Modern Greek Bible

1 Samuel 11

1 Samuel

Return to Index

Chapter 12

1

[] Kai eipen o Samouhl proV panta ton Israhl, Idou, uphkousa eiV thn fwnhn saV kata panta osa eipete proV eme, kai katesthsa basilea ef' umaV×

2

kai twra, idou, o basileuV poreuetai emprosqen saV× egw de eimai gerwn kai polioV× kai oi uioi mou, idou, einai meq' umwn× kai egw periepathsa enwpion saV ek neothtoV mou ewV thV hmeraV tauthV×

3

idou, egw× marturhsate kat' emou enwpion tou Kuriou kai enwpion tou kecrismenou autou× tinoV ton boun elabon; h tinoV ton onon elabon; h tina hdikhsa; tina katedunasteusa; h ek ceiroV tinoV elabon dwra, dia na tuflwsw touV ofqalmouV mou dia toutwn; kai qelw apodwsei eiV esaV.

4

Oi de eipon, Den hdikhsaV hmaV oude katedunasteusaV hmaV oude elabeV ti ek thV ceiroV tinoV.

5

Kai eipe proV autouV, MartuV o KurioV eiV esaV, martuV kai o kecrismenoV autou thn hmeran tauthn, oti den eurhkate eiV thn ceira mou ouden. Kai apekribhsan, MartuV.

6

[] Kai eipen o Samouhl proV ton laon, MartuV o KurioV o katasthsaV ton Mwushn kai ton Aarwn, kai anabibasaV touV pateraV saV ek ghV Aiguptou.

7

Twra loipon staqhte, dia na dialecqw me saV enwpion tou Kuriou, dia pasaV taV dikaiosunaV tou Kuriou, taV opoiaV ekamen eiV esaV kai eiV touV pateraV saV.

8

Afou o Iakwb hlqen eiV thn Aigupton, kai oi patereV saV ebohsan proV ton Kurion, tote apesteilen o KurioV ton Mwushn kai ton Aarwn, kai exhgagon touV pateraV saV ex Aiguptou kai katwkisan autouV en tw topw toutw.

9

Elhsmonhsan omwV Kurion ton Qeon autwn× oqen paredwken autouV eiV thn ceira tou Sisara, archgou tou strateumatoV tou Aswr, kai eiV thn ceira twn Filistaiwn kai eiV thn ceira tou basilewV Mwab, kai epolemhsan enantion autwn.

10

Kai ebohsan proV ton Kurion kai eipon, Hmarthsamen, epeidh egkatelipomen ton Kurion kai elatreusamen touV Baaleim kai taV Astarwq× alla twra eleuqerwson hmaV ek thV ceiroV twn ecqrwn hmwn, kai qelomen latreusei se.

11

Kai apesteilen o KurioV ton Ierobaal kai ton Bedan kai ton Iefqae kai ton Samouhl, kai saV hleuqerwsen ek thV ceiroV twn ecqrwn saV pantacoqen, kai katwkhsate en asfaleia.

12

All' ote eidete oti NaaV o basileuV twn uiwn Ammwn hlqen enantion saV, eipete proV eme, Ouci, alla basileuV qelei basileuei ef' hmaV× enw KurioV o QeoV saV hto o basileuV saV.

13

Twra loipon, idou, o basileuV, ton opoion exelexate, ton opoion ezhthsate× kai idou, o KurioV katesthse basilea ef' umaV.

14

Ean fobhsqe ton Kurion kai latreuhte auton kai upakouhte eiV thn fwnhn autou kai den stasiazhte enantion thV prostaghV tou Kuriou, tote kai seiV kai o basileuV o basileuwn ef' umaV qelete peripatei katopin Kuriou tou Qeou saV×

15

ean omwV den upakouhte eiV thn fwnhn tou Kuriou, alla stasiazhte enantion thV prostaghV tou Kuriou, tote h ceir tou Kuriou qelei eisqai enantion saV, kaqwV estaqh enantion twn paterwn saV.

16

[] Twra loipon parastaqhte kai idete to mega touto pragma, to opoion o KurioV qelei kamei emprosqen twn ofqalmwn saV×

17

den einai qerismoV twn sitwn shmeron; qelw epikalesqh ton Kurion, kai qelei pemyei brontaV kai brochn× dia na gnwrishte kai na idhte oti to kakon saV einai mega, to opoion epraxate enwpion tou Kuriou, zhthsanteV eiV eautouV basilea.

18

Tote epekalesqh o Samouhl ton Kurion× kai epemyen o KurioV brontaV kai brochn thn hmeran ekeinhn× kai paV o laoV efobhqh sfodra ton Kurion kai ton Samouhl.

19

Kai eipe paV o laoV proV ton Samouhl, Dehqhti uper twn doulwn sou proV Kurion ton Qeon sou, dia na mh apoqanwmen× dioti eprosqesamen eiV pasaV taV amartiaV hmwn to kakon, na zhthswmen eiV eautouV basilea.

20

Kai eipen o Samouhl proV ton laon, Mh fobeisqe× seiV epraxate olon touto to kakon× plhn mh paradromhshte apo opisqen tou Kuriou, alla latreuete ton Kurion ex olhV thV kardiaV saV×

21

kai mh paradromhshte× dioti tote hqelete upagei katopin twn mataiwn, ta opoia den dunantai na wfelhswsin oude na eleuqerwswsin, epeidh einai mataia×

22

dioti den qelei egkataleiyei o KurioV ton laon autou, dia to onoma autou to mega, epeidh hudokhsen o KurioV na saV kamh laon autou×

23

eiV eme de mh genoito na amarthsw eiV ton Kurion, wste na pausw apo tou na dewmai uper umwn× alla qelw saV didaskei thn odon thn agaqhn kai euqeian×

24

monon fobeisqe ton Kurion kai latreuete auton en alhqeia ex olhV kardiaV saV× dioti eidete posa megaleia ekamen uper umwn×

25

all' ean exakolouqhte na pratthte to kakon, kai seiV kai o basileuV umwn qelete apolesqh.

1 Samuel 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: