Modern Greek Bible

Judges 17

Judges

Return to Index

Chapter 18

1

[] Kat' ekeinaV taV hmeraV den hto basileuV en tw Israhl× kai kat' ekeinaV taV hmeraV h fulh Dan ezhtei eiV eauthn klhronomian dia na katoikhsh× dioti ewV ekeinhV thV hmeraV den eice pesei klhronomia eiV autouV metaxu twn fulwn tou Israhl.

2

Kai apesteilan oi uioi Dan ek thV suggeneiaV autwn pente andraV ek twn oriwn autwn, andraV iscurouV, ek Saraa kai ex Esqaol, dia na kataskopeuswsi ton topon, kai na exicniaswsin auton× kai eipon proV autouV, Upagete, exicniasate ton topon. Kai hlqon eiV to oroV Efraim, ewV tou oikou tou Micaia, kai dienuktereusan ekei.

3

Dioti kaqwV eplhsiasan eiV ton oikon tou Micaia, egnwrisan thn fwnhn tou neou tou Leuitou× kai estrafhsan ekei kai eipon proV auton, TiV se eferen entauqa; kai su ti kamneiV en tw topw toutw; kai dia ti eisai entauqa;

4

O de eipe proV autouV, Outw kai outwV ekamen eiV eme o MicaiaV, kai me emisqwse, kai eimai iereuV autou.

5

Kai eipan proV auton, Erwthson, parakaloumen, ton Qeon, dia na gnwriswmen ean ech na euodwqh h odoV hmwn thn opoian upagomen.

6

O de iereuV eipe proV autouV, Upagete en eirhnh× aresth eiV ton Kurion einai h odoV saV, thn opoian upagete.

7

[] Tote anecwrhsan oi pente andreV kai hlqon eiV Laisa, kai eidon ton laon ton katoikounta en auth amerimnon, kata ton tropon twn Sidwniwn, hsucazonta kai zwnta en afobia× kai den hto oudeiV arcwn en tw topw, ostiV na peristellh autouV eiV ouden× kai autoi hsan makran twn Sidwniwn, kai den eicon sugkoinwnian me oudena.

8

Kai epanhlqon proV touV adelfouV autwn eiV Saraa kai Esqaol× kai eipan proV autouV oi adelfoi autwn, Ti legete seiV;

9

Oi de eipon, Shkwqhte, kai aV anabwmen enantion autwn× dioti eidomen ton topon, kai idou, einai kaloV sfodra× kai seiV kaqhsqe; mh oknhshte na upagwmen, na eiselqwmen dia na klhronomhswmen ton topon×

10

afou upaghte, qelete elqei eiV laon zwnta en afobia kai eiV topon eurucwron× dioti o QeoV edwken auton eiV thn ceira saV× topon, eiV ton opoion den einai elleiyiV oudenoV pragmatoV twn en th gh.

11

Kai ekinhsan ekeiqen ek thV suggeneiaV tou Dan, ek Saraa kai ex Esqaol, exakosioi andreV periezwsmenoi opla polemika.

12

Kai anebhsan kai estratopedeusan en Kiriaq-iareim, en Iouda× dia touto wnomasan ton topon ekeinon Macane-dan, ewV thV hmeraV tauthV× keitai de opisqen thV Kiriaq-iareim.

13

Kai ekeiqen eperasan eiV to oroV Efraim kai hlqon ewV tou oikou tou Micaia.

14

[] Tote oi pente andreV, oitineV eicon upagei dia na kataskopeuswsi ton topon thV Laisa, anhggeilan kai eipon proV touV adelfouV autwn, Exeurete oti einai en toutoiV toiV oikoiV efod kai qerafeim kai glupton kai cwneuton; twra loipon skefqhte ti ecete na kamhte.

15

Kai estrafhsan ekei kai uphgan eiV ton oikon tou neou tou Leuitou, eiV ton oikon tou Micaia, kai ecairethsan auton.

16

Kai oi exakosioi andreV oi periezwsmenoi ta polemika opla autwn oitineV hsan ek twn uiwn Dan, estaqhsan eiV thn quran tou pulwnoV.

17

Kai anebhsan oi pente andreV, oitineV eicon upagei dia na kataskopeuswsi ton topon, kai eishlqon ekei kai elabon to glupton kai to efod kai to qerafeim kai to cwneuton× o de iereuV istato eiV thn quran tou pulwnoV meta twn exakosiwn andrwn twn periezwsmenwn ta polemika opla.

18

Kai kaqwV outoi eishlqon eiV ton oikon tou Micaia, kai elabon to glupton, to efod kai to qerafeim kai to cwneuton, o iereuV eipe proV autouV, Ti kamnete seiV;

19

Kai eipan proV auton, Siwpa, bale thn ceira sou eiV to stoma sou, kai elqe meq' hmwn kai ginou eiV hmaV pathr kai iereuV× einai kalhteron eiV se na hsai iereuV en tw oikw enoV anqrwpou, h na hsai iereuV fulhV kai oikogeneiaV en tw Israhl;

20

Kai ecarh h kardia tou ierewV× kai elabe to efod kai to qerafeim kai to glupton kai uphge metaxu tou laou.

21

Kai strafenteV anecwrhsan kai ebalon ta paidia kai ta kthnh kai thn aposkeuhn emprosqen autwn.

22

Afou apemakrunqhsan outoi apo tou oikou tou Micaia, oi anqrwpoi oi onteV eiV touV oikouV touV geitoneuontaV me thn oikian tou Micaia sunhcqhsan kai eprofqasan touV uiouV Dan.

23

Kai ebohsan proV touV uiouV Dan. Kai outoi estreyan to proswpon autwn kai eipan proV ton Micaian, Ti eceiV kai esunaxaV toson plhqoV;

24

O de eipen, Elabete touV qeouV mou touV opoiouV ekama, kai ton ierea, kai anecwrhsate× kai ti menei eiV eme pleon; kai ti einai touto, to opoion legete proV eme, ti eceiV;

25

Kai eipan proV auton oi uioi Dan, AV mh akousqh h fwnh sou metaxu hmwn, mhpote andreV oxuqumoi peswsi kata sou, kai cashV thn zwhn sou kai thn zwhn thV oikogeneiaV sou.

26

Kai uphgainan oi uioi Dan eiV thn odon autwn× kai ote eiden o MicaiaV oti ekeinoi hsan dunatwteroi autou, estreye kai epanhlqen eiV ton oikon autou.

27

[] Kai autoi elabon ta osa kateskeuasen o MicaiaV, kai ton ierea ton opoion eice, kai hlqon eiV Laisa, proV laon hsucazonta kai zwnta en afobia× kai epataxan autouV en stomati macairaV kai thn polin ekausan en puri.

28

Kai den hto oudeiV o swzwn authn, dioti eurisketo makran apo thV SidwnoV, kai den eicon sugkoinwnian me oudena× ekeito de en th koiladi thV Baiq-rewb. Kai wkodomhsan polin kai katwkhsan en auth.

29

Kai ekalesan to onoma thV polewV Dan, kata to onoma Dan tou patroV autwn, ostiV egennhqh eiV ton Israhl× to de onoma thV polewV hto to palai ex archV Laisa.

30

Kai esthsan eiV eautouV oi uioi tou Dan to glupton× kai Iwnaqan o uioV tou Ghrswn, uiou tou Manassh, autoV kai oi uioi autou hsan iereiV en th fulh Dan, ewV thV hmeraV thV aicmalwsiaV thV ghV.

31

Kai esthsan eiV eautouV to glupton, to opoion ekamen o MicaiaV, olon ton kairon kaq' on o oikoV tou Qeou hto en Shlw.

Judges 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: