Modern Greek Bible

1 Samuel 6

1 Samuel

Return to Index

Chapter 7

1

[] Kai hlqon oi andreV thV Kiriaq-iareim, kai anebibasan thn kibwton tou Kuriou kai eferan authn eiV ton oikon tou Abinadab epi ton lofon, kai Eleazar ton uion autou kaqierwsan, dia na fulatth thn kibwton tou Kuriou.

2

Kai af' hV hmeraV eteqh h kibwtoV en Kiriaq-iareim, parhlqe kairoV poluV× kai egeinan eikosi eth× kai paV o oikoV Israhl estenazen, anazhtwn ton Kurion.

3

[] Kai eipe Samouhl proV panta ton oikon Israhl, legwn, Ean seiV epistrefhte ex olhV umwn thV kardiaV proV ton Kurion, apobalete ek mesou umwn touV QeouV touV allotriouV kai taV Astarwq, kai etoimasate taV kardiaV umwn proV ton Kurion kai auton monon latreuete× kai qelei eleuqerwsei umaV ek ceiroV twn Filistaiwn.

4

Tote apebalon oi uioi Israhl touV Baaleim kai taV Astarwq kai elatreusan ton Kurion monon.

5

Kai eipe Samouhl, Sunaxate panta ton Israhl eiV Mispa, kai qelw proseuchqh uper umwn proV ton Kurion.

6

Kai sunhcqhsan omou eiV Mispa, kai hntlhsan udwr kai execean enwpion tou Kuriou, kai enhsteusan thn hmeran ekeinhn kai eipon ekei, Hmarthsamen eiV ton Kurion. Kai ekrinen o Samouhl touV uiouV Israhl en Mispa.

7

[] Ote de hkousan oi Filistaioi oti sunhqroisqhsan oi uioi Israhl eiV Mispa anebhsan oi satrapai twn Filistaiwn kata tou Israhl. Kai akousanteV oi uioi Israhl, efobhqhsan apo proswpou twn Filistaiwn.

8

Kai eipon oi uioi Israhl proV ton Samouhl, Mh paushV bown uper hmwn proV Kurion ton Qeon hmwn, dia na swsh hmaV ek ceiroV twn Filistaiwn.

9

Kai elaben o Samouhl en arnion galaqhnon, kai proseferen oloklhron olokautwma eiV ton Kurion× kai ebohsen o Samouhl proV ton Kurion uper tou Israhl× kai ephkousen autou o KurioV.

10

Kai enw proseferen o Samouhl to olokautwma, eplhsiasan oi Filistaioi dia na polemhswsi kata tou Israhl× kai ebronthsen o KurioV en fwnh megalh thn hmeran ekeinhn epi touV FilistaiouV kai katetropwsen autouV× kai ektuphqhsan emprosqen tou Israhl.

11

Kai exhlqon oi andreV Israhl ek Mispa, kai katediwxan touV FilistaiouV kai epataxan autouV, ewV upokatw thV Baiq-car.

12

Tote elaben o Samouhl ena liqon kai esthse metaxu Mispa kai Sen kai ekalese to onoma autou Eben-ezer, legwn, Mecri toude ebohqhsen hmaV o KurioV.

13

[] Kai etapeinwqhsan oi Filistaioi kai den hlqon pleon eiV ta oria tou Israhl× kai hto h ceir tou Kuriou kata twn Filistaiwn pasaV taV hmeraV tou Samouhl.

14

Kai ai poleiV, taV opoiaV oi Filistaioi eicon labei apo tou Israhl, apedoqhsan eiV ton Israhl, apo Akkarwn ewV Gaq× kai hleuqerwsen o Israhl ta oria autwn ek ceiroV twn Filistaiwn. Kai hto eirhnh metaxu Israhl kai Amorraiwn.

15

Kai ekrinen o Samouhl ton Israhl pasaV taV hmeraV thV zwhV autou×

16

kai eporeueto kat' etoV periercomenoV eiV Baiqhl kai Galgala kai Mispa kai ekrine ton Israhl en pasi toiV topoiV toutoiV×

17

h de epistrofh autou hto eiV Rama× dioti ekei hto o oikoV autou kai ekei ekrine ton Israhl× ekei proseti wkodomhse qusiasthrion eiV ton Kurion.

1 Samuel 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: