Modern Greek Bible

1 Samuel 12

1 Samuel

Return to Index

Chapter 13

1

[] O Saoul hto basileuV enoV etouV× afou de ebasileuse duo eth epi ton Israhl,

2

exelexen o Saoul eiV eauton treiV ciliadaV ek tou Israhl× kai hsan meta tou Saoul duo ciliadeV en MicmaV kai en tw orei Baiqhl, kai cilioi hsan meta tou Iwnaqan en Gabaa tou Beniamin× to de upoloipon tou laou exapesteilen ekaston eiV thn skhnhn autou.

3

Kai epataxen o Iwnaqan thn frouran twn Filistaiwn thn en tw bounw× kai hkousan oi Filistaioi. Kai esalpisen o Saoul dia thV salpiggoV en pash th gh, legwn, AV akouswsin oi Ebraioi.

4

Kai paV o Israhl hkouse na legwsin, Epataxen o Saoul thn frouran twn Filistaiwn, kai malista o Israhl miseitai upo twn Filistaiwn. Kai sunhcqh o laoV katopin tou Saoul en GalgaloiV.

5

Oi de Filistaioi sunhqroisqhsan dia na polemhswsi meta tou Israhl, triakonta ciliadeV amaxwn kai ex ciliadeV ippewn kai laoV wV h ammoV h epi tou ceilouV thV qalasshV kata to plhqoV× kai anebhsan kai estratopedeusan en MicmaV, proV anatolaV thV Baiq-auen.

6

Ote oi andreV tou Israhl eidon oti hsan en amhcania, dioti o laoV emikroyucei, tote ekrupteto o laoV eiV ta sphlaia kai eiV ta puknofuta kai eiV touV bracouV kai eiV ta ocura merh kai eiV touV lakkouV.

7

Kai tineV ek twn Ebraiwn diebhsan ton Iordanhn proV thn ghn Gad kai Galaad. O de Saoul autoV hto akomh en GalgaloiV× kai paV o laoV tremwn katopin autou.

8

[] Kai periemeinen epta hmeraV, kata ton diwrismenon kairon upo tou Samouhl× all' o Samouhl den hrceto eiV Galgala× kai o laoV dieskorpizeto apo plhsion autou.

9

Kai eipen o Saoul, Ferete edw proV eme to olokautwma, kai taV eirhnikaV prosforaV. Kai prosefere to olokautwma.

10

Kai wV eteleiwse prosferwn to olokautwma, idou, hlqen o Samouhl× kai exhlqen o Saoul eiV sunanthsin autou, dia na cairethsh auton.

11

Kai eipen o Samouhl, Ti ekameV; Kai apekriqh o Saoul, Epeidh eidon oti o laoV dieskorpizeto ap' emou, kai su den hlqeV thn diwrismenhn hmeran, oi de Filistaioi sunhqroizonto eiV MicmaV,

12

dia touto eipa, Twra qelousi katabh oi Filistaioi enantion mou eiV Galgala, kai egw den ekama dehsin proV ton Kurion× etolmhsa loipon, kai prosefera to olokautwma.

13

Kai eipen o Samouhl proV ton Saoul, Su epraxaV afronwV× den efulaxaV to prostagma Kuriou tou Qeou sou, to opoion prosetaxen eiV se× dioti twra o KurioV hqele sterewsei thn basileian sou epi ton Israhl ewV tou aiwnoV×

14

alla twra h basileia sou den qelei sthricqh× o KurioV ezhthsen eiV eauton anqrwpon kata thn kardian autou, kai diwrisen o KurioV auton na hnai arcwn epi ton laon autou, epeidh den efulaxaV ekeino to opoion prosetaxen eiV se o KurioV.

15

[] Kai eshkwqh o Samouhl kai anebh apo Galgalwn eiV Gabaa tou Beniamin. O de Saoul hriqmhse ton laon ton eureqenta met' autou, peripou exakosiouV andraV.

16

Kai o Saoul kai Iwnaqan o uioV autou kai o laoV o eureqeiV met' autwn, ekaqhnto en Gabaa tou Beniamin× oi de Filistaioi hsan estratopedeumenoi en MicmaV.

17

Kai exhlqon lehlatai ek tou stratopedou twn Filistaiwn eiV tria swmata× to en swma estrafh eiV thn odon Ofra, proV thn ghn Swgal×

18

kai to allo swma estrafh eiV thn odon Baiq-wrwn× kai to allo swma estrafh eiV thn odon tou oriou, to opoion blepei proV thn koilada Sebweim, kata thn erhmon.

19

Kai sidhrourgoV den eurisketo en pash th gh Israhl× dioti oi Filistaioi eipon, Mhpote oi Ebraioi kataskeuaswsi romfaiaV h logcaV×

20

alla katebainon panteV oi Israhlitai proV touV FilistaiouV, dia na akonwsin ekastoV to union autou kai thn dikellan autou kai thn axinhn autou, kai thn skapanhn autou,

21

osakiV hqelon amblunqh ai skapanai kai ai dikellai kai ta trikrana kai ai axinai autwn× kai dia na oxunwsi ta boukentra autwn.

22

Dia touto en th hmera thV machV, den eurisketo oute macaira oute logch eiV thn ceira tinoV ek tou laou tou ontoV meta tou Saoul kai Iwnaqan× eiV ton Saoul omwV kai eiV ton Iwnaqan ton uion autou eureqhsan.

23

H de froura twn Filistaiwn exhlqe proV to perasma MicmaV.

1 Samuel 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: