o douloV sou qelei upagei kai polemhsei meta tou Filistaiou toutou.

33

Kai eipen o Saoul proV ton Dabid, Den dunasai na upaghV enantion tou Filistaiou toutou dia na polemhshV met' autou× dioti su eisai paidion, autoV de anhr polemisthV ek neothtoV autou.

34

Kai eipen o Dabid proV ton Saoul, O douloV sou eboske ta probata tou patroV autou, kai hlqe lewn kai arktoV kai hrpase probaton ek tou poimniou×

35

kai exhlqon katopin autou kai epataxa auton kai hleuqerwsa auto ek tou stomatoV autou× kai kaqwV eshkwqh enantion mou, hrpasa auton apo thV siagonoV kai epataxa auton kai eqanatwsa auton×

36

epataxen o douloV sou kai ton leonta kai thn arkton× kai o FilistaioV outoV o aperitmhtoV qelei eisqai wV en ek toutwn, epeidh exouqenhse ta strateumata tou Qeou tou zwntoV.

37

Kai eipen o Dabid, O KurioV o eleuqerwsaV me ek ceiroV tou leontoV kai ek ceiroV thV arktou, outoV qelei me eleuqerwsei ek ceiroV tou Filistaiou toutou. Kai eipen o Saoul proV ton Dabid, Upage, kai o KurioV aV hnai meta sou.

38

Kai wplisen o Saoul ton Dabid me thn panoplian autou kai ebale calkinhn perikefalaian epi thV kefalhV autou× kai enedusen auton qwraka.

39

Kai ezwsqh o Dabid thn romfaian autou epanwqen thV panopliaV autou kai hqelhse na peripathsh× dioti den eice dokimasei. Kai eipen o Dabid proV ton Saoul, Den dunamai na peripathsw me tauta× dioti den edokimasa pote. Kai exeduqh o Dabid auta epanwqen autou.

40

[] Kai elabe thn rabdon autou en th ceiri autou, kai exelexen eiV eauton pente liqouV omalouV ek tou ceimarrou, kai qesaV autouV eiV to poimenikon autou sakkion kai qulakion, thn de sfendonhn autou eiV thn ceira autou, eplhsiaze proV ton Filistaion.

41

O de FilistaioV hrceto procwrwn kai eplhsiaze proV ton Dabid× kai o anhr o aspidoforoV emprosqen autou.

42

Kai ote periebleyen o FilistaioV kai eide ton Dabid, katefronhsen auton× dioti hto paidion kai xanqoV kai wraioV thn oyin.

43

Kai eipen o FilistaioV proV ton Dabid, Kuwn eimai egw, wste ercesai proV eme me rabdouV; Kai kathrasqh o FilistaioV ton Dabid eiV touV qeouV autou.

44

Kai eipen o FilistaioV proV ton Dabid, Elqe proV eme, kai qelw paradwsei taV sarkaV sou eiV ta peteina tou ouranou kai eiV ta qhria tou agrou.

45

Kai eipen o Dabid proV ton Filistaion, Su ercesai enantion mou me romfaian kai doru kai aspida× egw de ercomai enantion sou en tw onomati tou Kuriou twn dunamewn, tou Qeou twn strateumatwn tou Israhl, ta opoia su exouqenhsaV×

46

thn hmeran tauthn qelei se paradwsei o KurioV eiV thn ceira mou× kai qelw se pataxei kai afairesei apo sou thn kefalhn sou× kai qelw paradwsei ta ptwmata tou stratopedou twn Filistaiwn thn hmeran tauthn eiV ta peteina tou ouranou, kai eiV ta qhria thV ghV× dia na gnwrish pasa h gh oti einai QeoV eiV ton Israhl×

47

kai qelei gnwrisei pan to plhqoV touto oti o KurioV den swzei me romfaian kai doru× dioti tou Kuriou einai h mach, kai autoV qelei saV paradwsei eiV thn ceira hmwn.

48

[] Kai ote eshkwqh o FilistaioV kai hrceto kai eplhsiazen eiV sunanthsin tou Dabid, o Dabid espeuse kai edrame proV machn enantion tou Filistaiou.

49

Kai ekteinaV o Dabid thn ceira autou eiV to sakkion, elaben ekeiqen liqon kai esfendonhse kai ektuphse ton Filistaion kata to metwpon autou, wste o liqoV enephcqh eiV to metwpon autou× kai epese kata proswpon eiV thn ghn.

50

kai uperiscusen o Dabid kata tou Filistaiou dia thV sfendonhV kai dia tou liqou, kai ektuphse ton Filistaion kai eqanatwsen auton. Alla den hto romfaia en th ceiri tou Dabid×

51

oqen o Dabid edrame kai staqeiV epi ton Filistaion, elabe thn romfaian autou kai esuren authn ek thV qhkhV authV, kai qanatwsaV auton, apekoye thn kefalhn autou me authn. IdonteV de oi Filistaioi, oti apeqanen o iscuroV autwn, efugon×

52

Tote eshkwqhsan oi andreV tou Israhl kai tou Iouda kai hlalaxan kai katediwxan touV FilistaiouV, ewV thV eisodou thV koiladoV, kai ewV twn pulwn thV Akkarwn. Kai epeson oi traumatismenoi twn Filistaiwn en th odw Saaraeim, ewV Gaq kai ewV Akkarwn.

53

Kai epestreyan oi uioi Israhl ek thV katadiwxewV twn Filistaiwn kai dihrpasan ta stratopeda autwn.

54

O de Dabid elabe thn kefalhn tou Filistaiou, kai eferen authn eiV Ierousalhm× thn de panoplian autou ebalen en th skhnh autou.

55

Ote de eiden o Saoul ton Dabid exercomenon enantion tou Filistaiou, eipe proV Abenhr, ton archgon tou strateumatoV, Abenhr, tinoV uioV einai o neoV outoV; Kai o Abenhr eipe, Zh h yuch sou, basileu, den exeurw.

56

Kai eipen o basileuV, Erwthson su, tinoV uioV einai o neaniskoV outoV.

57

Kai kaqwV epestreyen o Dabid, pataxaV ton Filistaion, parelaben auton o Abenhr kai eferen auton enwpion tou Saoul× kai h kefalh tou Filistaiou hto en th ceiri autou.

58

Kai eipe proV auton o Saoul, TinoV uioV eisai, nee; kai apekriqh o Dabid, O uioV tou doulou sou Iessai tou Bhqleemitou.

1 Samuel 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: