Modern Greek Bible

Judges 18

Judges

Return to Index

Chapter 19

1

[] Kat' ekeinaV de taV hmeraV basileuV den hto en tw Israhl× kai hto LeuithV tiV paroikwn eiV ta pleura tou orouV Efraim, ostiV elaben eiV eauton gunaika pallakhn ek Bhqleem Iouda.

2

Kai eporneusen h pallakh autou par' autw, kai anecwrhsen ap' autou eiV ton oikon tou patroV authV eiV Bhqleem Iouda, kai hto ekei tessaraV oloklhrouV mhnaV.

3

Kai eshkwqh o anhr authV kai uphge katopin authV, dia na lalhsh eumenwV proV authn, wste na kamh authn na epistreyh× eice de meq' eautou ton doulon autou kai duo onouV× kai auth eishgagen auton eiV ton oikon tou patroV authV× kai ote eiden auton o pathr thV neaV, ecarh eiV thn enteuxin autou.

4

Kai ekrathsen auton o penqeroV autou, o pathr thV neaV× kai ekaqise met' autou treiV hmeraV× kai efagon kai epion kai dienuktereusan ekei.

5

Kai thn tetarthn hmeran, ote hgerqhsan to prwi, eshkwqh na anacwrhsh× kai eipen o pathr thV neaV proV ton gambron autou, Sthrixon thn kardian sou me oligon arton kai meta tauta qelete upagei.

6

Kai ekaqisan kai efagon kai epion oi duo omou× kai eipen o pathr thV neaV proV ton andra, Euaresthqhti, parakalw, kai dianuktereuson, kai aV eufranqh h kardia sou.

7

Kai ote o anqrwpoV eshkwqh na anacwrhsh, o penqeroV autou ebiasen auton× oqen emeine kai dienuktereusen ekei.

8

Kai hgerqh to prwi thn pempthn hmeran dia na anacwrhsh× kai eipen o pathr thV neaV, Sthrixon, parakalw, thn kardian sou. Kai emeinan ewsou eklinen h hmera, kai sunefagon amfoteroi.

9

Kai ote o anqrwpoV eshkwqh na anacwrhsh, autoV kai h pallakh autou kai o douloV autou, eipe proV auton o penqeroV autou, o pathr thV neaV, Idou, twra h hmera klinei proV esperan× dianuktereusate, parakalw× idou h hmera upagei na teleiwsh× dianuktereuson entauqa, kai aV eufranqh h kardia sou× kai aurion shkonesqe to prwi dia thn odoiporian saV kai upage eiV thn katoikian sou.

10

O anqrwpoV omwV den hqelhse na dianuktereush× all' eshkwqh kai anecwrhse kai hlqen ewV apenanti thV IebouV, htiV einai h Ierousalhm× kai eice meq' eautou duo onouV samarwmenouV, kai h pallakh autou hto met' autou.

11

Kai ote eplhsiasan eiV thn IebouV, h hmera hto polu procwrhmenh× kai eipen o douloV proV ton kurion autou, Elqe, parakalw, kai aV streywmen proV thn polin tauthn twn Iebousaiwn, kai aV dianuktereuswmen en auth.

12

Kai eipen o kurioV autou proV auton, Den qelomen streyei proV polin allotriwn, htiV den einai ek twn uiwn Israhl× alla qelomen perasei ewV Gabaa.

13

Kai eipe proV ton doulon autou, Elqe, kai aV plhsiaswmen eiV ena ek twn topwn toutwn kai aV dianuktereuswmen en Gabaa h en Rama.

14

Kai diebhsan kai uphgan× kai edusen ep' autouV o hlioV plhsion thV Gabaa, htiV einai tou Beniamin.

15

Kai estrafhsan ekei, dia na eiselqwsi na kataluswsin en Gabaa× kai ote eishlqen, ekaqisen en th plateia thV polewV× kai den hto anqrwpoV na paralabh autouV eiV thn oikian autou dia na dianuktereuswsi.

16

[] Kai idou, anqrwpoV gerwn hrceto apo tou ergou autou ek tou agrou to esperaV× kai o anqrwpoV hto ek tou orouV Efraim, parwkei de en Gabaa× oi de anqrwpoi tou topou hsan Beniamitai.

17

Kai uywsaV touV ofqalmouV autou, eide ton anqrwpon ton odoiporon en th plateia thV polewV× kai eipen o anqrwpoV o gerwn, Pou upageiV; kai poqen ercesai;

18

O de eipe proV auton, HmeiV diabainomen ek Bhqleem Iouda ewV twn pleurwn tou orouV Efraim× ekeiqen eimai egw× kai uphga ewV Bhqleem Iouda, kai twra upagw eiV ton oikon tou Kuriou× kai den einai oudeiV na me paralabh eiV thn oikian autou×

19

ecomen de acura kai trofhn dia touV onouV hmwn, ecomen kai proseti arton kai oinon di' eme kai dia thn doulhn sou kai dia ton neon, ostiV einai meta twn doulwn sou× den ecomen elleiyin oudenoV pragmatoV.

20

Kai eipen o anqrwpoV o gerwn, Eirhnh eiV se× kai pan o, ti creiazesai egw frontizw× monon en th plateia mh dianuktereushV.

21

Kai eishgagen auton eiV ton oikon autou kai edwke trofhn eiV touV onouV× kai eplunan touV podaV autwn, kai efagon kai epion.

22

[] Enw outoi eufrainon taV kardiaV autwn, idou, oi andreV thV polewV, anqrwpoi paranomoi periekuklwsan thn oikian, krouonteV eiV thn quran× kai eipon proV ton anqrwpon ton kurion thV oikiaV ton geronta, legonteV, Ekbale ton anqrwpon, ton elqonta eiV thn oikian sou, dia na gnwriswmen auton.

23

Kai exhlqe proV autouV o anqrwpoV, o kurioV thV oikiaV, kai eipe proV autouV, Mh, adelfoi mou, parakalw, mh praxhte touto to kakon× afou o anqrwpoV outoV eishlqen eiV thn oikian mou, mh praxhte toiauthn afrosunhn×

24

idou, h qugathr mou h parqenoV kai h pallakh autou× twra qelw ferei autaV exw, kai tapeinwsate autaV kai kamete eiV autaV o, ti fanh areston eiV touV ofqalmouV saV× all' eiV ton anqrwpon touton mh praxhte ergon toiauthV afrosunhV.

25

Oi andreV omwV den hqelhsan na akouswsin auton× kai elaben o anqrwpoV thn pallakhn autou kai eferen authn exw proV autouV× kai egnwrisan authn kai ubrisan eiV authn olhn thn nukta ewV prwi× kai kaqwV efanh h augh, apelusan authn.

26

Kai hlqen h gunh proV to caragma thV hmeraV kai epese para thn quran thV oikiaV tou anqrwpou, opou hto o kurioV authV, ewsou efegxe.

27

Kai eshkwqh o kurioV authV to prwi kai hnoixe taV quraV thV oikiaV kai exhlqe dia na upagh eiV thn odon autou× kai idou, h gunh h pallakh autou pesmenh eiV thn quran thV oikiaV kai ai ceireV authV epi tou katwfliou.

28

Kai eipe proV authn, Shkwqhti kai aV upagwmen. Alla den apekriqh. Tote anelaben authn epi ton onon o anqrwpoV, kai eshkwqh kai uphgen eiV ton topon autou.

29

Kai afou hlqen eiV thn oikian autou, elabe thn macairan kai piasaV thn pallakhn autou, diemelisen authn meta twn ostewn authV eiV dwdeka merh, kai esteilen auta eiV panta ta oria tou Israhl.

30

Kai panteV osoi eblepon, elegon, Den egeinen oude efanh toiouton pragma, af' hV hmeraV oi uioi Israhl anebhsan ek ghV Aiguptou, ewV thV hmeraV tauthV× skefqhte peri toutou, sumbouleuqhte kai lalhsate.

Judges 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: