Modern Greek Bible

Judges 16

Judges

Return to Index

Chapter 17

1

[] Hto de anqrwpoV tiV ek tou orouV Efraim, kai to onoma autou MicaiaV.

2

Kai eipe proV thn mhtera autou, Ta cilia ekaton arguria, ta opoia afhreqhsan apo sou, dia ta opoia kai su kathrasqhV, kai akomh elalhsaV eiV ta wta mou, idou, to argurion einai eiV eme× egw elabon auto. H de mhthr autou eipen, EuloghmenoV na hsai, uie mou, para tou Kuriou.

3

Kai epestreye ta cilia kai ekaton arguria eiV thn mhtera autou, kai eipen h mhthr autou, Afierwma afierwsa to argurion eiV ton Kurion ek thV ceiroV mou, uper tou uiou mou, dia na kamh glupton kai cwneuton× kai twra qelw epistreyei auto eiV se.

4

AutoV de epestreye to argurion eiV thn mhtera autou× h de mhthr autou labousa diakosia arguria, edwken auta eiV ton cwneuthn, ostiV ekamen ex autwn glupton kai cwneuton× kai hsan en tw oikw tou Micaia.

5

Kai o anqrwpoV o MicaiaV eicen oikon Qeou kai ekamen efod kai qerafeim× kai kaqierwsen ena ek twn uiwn autou, kai egeinen eiV auton iereuV.

6

Kat' ekeinaV taV hmeraV den hto basileuV en tw Israhl× ekastoV epratten o, ti efaineto eiV auton orqon.

7

[] Kai hto neoV tiV ek Bhqleem Iouda, ek thV fulhV Iouda, ostiV hto LeuithV kai parwkei ekei.

8

Kai anecwrhsen o anqrwpoV ek thV polewV Bhqleem Iouda, dia na paroikhsh opou eurh× kai hlqen eiV to oroV Efraim, ewV tou oikou tou Micaia, akolouqwn thn odon autou.

9

Kai eipe proV auton o MicaiaV, Poqen ercesai; O de eipe proV auton, Egw eimai LeuithV ek Bhqleem Iouda kai upagw na paroikhsw opou eurw.

10

Kai eipe proV auton o MicaiaV, Kaqou met' emou kai ginou eiV eme pathr kai iereuV, kai egw qelw soi didei deka arguria kat' etoV kai stolhn kai thn trofhn sou. Kai o LeuithV eishlqe proV auton.

11

Kai eucaristeito o LeuithV na katoikh meta tou anqrwpou× kai o neoV hto eiV auton wV eiV ek twn uiwn autou.

12

Kai kaqierwsen o MicaiaV ton Leuithn× kai o neoV egeinen eiV auton iereuV kai emenen en tw oikw tou Micaia.

13

Tote eipen o MicaiaV, Twra gnwrizw oti o KurioV qelei me agaqopoihsei, dioti ecw Leuithn dia ierea.

Judges 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: