Modern Greek Bible

Ruth 3

Ruth

Return to Index

Chapter 4

1

[] Kai anebh o Booz eiV thn pulhn kai ekaqisen ekei× kai idou, diebainen o suggenhV, peri tou opoiou wmilhsen o Booz. Kai eipen, W su, streyon, kaqison entauqa. Kai estrafh kai ekaqise.

2

Kai elaben o Booz deka andraV ek twn presbuterwn thV polewV, kai eipe, Kaqisate entauqa. Kai ekaqisan.

3

Kai eipe proV ton suggenh, H Naomi, h epistreyasa ek ghV Mwab, pwlei to meridion tou agrou, to opoion hto tou adelfou hmwn Elimelec×

4

kai egw eipa na se eidopoihsw, legwn, Agorason auto emprosqen twn katoikwn kai emprosqen twn presbuterwn tou laou mou× ean qelhV na exagorashV auto wV suggenhV, exagorason× all' ean den qelhV na exagorashV auto, eipe proV eme, dia na exeurw× dioti den einai alloV na exagorash auto wV suggenhV para su× kai egw eimai meta se. O de eipen, Egw qelw exagorasei auto.

5

Kai eipen o Booz, Kaq' hn hmeran agorashV ton agron ek thV ceiroV thV Naomi, prepei na labhV kai thn Rouq thn Mwabitin, gunaika tou apoqanontoV, dia na anasthshV to onoma tou apoqanontoV epi thV klhronomiaV autou.

6

Kai eipen o suggenhV, Den dunamai na ekplhrwsw to creoV to suggenikon, mhpote fqeirw thn klhronomian mou× ekplhrwson su to creoV mou to suggenikon, dioti den dunamai egw na ekplhrwsw auto.

7

OutoV de hto o tropoV to palai en tw Israhl peri tou dikaiwmatoV thV suggeneiaV kai peri thV apallotriwsewV, dia na bebaioutai paV logoV× o anqrwpoV luwn to upodhma autou, ediden eiV ton plhsion autou× kai touto hto marturia en tw Israhl.

8

Dia touto eipen o suggenhV proV ton Booz, Agorason auto eiV seauton. Kai eluse to upodhma autou.

9

[] Tote eipen o Booz proV touV presbuterouV kai panta ton laon, MartureV eisqe shmeron, oti hgorasa panta ta tou Elimelec kai panta ta tou Celaiwn kai Maalwn, ek thV ceiroV thV Naomi×

10

kai proseti, thn Rouq thn Mwabitin thn gunaika tou Maalwn, elabon eiV emauton dia gunaika, dia na anasthsw to onoma tou apoqanontoV epi thV klhronomiaV autou, dia na mh exaleifqh to onoma tou apoqanontoV ek twn adelfwn autou kai ek thV polewV thV katoikiaV autou× martureV eisqe shmeron.

11

Kai paV o laoV o en th pulh kai oi presbuteroi eipan, MartureV× o KurioV na kamh thn gunaika, htiV eisercetai eiV ton oikon sou, wV thn Rachl kai wV thn Leian, aitineV wkodomhsan amfoterai ton oikon Israhl× kai iscue en Efraqa kai eso perifhmoV en Bhqleem×

12

kai aV geinh o oikoV sou wV o oikoV tou FareV, ton opoion egennhsen h Qamar eiV ton Ioudan, ek tou spermatoV to opoion o KurioV qelei dwsei eiV se ek thV neaV tauthV.

13

[] Kai elaben o Booz thn Rouq, kai egeine gunh autou× kai ote eishlqe proV authn, o KurioV edwken eiV authn sullhyin, kai egennhsen uion.

14

Kai eipan ai gunaikeV proV thn Naomi, EuloghtoV o KurioV, ostiV shmeron den se apesterhse suggenouV, wste to onoma autou na kalhtai en tw Israhl×

15

kai outoV qelei eisqai eiV se anayucwthV thV zwhV kai qelei qreyei thn polian sou× dioti egennhsen auton h numfh sou, htiV se agapa, htiV einai eiV se kalhtera para epta uiouV.

16

Tote elaben h Naomi to paidion kai eqesen auto eiV ton kolpon authV kai egeinen eiV auto trofoV.

17

Kai ai geitoneV edwkan eiV auto onoma, legousai, UioV egennhqh eiV thn Naomi× kai ekalesan to onoma autou Wbhd× outoV einai o pathr tou Iessai patroV tou Dabid.

18

Kai auth einai h genealogia tou FareV× o FareV egennhse ton Esrwn,

19

Esrwn de egennhse ton Aram, Aram de egennhse ton Aminadab,

20

Aminadab de egennhse ton Naasswn, Naasswn de egennhse ton Salmwn,

21

Salmwn de egennhse ton Booz, Booz de egennhse ton Wbhd,

22

Wbhd de egennhse ton Iessai, kai o Iessai egennhse ton Dabid.

1 Samuel 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: