Modern Greek Bible

Judges 15

Judges

Return to Index

Chapter 16

1

[] Kai uphgen o Samywn eiV thn Gazan, kai eiden ekei gunaika pornhn kai eishlqe proV authn.

2

Anhggeilan de proV touV GazaiouV, legonteV, O Samywn hlqen entauqa. Kai autoi perikuklwsanteV enedreuon auton olhn thn nukta en th pulh thV polewV× kai hsucazon olhn thn nukta, legonteV, AV prosmenwmen ewV thV aughV thV prwiaV kai qelomen foneusei auton.

3

O de Samywn ekoimhqh ewV mesonuktiou× kai shkwqeiV peri to mesonuktion epiase taV quraV thV pulhV thV polewV, kai touV duo parastataV, kai apospasaV autaV meta tou moclou, epeqesen epi twn wmwn autou kai anebibasen autaV epi thn korufhn tou orouV tou katenanti thV Cebrwn.

4

[] Kai meta tauta hgaphse gunaika tina en th koiladi Swrhk, thV opoiaV to onoma hto Dalida.

5

Kai anebhsan proV authn oi arconteV twn Filistaiwn kai eipon proV authn, Kolakeuson auton kai ide eiV ti istatai h dunamiV autou h megalh, kai tini tropw dunameqa na uperiscuswmen kat' autou, wste na deswmen auton, dia na damaswmen auton× kai hmeiV qelomen soi dwsei ekastoV cilia ekaton arguria.

6

Kai eipen h Dalida proV ton Samywn, Fanerwson moi, parakalw, eiV ti istatai h dunamiV sou h megalh, kai me ti hqeleV deqh dia na damasqhV.

7

Kai eipe proV authn o Samywn, Ean me deswsi me epta cordaV ugraV, aitineV den exhranqhsan, tote qelw adunathsei kai qelw eisqai wV eiV twn anqrwpwn.

8

Tote eferan proV authn oi arconteV twn Filistaiwn epta cordaV ugraV, aitineV den eicon xhranqh, kai edesen auton me autaV.

9

Enedreuon de anqrwpoi kaqhmenoi met' authV en tw koitwni. Kai eipe proV auton, Oi Filistaioi epi se, Samywn. Kai ekeinoV ekoye taV cordaV, kaqwV hqele koph nhma stupiou, otan murisqh to pur. Kai den egnwrisqh h dunamiV autou.

10

Kai eipen h Dalida proV ton Samywn, Idou, me egelasaV kai elalhsaV proV eme yeudh× eipe moi loipon, parakalw, me ti hqeleV deqh.

11

Kai eipe proV authn, Ean me deswsi dunata me nea scoinia, me ta opoia den egeinen ergasia, tote qelw adunathsei kai qelw eisqai wV eiV twn anqrwpwn.

12

Elabe loipon h Dalida scoinia nea, kai edesen auton me auta kai eipe proV auton, Oi Filistaioi epi se, Samywn. Enedreuon de anqrwpoi kaqhmenoi en tw koitwni. Kai ekoyen auta apo twn bracionwn autou wV nhma.

13

Kai eipen h Dalida proV ton Samywn, Mecri toude me egelasaV kai me eipaV yeudh× eipe moi me ti hqeleV deqh. Kai eipe proV authn, Ean plexhV touV epta plokamouV thV kefalhV mou eiV to diasma.

14

Kai auth eperasen autouV, emphgousa kai ton passalon× kai eipe proV auton, Oi Filistaioi epi se, Samywn. Kai exupnhsen ek tou upnou autou kai anespase ton passalon tou ufasmatoV me to diasma.

15

Tote eipe proV auton, PwV legeiV, se agapw, enw h kardia sou den einai met' emou; su me egelasaV trithn tauthn thn foran, kai den me efanerwsaV eiV ti istatai h dunamiV sou h megalh.

16

Kai epeidh estenocwrei auton kaq' hmeran me touV logouV authV kai ebiazen auton, wste h yuch autou apekame mecri qanatou,

17

efanerwse proV authn olhn thn kardian autou kai eipe proV authn, xurafion den anebh epi thn kefalhn mou× dioti egw eimai NazhraioV eiV ton Qeon ek koiliaV mhtroV mou. Ean xurisqw, tote h dunamiV mou qelei fugei ap' emou, kai qelw adunatisei kai katastaqh wV panteV oi anqrwpoi.

18

[] Kai idousa h Dalida, oti efanerwse proV authn olhn thn kardian autou, esteile kai ekalese touV arcontaV twn Filistaiwn, legousa, Anabhte tauthn thn foran× dioti moi efanerwsen olhn thn kardian autou. Tote anebhsan proV authn oi arconteV twn Filistaiwn, feronteV kai to argurion eiV taV ceiraV autwn.

19

Kai apekoimhsen auton epi twn gonatwn authV× kai ekalesen anqrwpon kai exurise touV epta plokamouV thV kefalhV autou× kai hrcise na damazh auton, kai h dunamiV autou efugen ap' autou.

20

Kai auth eipen, Oi Filistaioi epi se, Samywn. Kai autoV exupnhsen ek tou upnou autou kai eipe, Qelw exelqei kaqwV allote kai qelw ektinacqh. All' autoV den egnwrisen oti o KurioV eicen apomakrunqh ap' autou.

21

Kai epiasan auton oi Filistaioi kai exwruxan touV ofqalmouV autou kai katebibasan auton eiV Gazan kai edesan auton me duo calkinaV aluseiV× kai hleqen en tw oikw tou desmwthriou.

22

[] Ai de triceV thV kefalhV autou hrcisan na ekfuwntai palin, afou exurisqh.

23

Sunhcqhsan de oi arconteV twn Filistaiwn, dia na prosferwsi qusian megalhn eiV Dagwn ton qeon autwn kai na eufranqwsi dioti eipon, O QeoV hmwn paredwken eiV thn ceira hmwn ton Samywn ton ecqron hmwn.

24

Kai ote eiden auton o laoV, edoxasan ton qeon autwn, legonteV, O qeoV hmwn paredwken eiV thn ceira hmwn ton ecqron hmwn kai ton oloqreuthn thV ghV hmwn kai ton foneusanta plhqoV ex hmwn.

25

Kai ote euqumhsen h kardia autwn, eipan, Kalesate ton Samywn, dia na paixh eiV hmaV. Kai ekalesan ton Samywn ek tou oikou tou desmwthriou, kai epaixen emprosqen autwn× kai esthsan auton anameson twn stulwn.

26

Kai eipen o Samywn proV to paidion, to opoion ekratei auton ek thV ceiroV, AfeV me na yhlafhsw touV stulouV, epi twn opoiwn istatai o oikoV, dia na sthricqw ep' autouV.

27

O de oikoV hto plhrhV andrwn kai gunaikwn× kai hsan ekei panteV oi arconteV twn Filistaiwn× kai epi tou dwmatoV peripou treiV ciliadeV andrwn kai gunaikwn, oitineV eqewroun ton Samywn paizonta.

28

Kai ebohsen o Samywn proV ton Kurion kai eipe, Despota Kurie, enqumhqhti me, deomai kai eniscuson me, parakalw, monon tauthn thn foran, Qee, dia na ekdikhqw kata twn Filistaiwn dia miaV uper twn duo ofqalmwn mou.

29

Kai enhgkalisqh o Samywn touV duo mesouV stulouV, epi twn opoiwn istato o oikoV, kai epesthricqh ep' autouV, ton ena me thn dexian autou kai ton allon me thn aristeran autou.

30

Kai eipen o Samywn, Apoqanetw h yuch mou meta twn Filistaiwn. Kai ekamfqh me dunamin× kai o oikoV epesen epi touV arcontaV kai epi panta ton laon ton en autw. Oi de apoqanonteV, touV opoiouV eqanatwsen en tw qanatw autou, hsan perissoteroi para osouV eqanatwsen en th zwh autou.

31

Tote katebhsan oi adelfoi autou kai paV o oikoV tou patroV autou kai eshkwsan auton× kai anebibasan kai eqayan auton metaxu Saraa kai Esqaol, en tw tafw Manwe tou patroV autou. Ekrine de outoV ton Israhl eikosi eth.

Judges 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: