Modern Greek Bible

1 Samuel 5

1 Samuel

Return to Index

Chapter 6

1

[] Kai hto h kibwtoV tou Kuriou en th gh twn Filistaiwn epta mhnaV.

2

Kai ekraxan oi Filistaioi touV iereiV kai touV manteiV, legonteV, Ti na kamwmen eiV thn kibwton tou Kuriou; fanerwsate eiV hmaV tini tropw qelomen aposteilei authn eiV ton topon authV.

3

Oi de eipon, Ean exaposteilhte thn kibwton tou Qeou tou Israhl, mh aposteilhte authn kenhn× alla kata panta tropon apodote eiV auton prosforan peri anomiaV× tote qelete iaqh kai qelete gnwrisei dia ti h ceir autou den apesurqh apo saV.

4

Kai eipon, Poia einai h peri anomiaV prosfora, thn opoian qelomen apodwsei eiV auton; Oi de apekriqhsan, Kata ton ariqmon twn satrapwn twn Filistaiwn, pente aimorroideV crusai kai pente crusoi pontikoi× dioti h auth plhgh hto epi pantaV umaV kai epi touV satrapaV umwn×

5

dia touto qelete kamei omoiwmata twn aimorroidwn saV kai omoiwmata twn pontikwn saV twn fqeirontwn thn ghn× kai qelete dwsei doxan eiV ton Qeon tou Israhl× iswV elafrunh thn ceira autou af' umwn kai apo twn qewn umwn kai apo thV ghV umwn×

6

dia ti loipon sklhrunete taV kardiaV saV, kaqwV oi Aiguptioi kai o Faraw esklhrunan taV kardiaV autwn; ote ekame terastia en tw mesw autwn, den afhkan autouV na upagwsi, kai autoi anecwrhsan;

7

twra loipon labete kai etoimasate mian amaxan nean kai duo bouV qhlazousaV, eiV taV opoiaV den epeblhqh zugoV, kai zeuxate taV bouV eiV thn amaxan, touV de moscouV autwn epanaferete ap' opisqen autwn eiV ton oikon×

8

kai labete thn kibwton tou Kuriou kai qesate authn epi thV amaxhV× kai ta skeuh ta crusa, ta opoia apodidete eiV auton prosforan peri anomiaV, qesate en kibwtiw eiV ta plagia authV× kai exaposteilate authn na upagh×

9

kai blepete, ean anabainh dia thV odou twn oriwn authV eiV Baiq-semeV, autoV ekamen eiV hmaV to mega touto kakon× ean de mh, tote qelomen gnwrisei oti den epataxen hmaV h ceir autou, all' oti touto estaqh tucaion eiV hmaV.

10

[] Kai ekamon outwV oi andreV, kai labonteV duo bouV qhlazousaV, ezeuxan autaV eiV thn amaxan, touV de moscouV autwn apekleisan en tw oikw.

11

Kai eqesan thn kibwton tou Kuriou epi thV amaxhV kai to kibwtion meta twn cruswn pontikwn kai twn omoiwmatwn twn aimorroidwn autwn.

12

Kai dieuqunqhsan ai bouV eiV thn odon thn eiV Baiq-semeV× thn authn odon exhkolouqoun, mukwmenai enw uphgainon, kai den metestrefonto dexia h aristera× oi de satrapai twn Filistaiwn eporeuonto katopin autwn ewV twn oriwn thV Baiq-semeV.

13

Kai oi Baiq-semitai eqerizon ton siton autwn en th koiladi kai uywsanteV touV ofqalmouV autwn, eidon thn kibwton kai idonteV uperecarhsan.

14

Kai eishlqen h amaxa eiV ton agron Ihsou tou Baiq-semitou kai estaqh ekei, opou hto liqoV megaV× kai escisan ta xula thV amaxhV, kai proseferan taV bouV olokautwma eiV ton Kurion.

15

Kai oi Leuitai katebibasan thn kibwton tou Kuriou kai to kibwtion to met' authV, to periecon ta crusa skeuh, kai eqesan epi tou liqou tou megalou× kai oi andreV thV Baiq-semeV proseferan olokautwmata kai equsan qusiaV eiV ton Kurion thn authn hmeran.

16

Kai afou oi pente satrapai twn Filistaiwn eidon, epestreyan eiV Akkarwn thn authn hmeran.

17

Autai de hsan ai aimorroideV ai crusai, taV opoiaV oi Filistaioi apedwkan prosforan peri anomiaV eiV ton Kurion× thV Azwtou mia, thV GazhV mia, thV AskalwnoV mia, thV Gaq mia, thV Akkarwn mia×

18

kai oi pontikoi oi crusoi kata ton ariqmon paswn twn polewn twn Filistaiwn, twn pente satrapwn, apo polewn periteteicismenwn kai kwmwn aperiteicistwn, ewV malista tou liqou tou megalou, Abel, epi tou opoiou kateqesan thn kibwton tou Kuriou× ostiV swzetai ewV thV hmeraV tauthV en tw agrw Ihsou tou Baiq-semitou.

19

[] Kai epataxen o KurioV touV andraV thV Baiq-semeV, dioti enebleyan eiV thn kibwton tou Kuriou× kai epataxen ek tou laou andraV penthkonta ciliadaV kai ebdomhkonta× kai epenqhsen o laoV, dioti epataxen auton o KurioV en plhgh megalh.

20

Kai eipan oi andreV thV Baiq-semeV, TiV dunatai na staqh enwpion tou Kuriou, tou agiou toutou Qeou; kai proV tina qelei anabh af' hmwn;

21

Kai apesteilan mhnutaV proV touV katoikouV thV Kiriaq iareim, legonteV, Oi Filistaioi eferan opisw thn kibwton tou Kuriou× katabhte, anabibasate authn proV eautouV.

1 Samuel 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: