Modern Greek Bible

Judges 13

Judges

Return to Index

Chapter 14

1

[] Kai katebh o Samywn eiV Qamnaq, kai eide gunaika en Qamnaq ek twn qugaterwn twn Filistaiwn.

2

Kai anebh kai anhggeile proV ton patera autou kai proV thn mhtera autou, legwn, Eidon gunaika en Qamnaq ek twn qugaterwn twn Filistaiwn× kai twra labete authn eiV eme dia gunaika.

3

Eipon de proV auton o pathr autou kai h mhthr autou, MhpwV den uparcei metaxu twn qugaterwn twn adelfwn sou kai metaxu pantoV tou laou mou gunh, kai upageiV su na labhV gunaika ek twn Filistaiwn twn aperitmhtwn; O de Samywn eipe proV ton patera autou, Tauthn labe eiV eme× dioti auth einai aresth eiV touV ofqalmouV mou.

4

All' o pathr autou kai h mhthr autou den egnwrisan oti para Kuriou hto touto, oti autoV ezhtei aformhn enantion twn Filistaiwn× dioti kat' ekeinon ton kairon oi Filistaioi edespozon epi ton Israhl.

5

Tote katebh o Samywn meta tou patroV autou kai meta thV mhtroV autou eiV Qamnaq, kai hlqon ewV twn ampelwnwn thV Qamnaq× kai idou, skumnoV leontoV wruomenoV sunaphnthsen auton.

6

Kai ephlqen ep' auton to pneuma tou Kuriou, kai diesparaxen auton wV ean hqele diasparaxei erifion, mh ecwn mhden en taiV cersin autou× plhn den anhggeile proV ton patera autou h proV thn mhtera autou ti eice kamei.

7

Kai katebh kai elalhse proV thn gunaika× kai hresen eiV touV ofqalmouV tou Samywn.

8

Kai epestreye meq' hmeraV na labh authn× kai exeklinen ek thV odou dia na idh to ptwma tou leontoV× kai idou, smhnoV melisswn en tw ptwmati tou leontoV, kai meli.

9

Kai elaben ek toutou eiV taV ceiraV autou kai eprocwrei trwgwn, kai hlqe proV ton patera autou kai proV thn mhtera autou kai edwken eiV autouV kai efagon× plhn den eipe proV autouV oti ek tou ptwmatoV tou leontoV elabe to meli.

10

[] Kai katebh o pathr autou proV thn gunaika× kai ekamen ekei o Samywn sumposion× dioti outwV esuneiqizon oi neoi.

11

Kai ote eidon auton, elabon triakonta suntrofouV dia na hnai met' autou.

12

Kai eipen o Samywn proV autouV, Twra qelw saV probalei ainigma× ean dunhqhte na lushte auto eiV eme en taiV epta hmeraiV tou sumposiou kai na eurhte auto, tote egw qelw dwsei eiV esaV triakonta citwnaV linouV kai triakonta stolaV forematwn×

13

all' ean den dunhqhte na lushte auto eiV eme, tote seiV qelete dwsei eiV eme triakonta citwnaV linouV kai triakonta stolaV forematwn. Kai eipon proV auton, Probale to ainigma sou, dia na akouswmen auto.

14

Kai eipe proV autouV, Ek tou trwgontoV exhlqe trofh, kai ek tou iscurou exhlqe glukuthV. Kai autoi den hdunanto na luswsi to ainigma dia treiV hmeraV.

15

Kai thn ebdomhn hmeran eipan proV thn gunaika tou Samywn, Kolakeuson ton andra sou, kai aV maV fanerwsh to ainigma, dia na mh katakauswmen se kai ton oikon tou patroV sou en puri× dia na gumnwshte hmaV prosekalesate hmaV; den einai outw;

16

Kai eklausen gunh tou Samywn emprosqen autou kai eipe, BebaiwV me miseiV kai den me agapaV× eprobaleV ainigma proV touV uiouV tou laou mou, kai eiV eme den efanerwsaV auto. O de eipe proV authn, Idou, proV ton patera mou kai proV thn mhtera mou den efanerwsa auto× kai eiV se qelw fanerwsei;

17

All' auth eklaien emprosqen autou taV epta hmeraV, kaq' aV hto to sumposion autwn× thn de ebdomhn hmeran efanerwsen auto proV authn, dioti parhnoclhsen auton× h de efanerwse to ainigma proV touV uiouV tou laou authV.

18

Tote eipon proV auton oi andreV thV polewV thn ebdomhn hmeran, prin dush o hlioV, Ti glukuteron tou melitoV; kai ti iscuroteron tou leontoV; O de eipe proV autouV, Ean den hqelete arotriasei me thn damalin mou, den hqelete eurei to ainigma mou.

19

Kai ephlqen ep' auton pneuma Kuriou× kai katebh eiV Askalwna kai efoneuse triakonta andraV ex autwn, kai elabe ta imatia autwn, kai edwke taV stolaV eiV touV exhghsantaV to ainigma. Kai exhfqh o qumoV autou, kai anebh eiV ton oikon tou patroV autou.

20

H de gunh tou Samywn edoqh eiV ton suntrofon autou, ton opoion eice filon autou.

Judges 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: