Modern Greek Bible

Judges 19

Judges

Return to Index

Chapter 20

1

[] Tote exhlqon panteV oi uioi Israhl, kai sunhqroisqh pasa h sunagwgh wV eiV anqrwpoV, apo Dan ewV Bhr-sabee, meta thV ghV Galaad, proV ton Kurion eiV Mispa.

2

Kai parestaqhsan en th sunaxei tou laou tou Qeou, oi archgoi pantoV tou laou, pasai ai fulai tou Israhl, tetrakosiai ciliadeV andrwn pezwn, surontwn macairan.

3

Kai hkousan oi uioi Beniamin, oti anebhsan oi uioi Israhl eiV Mispa. Kai eipon oi uioi Israhl, Eipate, pwV sunebh h kakia auth;

4

Kai apekriqh o anqrwpoV o LeuithV, o anhr thV foneuqeishV gunaikoV, kai eipen, Hlqon eiV Gabaa, htiV einai tou Beniamin, egw kai h pallakh mou, dia na dianuktereuswmen×

5

kai eshkwqhsan kat' emou oi andreV thV Gabaa, kai periekuklwsan dia nuktoV thn oikian kat' emou× eme hqelon na foneuswsi kai thn pallakhn mou etapeinwsan, wste apeqanen×

6

oqen, piasaV thn pallakhn mou, diemelisa authn kai esteila authn eiV panta ta oria thV klhronomiaV tou Israhl× dioti epraxan anosiourgian kai afrosunhn en tw Israhl×

7

idou, panteV seiV oi uioi Israhl sumbouleuqhte entauqa metaxu saV kai dote thn gnwmhn saV.

8

Kai eshkwqh paV o laoV wV eiV anqrwpoV, legonteV, Den qelomen upagei oudeiV eiV thn skhnhn autou, oude qelomen epistreyei oudeiV eiV ton oikon autou×

9

alla twra touto einai to pragma to opoion qelomen kamei eiV thn Gabaa× qelomen anabh enantion authV kata klhrouV×

10

kai qelomen labei deka andraV eiV touV ekaton apo paswn twn fulwn Israhl, kai ekaton eiV touV ciliouV, kai ciliouV eiV touV muriouV, dia na ferwsi trofaV eiV ton laon, wste, afou elqwsin eiV Gabaa tou Beniamin, na kamwsin eiV authn kaq' olhn thn afrosunhn thn opoian auth ekamen eiV ton Israhl.

11

Kai sunhcqhsan enantion thV polewV panteV oi andreV Israhl, hnwmenoi omou wV eiV anqrwpoV.

12

[] Kai apesteilan ai fulai tou Israhl andraV eiV pasan thn fulhn Beniamin, legonteV, Poia kakia einai auth, htiV epracqh metaxu saV;

13

twra loipon paradwsate touV anqrwpouV, touV paranomouV ekeinouV touV en Gabaa, dia na qanatwswmen autouV kai na exaleiywmen thn kakian apo tou Israhl. Alla den hqelhsan na akouswsin oi uioi Beniamin thn fwnhn twn adelfwn autwn, twn uiwn Israhl.

14

Kai sunhcqhsan oi uioi Beniamin apo twn polewn eiV Gabaa, dia na exelqwsin eiV polemon enantion twn uiwn Israhl.

15

Kai aphriqmhqhsan oi uioi Beniamin en th hmera ekeinh, ek twn polewn, eikosiex ciliadeV andrwn surontwn romfaian, ektoV twn katoikwn thV Gabaa, oitineV aphriqmhqhsan eptakosioi andreV eklektoi.

16

Metaxu pantoV tou laou toutou hsan eptakosioi andreV eklektoi aristeroceireV× panteV outoi sfendonizonteV liqouV proV thn trica, cwriV na apotugcanwsi.

17

Kai oi andreV Israhl aphriqmhqhsan, ektoV tou Beniamin, tetrakosiai ciliadeV andrwn surontwn romfaian× panteV outoi andreV polemou.

18

[] Kai shkwqenteV oi uioi Israhl anebhsan eiV Baiqhl kai hrwthsan ton Qeon, legonteV, TiV qelei anabh uper hmwn prwtoV dia na polemhsh enantion twn uiwn Beniamin; O de KurioV eipen, O IoudaV prwtoV.

19

Kai eshkwqhsan oi uioi Israhl to prwi kai estratopedeusan enantion thV Gabaa.

20

Kai exhlqon oi andreV Israhl eiV machn enantion tou Beniamin× kai paretacqhsan eiV machn enantion autwn oi andreV Israhl, proV thn Gabaa.

21

Kai exhlqon oi uioi Beniamin ek thV Gabaa, kai estrwsan kata ghV, thn hmeran ekeinhn, ek tou Israhl eikosiduo ciliadaV andrwn.

22

Kai anayucwqeiV o laoV, oi andreV tou Israhl, sunhye palin machn, en tw topw opou eice paratacqh thn prwthn hmeran.

23

Anebhsan de oi uioi Israhl kai eklausan enwpion tou Kuriou ewV esperaV, kai hrwthsan ton Kurion, legonteV, Na anabw palin eiV machn enantion twn uiwn Beniamin tou adelfou mou; Kai o KurioV eipen, Anabhte enantion autou.

24

Kai eplhsiasan oi uioi Israhl eiV touV uiouV tou Beniamin, thn deuteran hmeran.

25

Kai exhlqen o Beniamin enantion autwn thn deuteran hmeran ek thV Gabaa, kai estrwse palin kata ghV, ek twn uiwn Israhl, dekaoktw ciliadaV andrwn× panteV outoi esuron romfaian.

26

[] Tote panteV oi uioi Israhl kai paV o laoV anebhsan kai hlqon eiV Baiqhl, kai eklausan kai ekaqisan ekei enwpion tou Kuriou kai enhsteusan ekeinhn thn hmeran ewV esperaV, kai proseferan olokautwmata kai qusiaV eirhnikaV enwpion tou Kuriou.

27

Kai hrwthsan oi uioi Israhl ton Kurion, dioti h kibwtoV thV diaqhkhV tou Qeou hto ekei kat' ekeinaV taV hmeraV,

28

FineeV de o uioV tou Eleazar, uiou tou Aarwn, istato emprosqen authV kat' ekeinaV taV hmeraV, kai eipon, Na exelqw palin eiV machn enantion twn uiwn Beniamin tou adelfou mou; h na pausw; Kai o KurioV eipen, Anaba× dioti aurion qelw paradwsei autouV eiV thn ceira sou.

29

Kai eqesen o Israhl enedran kata thV Gabaa kuklw.

30

Kai anebhsan oi uioi Israhl thn trithn hmeran enantion twn uiwn Beniamin, kai paretacqhaan enantion thV Gabaa, kaqwV thn prwthn kai deuteran foran.

31

Kai exelqonteV oi uioi Beniamin enantion tou laou, apespasqhsan apo thV polewV kai hrcisan na ktupwsi tinaV ek tou laou, foneuonteV, wV allote, eiV taV odouV, ek twn opoiwn h mia anabainei proV Baiqhl, h de allh proV thn Gabaa en th pediadi, peripou triakonta andraV ek tou Israhl.

32

Kai eipon oi uioi Beniamin, autoi piptousin emprosqen hmwn, kaqwV proteron. All' oi uioi Israhl eipan, AV fugwmen kai aV apospaswmen autouV ek thV polewV eiV taV odouV.

33

Kai panteV oi andreV Israhl eshkwqhsan ek thV qesewV autwn kai paretacqhsan en Baal-qamar× kai h enedra tou Israhl exhlqen ek thV qesewV authV, apo tou libadiou thV Gabaa.

34

Kai hlqon enantion thV Gabaa deka ciliadeV andrwn eklektwn ek pantoV tou Israhl, kai h mach estaqh bareia× all' autoi den egnwrizon oti to kakon hto plhsion autwn.

35

Kai epataxen o KurioV ton Beniamin emprosqen tou Israhl. kai exwloqreusan oi uioi Israhl kat' ekeinhn thn hmeran ek twn Beniamitwn eikosipente ciliadaV kai ekaton andraV× panteV outoi esuron romfaian.

36

Kai eidon oi uioi Beniamin oti ektuphqhsan× dioti oi andreV Israhl upecwrhsan eiV touV BeniamitaV, econteV to qarroV autwn eiV thn enedran thn opoian eicon qesei plhsion thV Gabaa.

37

Kai oi enedreuonteV wrmhsan kai ecuqhsan epi thn Gabaa× kai oi enedreuonteV exhplwqhsan kai epataxan pasan thn polin en stomati macairaV.

38

Oi de andreV Israhl eicon diorisei shmeion eiV touV enedreuontaV, na uywswsi pur kapnwdeV apo thV polewV.

39

Kai ote upecwrhsan oi uioi Israhl en th mach, o Beniamin hrcise na ktupa, kai efoneusen ek twn Israhlitwn peripou triakonta andraV× dioti eipan, BebaiwV palin piptousin emprosqen hmwn, wV en th prwth mach.

40

All' ote to pur hrcise na uyoutai apo thV polewV me stulon kapnou, oi Beniamitai epebleyan opisw autwn, kai idou, h purkaia thV polewV anebainen eiV ton ouranon.

41

Kai ote epestreyan oi andreV Israhl, etromaxan oi andreV Beniamin× dioti eidon oti to kakon efqasen ep' autouV.

42

Kai etraphsan emprosqen twn uiwn Israhl proV thn odon thV erhmou× all' h mach eprofqasen autouV× dioti oi ek twn polewn exwloqreuon autouV en mesw autwn.

43

Periekuklwsan touV BeniamitaV, katediwxan autouV, katepathsan autouV, apo Menoua ewV apenanti thV Gabaa proV anatolaV hliou.

44

Kai epeson ek tou Beniamin dekaoktw ciliadeV andrwn. panteV outoi andreV dunatoi.

45

Tote etraphsan kai efugon proV thn erhmon eiV thn petran Rimmwn× kai oi uioi Israhl estacuologhsan ex autwn eiV taV odouV pente ciliadaV andrwn× kai katediwxan autouV ewV Gidwm, kai efoneusan ex autwn duo ciliadaV andrwn.

46

Outw panteV oi pesonteV kat' ekeinhn thn hmeran ek tou Beniamin hsan eikosipente ciliadeV andrwn surontwn romfaian× panteV outoi andreV dunatoi.

47

Exakosioi omwV andreV etraphsan kai efugon proV thn erhmon eiV thn petran Rimmwn, kai ekaqisan en th petra Rimmwn tessaraV mhnaV.

48

Kai epestreyan oi andreV Israhl proV touV uiouV Beniamin, kai epataxan autouV en stomati macairaV, apo anqrwpwn ekasthV polewV, ewV twn kthnwn kai pantoV tou pareuriskomenou× kai pasaV taV euriskomenaV poleiV paredwkan eiV pur.

Judges 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: