Modern Greek Bible

Ruth 2

Ruth

Return to Index

Chapter 3

1

[] Kai eipe proV authn h Naomi h penqera authV, Qugathr mou, na mh zhthsw anapausin eiV se dia na euhmerhshV;

2

kai twra, mhpwV den einai Booz ek thV suggeneiaV hmwn, meta twn korasiwn tou opoiou hso; idou, autoV likmizei tauthn thn nukta to alwnion twn kriqwn×

3

lousqhti loipon kai aleifqhti kai enduqhti thn stolhn sou kai kataba eiV to alwnion× mh gnwrisqhV eiV ton anqrwpon, ewsou teleiwsh apo tou na fagh kai na pih×

4

kai enw plagiazei, parathrhson ton topon opou plagiazei, kai elqousa shkwson to skepasma apo twn podwn autou, kai plagiason× kai ekeinoV qelei soi eipei ti na kamhV.

5

H de eipe proV authn, Panta osa legeiV eiV eme, qelw kamei.

6

[] Kai katebh eiV to alwnion kai ekame panta osa prosetaxen eiV authn h penqera authV.

7

Kai afou o Booz efage kai epie, kai eufranh h kardia autou, uphge na plagiash eiV thn akran tou swrou tou sitou× ekeinh de hlqe krufiwV kai eshkwse o skepasma apo twn podwn autou kai eplagiase.

8

Kai proV to mesonuktion exesth o anqrwpoV kai sunetaracqh× kai idou, gunh ekoimato para touV podaV autou.

9

Kai eipe, Poia eisai su; Ekeinh de apekriqh, Egw h Rouq h doulh sou× aplwson loipon thn pteruga sou epi thn doulhn sou× dioti eisai o plhsiesteroV suggenhV mou.

10

O de eipen, Euloghmenh na hsai para Kuriou, qugater× dioti edeixaV perissoteran agaqwsunhn escatwV para proteron, mh upagousa katopin newn, eite ptwcwn eite plousiwn×

11

kai twra, qugater, mh fobou× qelw kamei eiV se pan o, ti eiphV× dioti pasa h poliV tou laou mou exeurei oti eisai gunh enaretoV×

12

kai twra einai alhqeV oti egw eimai stenoV suggenhV× einai omwV alloV suggenhV plhsiesteroV emou×

13

meinon tauthn thn nukta× kai to prwi ean autoV qelh na ekplhrwsh proV se to creoV to suggenikon, kalon× aV to ekplhrwsh× all' ean den qelh na ekplhrwsh proV se to creoV to suggenikon, tote egw qelw ekplhrwsei touto proV se, zh KurioV× koimhqhti ewV prwi.

14

[] Kai ekoimhqh para touV podaV autou ewV prwi× kai eshkwqh prin diakrinh anqrwpoV anqrwpon. Kai ekeinoV eipen, AV mh gnwrisqh oti hlqen h gunh eiV to alwnion.

15

Eipe proseti, Fere to perikalumma to epanw sou kai kratei auto. Kai ekeinh ekratei auto, kai autoV emetrhsen ex metra kriqhV kai ebalen ep' authn× kai uphgen eiV thn polin.

16

Kai ote hlqe proV thn penqeran authV, ekeinh eipe, Ti egeinen eiV se, qugathr mou; Kai auth anhggeile proV authn panta osa ekamen eiV authn o anqrwpoV×

17

kai eipen, Edwken eiV eme tauta ta ex metra thV kriqhV× dioti, Den qeleiV upagei, moi eipe, kenh proV thn penqeran sou.

18

H de eipe, Kaqou, qugathr mou, ewsou idhV pwV qelei teleiwsei to pragma× dioti o anqrwpoV den qelei hsucasei, ewsou teleiwsh to pragma shmeron.

Ruth 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: