Modern Greek Bible

Judges 21

Ruth

Return to Index

Chapter 1

1

[] Kai en taiV hmeraiV kaq' aV oi kritai ekrinon, egeine peina en th gh. Kai uphgen anqrwpoV tiV apo Bhqleem Iouda na paroikhsh en gh Mwab, autoV kai h gunh autou kai oi duo uioi autou.

2

To de onoma tou anqrwpou hto Elimelec, kai to onoma thV gunaikoV autou Naomi, kai to onoma twn duo uiwn autou Maalwn kai Celaiwn, Efraqaioi ek Bhqleem Iouda. Kai hlqon eiV ghn Mwab kai hsan ekei.

3

Kai apeqanen Elimelec o anhr thV Naomi× kai emeinen auth kai oi duo uioi authV.

4

Kai outoi elabon eiV eautouV gunaikaV MwabitidaV× to onoma thV miaV Orfa kai to onoma thV allhV Rouq× kai katwkhsan ekei ewV deka eth.

5

Apeqanon de amfoteroi, o Maalwn kai o Celaiwn× kai esterhqh h gunh twn duo uiwn authV kai tou androV authV.

6

[] Tote eshkwqh auth kai ai numfai authV kai epestreyan ek thV ghV Mwab× dioti hkousen en gh Mwab, oti epeskefqh o KurioV ton laon autou didwn eiV autouV arton.

7

Kai exhlqen ek tou topou opou hto, kai ai duo numfai authV met' authV kai eporeuonto thn odon dia na epistreywsin eiV ghn Iouda.

8

Eipe de h Naomi proV taV duo numfaV authV, Upagete, epistreyate ekasth eiV ton oikon thV mhtroV authV. O KurioV na kamh eleoV eiV esaV, kaqwV seiV ekamete eiV touV apoqanontaV kai eiV eme×

9

o KurioV na saV dwsh na eurhte anapausin, ekasth en tw oikw tou androV authV. Kai efilhsen autaV× kai autai uywsan thn fwnhn autwn kai eklausan.

10

Kai eipon proV authn, Ouci× alla meta sou qelomen epistreyei eiV ton laon sou.

11

Kai eipen h Naomi, Epistreyate, qugatereV mou× dia ti na elqhte met' emou; mhpwV ecw eti uiouV en th koilia mou, dia na geinwsin andreV saV;

12

epistreyate, qugatereV mou, upagete× dioti eghrasa kai den eimai dia andra× ean elegon, Ecw elpida, ean malista upandreuomhn tauthn thn nukta kai egennwn eti uiouV,

13

seiV hqelete prosmenei autouV ewsou megalwswsin; hqelete di' autouV anabalei to na upandreuqhte; mh, qugatereV mou× epeidh epikranqhn polu pleon para seiV, oti h ceir tou Kuriou exhlqe kat' emou.

14

Ekeinai de uywsan thn fwnhn autwn kai eklausan palin× kai katefilhsen h Orfa thn penqeran authV× h de Rouq eproskollhqh eiV authn.

15

Kai eipen h Naomi, Idou, h sunnumfoV sou epestreye proV ton laon authV kai proV touV qeouV authV× epistreyon kai su katopin thV sunnumfou sou.

16

All' h Rouq eipe, Mh me anagkaze na se afhsw, dia na anacwrhsw ap' opisqen sou× dioti opou an su upaghV, kai egw qelw upagei× kai opou an su parameinhV, kai egw qelw parameinei× o laoV sou, laoV mou, kai o QeoV sou, QeoV mou×

17

opou an apoqanhV, qelw apoqanei kai ekei qelw tafh× outw na kamh o KurioV eiV eme kai outw na prosqesh, ean allo ti para ton qanaton cwrish eme apo sou.

18

Idousa de h Naomi oti auth diiscurizeto na upagh met' authV, epause na lalh proV authn.

19

[] Periepathsan de amfoterai, ewsou efqasan eiV Bhqleem. Kai ote efqasan eiV Bhqleem, pasa h poliV sunekinhqh di' autaV, kai ai gunaikeV elegon, Auth einai h Naomi;

20

Kai auth eipe proV autaV, Mh me onomazete Naomi× onomazete me Mara× dioti o PantodunamoV me epikrane sfodra×

21

egw plhrhV anecwrhsa, kai kenhn epanhgage me o KurioV× dia ti me onomazete Naomi, afou o KurioV emarturhse kat' emou kai o PantodunamoV me kateqliyen;

22

Epestreye loipon h Naomi, kai met' authV Rouq h MwabitiV h numfh authV elqousa ek ghV Mwab× kai autai efqasan eiV Bhqleem en th arch tou qerismou twn kriqwn.

Ruth 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: