Modern Greek Bible

1 Samuel 15

1 Samuel

Return to Index

Chapter 16

1

[] Kai eipe KurioV proV ton Samouhl, EwV pote su penqeiV dia ton Saoul, epeidh egw apedokimasa auton apo tou na basileuh epi ton Israhl; gemison to keraV sou elaion kai upage× egw se apostellw proV ton Iessai ton Bhqleemithn× dioti proebleya eiV emauton basilea metaxu twn uiwn autou.

2

Kai eipen o Samouhl, PwV na upagw; dioti qelei akousei touto o Saoul kai qelei me qanatwsei. Kai eipen o KurioV, Labe meta sou damalin kai eipe, Hlqon na qusiasw proV ton Kurion.

3

Kai kaleson ton Iessai eiV thn qusian, kai egw qelw fanerwsei proV se ti qeleiV kamei kai qeleiV crisei eiV eme ontina soi eipw.

4

Kai ekamen o Samouhl ekeino to opoion eipen o KurioV, kai hlqen eiV Bhqleem. Etromaxan de oi presbuteroi thV polewV eiV thn sunanthsin autou kai eipon, En eirhnh ercesai;

5

O de eipen, En eirhnh× ercomai dia na qusiasw proV ton Kurion× agiasqhte kai elqete met' emou eiV thn qusian. Kai hgiase ton Iessai kai touV uiouV autou kai ekalesen autouV eiV thn qusian.

6

[] Kai enw eishrconto, idwn ton Eliab, eipe, BebaiwV emprosqen tou Kuriou einai o kecrismenoV autou.

7

Kai eipe KurioV proV ton Samouhl, Mh epibleyhV eiV thn oyin autou h eiV to uyoV tou anasthmatoV autou, epeidh apedokimasa auton× dioti den blepei o KurioV kaqwV blepei o anqrwpoV× dioti o anqrwpoV blepei to fainomenon, o de KurioV blepei thn kardian.

8

Tote ekalesen o Iessai ton Abinadab kai diebibasen auton enwpion tou Samouhl. Kai eipen, oude touton den exelexen o KurioV.

9

Tote diebibasen o Iessai ton Samma. O de eipen, Oude touton den exelexen o KurioV.

10

Kai diebibasen o Iessai epta ek twn uiwn autou enwpion tou Samouhl. Kai eipen o Samouhl proV ton Iessai, O KurioV den exelexe toutouV.

11

Kai eipen o Samouhl proV ton Iessai, Eteleiwsan ta paidia; Kai eipe, Menei eti o newteroV× kai idou, poimainei ta probata. Kai eipen o Samouhl proV ton Iessai, Pemyon kai fere auton× dioti den qelomen kaqisei eiV thn trapezan, ewsou elqh entauqa.

12

Kai esteile kai eferen auton. Hto de xanqoV kai euofqalmoV kai wraioV thn oyin. Kai eipen o KurioV, Shkwqhti, crison auton× dioti outoV einai.

13

Tote elaben o Samouhl to keraV tou elaiou kai ecrisen auton en mesw twn adelfwn autou× kai ephlqe pneuma Kuriou epi ton Dabid apo thV hmeraV ekeinhV kai efexhV. ShkwqeiV de o Samouhl aphlqen eiV Rama.

14

[] Kai to Pneuma tou Kuriou apesurqh apo tou Saoul, kai pneuma ponhron para Kuriou etaratten auton.

15

Kai eipon oi douloi tou Saoul proV auton, Idou twra, ponhron pneuma para Qeou se tarattei×

16

aV prostaxh twra o kurioV hmwn touV doulouV sou, touV emprosqen sou, na zhthswsin anqrwpon eidhmona eiV to na paizh kiqaran× kai opote to ponhron pneuma para Qeou einai epi se, na paizh me thn ceira autou, kai kalon qelei eisqai eiV se.

17

Kai eipen o Saoul proV touV doulouV autou, Probleyate moi loipon anqrwpon paizonta kalwV kai ferete proV eme.

18

Tote apekriqh eiV ek twn doulwn kai eipen, Idou, eidon uion tou Iessai tou Bhqleemitou, eidhmona eiV to paizein kai andreiotaton kai andra polemikon kai suneton eiV logon kai anqrwpon wraion, kai o KurioV einai met' autou.

19

Kai apesteilen o Saoul mhnutaV proV ton Iessai, legwn, Pemyon moi Dabid ton uion sou, ostiV einai meta twn probatwn.

20

Kai elaben o Iessai onon fortwmenon me artouV kai askon oinou kai en erifion ex aigwn, kai epemyen auta dia tou Dabid tou uiou autou proV ton Saoul.

21

Kai hlqen o Dabid proV ton Saoul kai estaqh emprosqen autou× kai hgaphsen auton sfodra× kai egeinen oploforoV autou.

22

Kai apesteilen o Saoul proV ton Iessai, legwn, O Dabid aV stekhtai, parakalw, emprosqen mou× dioti eurhke carin eiV touV ofqalmouV mou.

23

Kai opote to ponhron pneuma para Qeou hto epi ton Saoul, o Dabid elambane thn kiqaran kai epaize dia thV ceiroV autou× tote anekoufizeto o Saoul kai anepaueto kai apesureto ap' autou to pneuma to ponhron.

1 Samuel 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: