Modern Greek Bible

1 Samuel 9

1 Samuel

Return to Index

Chapter 10

1

[] Tote elaben o Samouhl thn fialhn tou elaiou, kai ecusen epi thn kefalhn autou, kai efilhsen auton kai eipe, Den se ecrise KurioV arconta epi thV klhronomiaV autou;

2

Afou anacwrhshV ap' emou shmeron, qeleiV eurei duo anqrwpouV plhsion tou tafou thV Rachl, kata to orion tou Beniamin en Selsa× kai qelousin eipei proV se, Eureqhsan ai onoi, taV opoiaV uphgeV na zhthshV× kai idou, o pathr sou, afhsaV thn frontida twn onwn, uperlupeitai dia saV, legwn, Ti na kamw peri tou uiou mou;

3

Kai procwrhsaV ekeiqen, qeleiV elqei ewV thV druoV tou Qabwr, kai ekei qelousi se eurei treiV anqrwpoi anabainonteV proV ton Qeon eiV Baiqhl, o eiV ferwn tria erifia, kai o alloV ferwn treiV artouV, kai o alloV ferwn askon oinou×

4

kai qelousi se cairethsei kai soi dwsei duo artouV, touV opoiouV qeleiV decqh ek twn ceirwn autwn.

5

Meta tauta qeleiV upagei eiV to bounon tou Qeou, opou einai h froura twn Filistaiwn× kai otan upaghV ekei eiV thn polin, qeleiV apanthsei aqroisma profhtwn katabainontwn apo tou uyhlou topou en yalthriw kai tumpanw kai aulw kai kiqara emprosqen autwn, kai profhteuontwn.

6

Kai qelei epelqei epi se pneuma Kuriou, kai qeleiV profhteusei met' autwn kai qeleiV metablhqh eiV allon anqrwpon.

7

Kai otan ta shmeia tauta elqwsin epi se, kamne o, ti dunasai dioti o QeoV einai meta sou.

8

Kai qeleiV katabh pro emou eiV Galgala× kai idou, egw qelw katabh proV se, dia na prosferw olokautwmata, na qusiasw qusiaV eirhnikaV× prosmene epta hmeraV, ewsou elqw proV se kai soi anaggeilw ti eceiV na kamhV.

9

[] Kai ote estreye ta nwta autou dia na anacwrhsh apo tou Samouhl, o QeoV edwken eiV auton allhn kardian× kai hlqon panta ekeina ta shmeia en th hmera ekeinh.

10

Kai ote hlqon ekei eiV to bounon, idou, aqroisma profhtwn sunhnthsen auton× kai ephlqen ep' auton Pneuma Qeou, kai eprofhteuse metaxu autwn.

11

Kai wV eidon oi gnwrizonteV auton proteron, kai idou, proefhteue meta twn profhtwn, tote elegen o laoV, ekastoV proV ton plhsion autou, Ti einai touto, to opoion egeinen eiV ton uion tou KeiV; kai Saoul en profhtaiV;

12

EiV de ek twn ekei apekriqh kai eipen, Kai tiV einai o pathr autwn; Dia touto egeine paroimia, Kai Saoul en profhtaiV;

13

Kai afou eteleiwse profhteuwn, hlqen eiV ton uyhlon topon.

14

Kai eipen o qeioV tou Saoul proV auton kai proV ton uphrethn autou, Pou uphgete; Kai eipe, na zhthswmen taV onouV. kai ote eidomen oti den hsan, hlqomen proV ton Samouhl.

15

Kai eipen o qeioV tou Saoul, Anaggeilon moi, se parakalw, ti saV eipen o Samouhl.

16

Kai eipen o Saoul proV ton qeion autou, MaV eipe meta bebaiothtoV oti eureqhsan ai onoi× ton logon omwV peri thV basileiaV, ton opoion o Samouhl eipe, den efanerwsen eiV auton.

17

[] Kai sunhgagen o Samouhl ton laon proV ton Kurion eiV Mispa×

18

kai eipe proV touV uiouV Israhl, Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Egw anebibasa ton Israhl ex Aiguptou, kai saV hleuqerwsa ek ceiroV twn Aiguptiwn kai ek ceiroV paswn twn basileiwn, aitineV saV kateqlibon×

19

kai seiV thn hmeran tauthn apebalete ton Qeon saV, ostiV saV eswsen apo pantwn twn kakwn saV kai twn qliyewn saV, kai eipete proV auton, Ouci, alla katasthson basilea ef' hmaV. Twra loipon parousiasqhte enwpion tou Kuriou, kata taV fulaV saV kai kata taV ciliadaV saV.

20

Kai ote ekamen o Samouhl pasaV taV fulaV tou Israhl na plhsiaswsin, epiasqh h fulh tou Beniamin.

21

Kai afou ekame thn fulhn tou Beniamin na plhsiash kata taV oikogeneiaV autwn, epiasqh h oikogeneia tou Matrei, kai epiasqh o Saoul o uioV tou KeiV× ezhthsan de auton kai den eureqh.

22

Oqen ezhthsan eti para tou Kuriou, an o anqrwpoV erchtai eti ekei. Kai eipe KurioV, Idou, autoV einai kekrummenoV metaxu thV aposkeuhV.

23

Tote edramon kai elabon auton ekeiqen× kai ote estaqh metaxu tou laou, exeicen uper panta ton laon, apo touV wmouV autou kai epanw.

24

Kai eipen o Samouhl proV panta ton laon, Blepete ekeinon, ton opoion exelexen o KurioV, oti den einai omoioV autou metaxu pantoV tou laou; Kai paV o laoV hlalaxe kai eipe, Zhtw o basileuV.

25

Kai eipen o Samouhl proV ton laon ton tropon thV basileiaV, kai egrayen auton en bibliw kai eqesen emprosqen tou Kuriou. Kai apelusen o Samouhl panta ton laon, ekaston eiV ton oikon autou.

26

Kai o Saoul omoiwV anecwrhsen eiV ton oikon autou eiV Gabaa× kai uphge met' autou ekei tagma polemistwn, twn opoiwn taV kardiaV eice diaqesei o QeoV.

27

Anqrwpoi omwV kakoi eipon, PwV qelei swsei hmaV outoV; Kai katefronhsan auton kai den proseferan proV auton dwra× ekeinoV omwV ekamne ton kwfon.

1 Samuel 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: