Modern Greek Bible

1 Samuel 13

1 Samuel

Return to Index

Chapter 14

1

[] Hmeran de tina eipen Iwnaqan, o uioV tou Saoul, proV ton neon ton bastazonta ta opla autou, Elqe, kai aV peraswmen proV thn frouran twn Filistaiwn, thn en tw peran× proV ton patera autou omwV den efanerwse touto.

2

O de Saoul ekaqhto epi tou akrou tou Gabaa, upo thn rodian thn en Migrwn× kai o laoV o met' autou hto ewV exakosioi andreV×

3

kai Acia, o uioV tou Acitwb, adelfou tou Icabwd, uiou tou FineeV, uiou tou Hlei, iereuV tou Kuriou en Shlw, forwn efod. Kai o laoV den hxeuren oti uphgen o Iwnaqan.

4

Metaxu de twn diabasewn, dia twn opoiwn o Iwnaqan ezhtei na perash proV thn frouran twn Filistaiwn, hto apotomoV bracoV ex enoV merouV kai apotomoV bracoV ek tou allou merouV× kai to onoma tou enoV BoseV, to de onoma tou allon Sene.

5

To metwpon tou enoV bracou hto proV borran apenanti MicmaV, kai to tou allou proV noton apenanti Gabaa.

6

Kai eipen o Iwnaqan proV ton neon ton bastazonta ta opla autou, Elqe, kai aV peraswmen proV thn frouran twn aperitmhtwn toutwn× iswV energhsh o KurioV uper hmwn× dioti den einai eiV ton Kurion empodion na swsh dia pollwn h di' oligwn.

7

Kai eipe proV auton o oploforoV autou, Kame o, ti einai en th kardia sou× procwrei× idou, egw eimai meta sou kata thn kardian sou.

8

Tote eipen o Iwnaqan, Idou, hmeiV qelomen perasei proV touV andraV kai qelomen deicqh eiV autouV×

9

ean eipwsi proV hmaV outw, Staqhte ewV na elqwmen proV esaV× tote qelomen staqh en tw topw hmwn kai den qelomen anabh proV autouV×

10

all' ean eipwsin outwV, Anabhte proV hmaV× tote qelomen anabh× dioti o KurioV paredwken autouV eiV thn ceira hmwn× kai touto qelei eisqai eiV hmaV to shmeion.

11

Edeicqhsan loipon amfoteroi eiV thn frouran twn Filistaiwn× kai oi Filistaioi eipon, Idou, oi Ebraioi exercontai ek twn trupwn, opou eicon krufqh.

12

Kai elalhsan oi andreV thV frouraV proV ton Iwnaqan kai proV ton bastazonta ta opla autou, kai eipon, Anabhte proV hmaV, kai qelomen saV fanerwsei ti. Kai eipen o Iwnaqan proV ton oploforon autou, Anaba katopin mou× dioti paredwken autouV o KurioV eiV thn ceira tou Israhl.

13

Kai anerpusen o Iwnaqan me taV ceiraV autou kai me touV podaV autou, kai o bastazwn ta opla autou katopin autou× kai epeson emprosqen tou Iwnaqan× kai o bastazwn ta opla autou eqanatonen autouV katopin autou.

14

Auth de h prwth sfagh, thn opoian ekamon o Iwnaqan kai o oploforoV autou, hto peripou eikosi andreV, eiV diasthma ghV hmisewV stremmatoV.

15

Kai egeine tromoV en tw stratopedw, en toiV agroiV kai en panti tw law× h froura kai oi lehlatounteV, kai autoi katetromaxan, kai h gh sunetaracqh× wste hto wV tromoV Qeou.

16

[] Kai eidon oi frouroi tou Saoul en Gabaa tou Beniamin, kai idou, to plhqoV dielueto kai baqmhdon dieskorpizeto.

17

Tote eipen o Saoul proV ton laon ton met' autou, Apariqmhsate twra kai idete tiV anecwrhsen ex hmwn. Kai ote aphriqmhsan, idou, o Iwnaqan kai o oploforoV autou den hsan.

18

Kai eipen o Saoul proV ton Acia, Fere edw thn kibwton tou Qeou. Dioti h kibwtoV tou Qeou hto tote meta twn uiwn Israhl.

19

Kai enw elalei o Saoul proV ton ierea, o qoruboV en tw stratopedw twn Filistaiwn eprocwrei epi to mallon kai eplhquneto× o de Saoul eipe proV ton ierea, Sure opisw thn ceira sou.

20

Kai sunhqroisqhsan o Saoul kai paV o laoV o met' autou kai hlqon ewV eiV thn machn× kai idou, pantoV androV h romfaia hto enantion tou suntrofou autou, sfagh megalh sfodra.

21

oi de Ebraioi oi meta twn Filistaiwn onteV wV allote, oitineV eicon anabh met' autwn eiV to stratopedon ek twn perix, kai autoi eti hnwqhsan meta twn Israhlitwn, oitineV hsan meta tou Saoul kai Iwnaqan.

22

Kai panteV oi andreV tou Israhl oi kruptomenoi en tw orei Efraim, akousanteV oti oi Filistaioi efeugon, edramon kai autoi katopin autwn eiV polemon.

23

Kai eswsen o KurioV ton Israhl en th hmera ekeinh× kai h mach eperasen eiV Baiq-auen.

24

[] Oi de andreV tou Israhl apekamon thn hmeran ekeinhn× dioti o Saoul eicen orkisei ton laon, legwn, EpikataratoV o anqrwpoV, ostiV fagh trofhn ewV esperaV, kai ekdikhqw apo twn ecqrwn mou. Oqen den egeuqh trofhn paV o laoV.

25

Kai pan to plhqoV hlqen eiV dasoV, opou hto meli kata ghV.

26

Kai ote eishlqen o laoV eiV to dasoV, idou, to meli estalaxen× oudeiV omwV eplhsiase thn ceira autou eiV to stoma autou× dioti efobhqh o laoV ton orkon.

27

O Iwnaqan omwV den eicen akousei, ote o pathr autou wrkise ton laon× oqen hplwse to akron thV rabdou thV en th ceiri autou kai ebuqisen auto eiV khrhqran kai ebale thn ceira autou eiV to stoma autou, kai anebleyan oi ofqalmoi autou.

28

Apekriqh de eiV ek tou laou kai eipen, O pathr sou wrkise di' orkou ton laon, legwn, EpikataratoV o anqrwpoV, ostiV fagh trofhn shmeron× dia touto o laoV einai eklelumenoV.

29

O de Iwnaqan eipen, Etaraxen o pathr mou ton kosmon× idete, parakalw, poson anebleyan oi ofqalmoi mou, dioti egeuqhn oligon ek toutou tou melitoV×

30

posw mallon, ean o laoV hqele fagei thn shmeron eleuqerwV ek twn lafurwn twn ecqrwn autou, ta opoia eurhke; dioti den hqele geinei twra polu megalhtera sfagh metaxu twn Filistaiwn;

31

Epataxan de en ekeinh th hmera touV FilistaiouV apo MicmaV ewV Aialwn× kai o laoV hto eklelumenoV sfodra.

32

Oqen errifqh o laoV eiV ta lafura, kai elabe probata kai boaV kai moscouV kai esfaxan kata ghV× kai etrwgen o laoV meta tou aimatoV.

33

Anhggeilan de proV ton Saoul, legonteV, Idou, o laoV amartanei eiV ton Kurion, dioti trwgousi meta tou aimatoV. Kai eipe, Parabatai estaqhte× kulisate proV eme shmeron liqon megan.

34

Kai eipen o Saoul, Diasparqhte metaxu tou laou kai eipate proV autouV, Ferete moi entauqa ekastoV ton boun autou kai ekastoV to probaton autou, kai sfaxate entauqa kai fagete× kai mh amartanete eiV ton Kurion, trwgonteV meta tou aimatoV. Kai eferan paV o laoV ekastoV ton boun autou meq' eautou ekeinhn thn nukta kai esfaxan ekei.

35

Kai wkodomhsen o Saoul qusiasthrion eiV ton Kurion× touto hto to prwton qusiasthrion, to opoion wkodomhsen o Saoul eiV ton Kurion.

36

[] Kai eipen o Saoul, AV katabwmen exopisw twn Filistaiwn dia nuktoV, kai aV diarpaswmen autouV ewV na fegxh h hmera, kai aV mh afhswmen mhde ena ex autwn. Kai eipon, Kame pan o, ti soi fainetai kalon. Tote eipen o iereuV, AV proselqwmen entauqa eiV ton Qeon.

37

Kai hrwthsen o Saoul ton Qeon, Na katabw exopisw twn Filistaiwn; qeleiV paradwsei autouV eiV thn ceira tou Israhl; Alla den apekriqh proV auton thn hmeran ekeinhn.

38

Kai eipen o Saoul, Plhsiasate entauqa panteV oi archgoi tou laou× kai maqete kai idete, eiV poion estaqh h amartia auth shmeron×

39

dioti zh KurioV, o swsaV ton Israhl, oti kai eiV ton Iwnaqan ton uion mou an estaqh, qelei bebaiwV qanatwqh. Kai den eureqh oudeiV metaxu pantoV tou laou, ostiV apekriqh proV auton.

40

Kai eipe proV panta ton Israhl, Staqhte seiV ek tou enoV merouV, egw de kai Iwnaqan o uioV mou qelomen staqh ek tou allou merouV. Kai eipen o laoV proV ton Saoul, Kame pan o, ti soi fainetai kalon.

41

Tote eipen o Saoul proV ton Kurion ton Qeon tou Israhl, Deixon ton aqwon. Kai epiasqh o Iwnaqan kai o Saoul× o de laoV apeluqh.

42

Kai eipen o Saoul, Riyate klhrouV metaxu emou kai Iwnaqan tou uiou mou. Kai epiasqh o Iwnaqan.

43

Tote eipen o Saoul proV ton Iwnaqan, Fanerwson moi ti epraxaV. Kai efanerwse proV auton o Iwnaqan, kai eipe, Twonti egeuqhn oligon meli dia tou akrou thV rabdou thV en th ceiri mou× idou, egw, apoqnhskw.

44

Kai apekriqh o Saoul, Outw na kamh o QeoV kai outw na prosqesh× bebaiwV qeleiV apoqanei, Iwnaqan.

45

O de laoV eipe proV ton Saoul, O Iwnaqan qelei apoqanei, ostiV ekame thn megalhn tauthn swthrian eiV ton Israhl; Mh genoito× Zh KurioV, oude mia qrix ek thV kefalhV autou qelei pesei eiV thn ghn× dioti enhrghse meta tou Qeou thn hmeran tauthn. Kai elutrwsen o laoV ton Iwnaqan, kai den apeqane.

46

Tote anebh o Saoul ek thV katadiwxewV twn Filistaiwn× kai oi Filistaioi uphgan eiV ton topon autwn.

47

[] Kai elaben o Saoul thn basileian epi ton Israhl, kai epolemhsen enantion pantwn twn ecqrwn autou kuklw× enantion tou Mwab kai enantion twn uiwn tou Ammwn kai enantion tou Edwm kai enantion twn basilewn thV Swba kai enantion twn Filistaiwn× kai enantion pantwn opou kai an estrefeto, katetropone.

48

Sunekrothsen eti dunamin kai epataxe ton Amalhk, kai hleuqerwse ton Israhl ek ceiroV twn diarpazontwn autouV.

49

Oi de uioi tou Saoul hsan Iwnaqan kai Isonei kai Melci-soue× kai ta onomata twn duo qugaterwn autou, to onoma thV prwtotokou Merab, kai to onoma thV newteraV Mical×

50

to de onoma thV gunaikoV tou Saoul hto Acinoam, qugathr tou AcimaaV. Kai to onoma tou arcistrathgou autou Abenhr, uioV tou Nhr, qeiou tou Saoul.

51

O de KeiV o pathr tou Saoul, kai o Nhr o pathr tou Abenhr, hsan uioi tou Abihl.

52

Hto de polemoV dunatoV enantion twn Filistaiwn kata pasaV taV hmeraV tou Saoul× kai opote eblepen o Saoul andra tina dunaton h andreion, parelambanen auton plhsion eautou.

1 Samuel 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: