Modern Greek Bible

1 Samuel 3

1 Samuel

Return to Index

Chapter 4

1

[] Kai egeine logoV tou Samouhl proV panta ton Israhl. Kai exhlqen o Israhl enantion twn Filistaiwn eiV machn, kai estratopedeusan plhsion tou Eben-ezer× oi de Filistaioi estratopedeusan en Afek.

2

Kai paretacqhsan oi Filistaioi enantion tou Israhl× kai ote exhplwqh h mach, ektuphqh o Israhl emprosqen twn Filistaiwn× kai efoneuqhsan en tw pediw kata thn sumplokhn ewV tessareV ciliadeV andrwn.

3

Ote de hlqen o laoV eiV to stratopedon, eipon oi presbuteroi tou Israhl, Dia ti o KurioV epataxen hmaV shmeron emprosqen twn Filistaiwn; aV labwmen proV eautouV apo Shlw thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou, kai elqousa en mesw hmwn qelei swsei hmaV ek thV ceiroV twn ecqrwn hmwn.

4

Kai apesteilen o laoV eiV Shlw, kai eshkwsan ekeiqen thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou twn dunamewn, tou kaqhmenou epi twn ceroubeim× kai amfoteroi oi uioi tou Hlei, Ofnei kai FineeV, hsan ekei meta thV kibwtou thV diaqhkhV tou Qeou.

5

Kai ote hlqen h kibwtoV thV diaqhkhV tou Kuriou eiV to stratopedon, paV o Israhl hlalaxe meta fwnhV megalhV, wste anthchsen h gh.

6

Kai akousanteV oi Filistaioi thn fwnhn tou alalagmou, eipon, Ti shmainei h fwnh tou megalou toutou alalagmou en tw stratopedw twn Ebraiwn; Kai emaqon oti h kibwtoV tou Kuriou hlqen eiV to stratopedon.

7

Kai efobhqhsan oi Filistaioi, legonteV, O QeoV hlqen eiV to stratopedon. Kai eipon, Ouai eiV hmaV. Dioti den estaqh toiouton pragma cqeV kai procqeV×

8

ouai eiV hmaV. TiV qelei swsei hmaV ek thV ceiroV twn qewn toutwn twn iscurwn; outoi einai oi qeoi, oi pataxanteV touV AiguptiouV en pash plhgh en th erhmw×

9

endunamwqhte, Filistaioi, kai staqhte wV andreV, dia na mh geinhte douloi eiV touV EbraiouV, kaqwV autoi estaqhsan douloi eiV esaV× staqhte wV andreV, kai polemhsate autouV.

10

[] Tote oi Filistaioi epolemhsan× kai ektuphqh o Israhl, kai efugen ekastoV eiV thn skhnhn autou× kai egeine sfagh megalh sfodra× kai epeson ek tou Israhl triakonta ciliadeV pezoi.

11

Kai h kibwtoV tou Qeou epiasqh× kai amfoteroi oi uioi tou Hlei, Ofnei kai FineeV, eqanatwqhsan.

12

[] Kai edramen ek thV machV anqrwpoV tiV ek tou Beniamin, kai hlqen eiV Shlw thn authn hmeran, ecwn ta imatia autou diescismena kai cwma epi thn kefalhn autou.

13

Kai ote hlqen, idou, o Hlei ekaqhto epi thV kaqedraV, kata to plagion thV odou, skopeuwn× dioti h kardia autou etreme peri thV kibwtou tou Qeou. Kai ote o anqrwpoV elqwn eiV thn polin anhggeile tauta, anebohse pasa h poliV.

14

Kai akousaV o Hlei thn fwnhn thV bohV, eipe, Ti shmainei h fwnh thV bohV tauthV; Kai o anqrwpoV hlqe speudwn kai anhggeile proV ton Hlei.

15

Hto de o Hlei enenhkonta oktw etwn× kai oi ofqalmoi autou hsan hmaurwmenoi, wste den hdunato na bleph.

16

Kai eipen o anqrwpoV proV ton Hlei, Egw eimai o elqwn ek thV machV, kai efugon egw ek thV machV shmeron. Kai eipe, Ti egeine, teknon mou;

17

Kai apekriqh o mhnuthV kai eipen, Efugen o Israhl emprosqen twn Filistaiwn, kai eti megalh sfagh egeinen eiV ton laon× kai proseti amfoteroi oi uioi sou, Ofnei kai FineeV, apeqanon× kai h kibwtoV tou Qeou epiasqh.

18

Kai kaqwV anefere peri thV kibwtou tou Qeou, o Hlei epesen ek thV kaqedraV eiV ta opisqia proV to plagion thV pulhV, kai sunetribh o trachloV autou, kai apeqane× dioti hto gerwn o anqrwpoV kai baruV. Ekrine de autoV ton Israhl tessarakonta eth.

19

[] Kai h numfh autou, h gunh tou FineeV, ousa egkuoV, etoimh na gennhsh, wV hkouse thn aggelian, oti h kibwtoV tou Qeou epiasqh kai oti o penqeroV authV kai o anhr authV apeqanon, ekurtwqh kai egennhse× dioti hlqon eiV authn oi ponoi.

20

Kai kaq' on kairon apeqnhsken, ai gunaikeV ai paristamenai eipon proV authn, Mh fobou× dioti egennhsaV uion. Ekeinh omwV den apekriqh oude ebalen auto eiV thn kardian authV.

21

Kai ekalese to paidion Icabwd, legousa, H doxa efugen ek tou Israhl× dioti h kibwtoV tou Qeou epiasqh, kai dioti o penqeroV authV kai o anhr authV apeqanon.

22

Kai eipen, H doxa efugen ek tou Israhl× dioti epiasqh h kibwtoV tou Qeou.

1 Samuel 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: