Modern Greek Bible

Judges 12

Judges

Return to Index

Chapter 13

1

[] Kai epraxan palin oi uioi Israhl ponhra enwpion tou Kuriou× kai paredwken autouV o KurioV eiV thn ceira twn Filistaiwn tessarakonta eth.

2

Hto de anqrwpoV tiV apo Saraa, ek thV suggeneiaV Dan, kai to onoma autou Manwe× h de gunh autou hto steira, kai den egenna.

3

Kai efanh aggeloV Kuriou eiV thn gunaika kai eipe proV authn, Idou, twra eisai steira kai den gennaV× plhn qeleiV sullabei kai qeleiV gennhsei uion×

4

kai twra loipon prosece mh pihV oinon h sikera kai mh faghV mhden akaqarton×

5

dioti, idou, qeleiV sullabei kai qeleiV gennhsei uion× kai xurafion den qelei anabh epi thn kefalhn autou, dioti to paidion qelei eisqai NazhraioV eiV ton Qeon ek koiliaV mhtroV autou× kai autoV qelei arcisei na eleuqeronh ton Israhl ek thV ceiroV twn Filistaiwn.

6

Kai uphgen h gunh kai eipe proV ton andra authV, legousa, AnqrwpoV Qeou hlqe proV eme, kai to eidoV autou hto wV eidoV aggelou Qeou, foberon sfodra× alla den hrwthsa auton poqen einai, oude to onoma autou efanerwsen eiV eme×

7

kai eipe proV eme, Idou, qeleiV sullabei kai qeleiV gennhsei uion× twra loipon mh pihV oinon mhde sikera kai mh faghV mhden akaqarton× dioti to paidion qelei eisqai NazhraioV eiV ton Qeon, ek koiliaV mhtroV autou ewV thV hmeraV tou qanatou autou.

8

[] Tote proseuchqh o Manwe proV ton Kurion, kai eipe, Deomai, Kurie mou, o anqrwpoV tou Qeou, ton opoion apesteilaV, aV elqh palin proV hmaV kai aV didaxh hmaV ti na kamwmen eiV to paidion, to opoion mellei na gennhqh.

9

Kai eishkousen o QeoV thn fwnhn tou Manwe× kai hlqe palin o aggeloV tou Qeou proV thn gunaika, enw auth ekaqhto en tw agrw× o de Manwe o anhr authV den hto met' authV.

10

Kai etrexen h gunh meta spoudhV kai anhggeile proV ton andra authV, legousa proV auton, Idou, efanh eiV eme o anqrwpoV, ostiV hlqe proV eme thn hmeran ekeinhn.

11

Kai eshkwqh o Manwe kai hkolouqhse thn gunaika autou kai hlqe proV ton anqrwpon kai eipe proV auton, Su eisai o anqrwpoV ostiV elalhsaV proV thn gunaika; O de eipen, Egw.

12

Kai eipen o Manwe, Twra genhqhtw o logoV sou× ti prepei na kamwmen eiV to paidion kai ti na geinh eiV auto;

13

Kai eipen o aggeloV tou Kuriou proV ton Manwe, Apo pantwn osa eipa proV thn gunaika, aV fulacqh×

14

apo pantoV o, ti exercetai ex ampelou aV mh fagh kai oinon kai sikera aV mh pih× kai mhden akaqarton aV mh fagh× panta osa parhggeila eiV authn, aV fulaxh.

15

[] Kai eipen o Manwe proV ton aggelon tou Kuriou, na se krathswmen, parakalw, kai na etoimaswmen eiV se erifion ex aigwn.

16

Kai eipen o aggeloV tou Kuriou proV ton Manwe, Kai an me krathshV, den qelw fagei apo tou artou sou× kai ean kamhV olokautwma, proV ton Kurion prosfere auto× dioti den egnwrisen o Manwe oti hto aggeloV Kuriou.

17

Kai eipen o Manwe proV ton aggelon tou Kuriou, Ti einai to onoma sou, dia na se doxaswmen, afou ekplhrwqh o logoV sou;

18

O de aggeloV tou Kuriou eipe proV auton, Dia ti erwtaV peri tou onomatoV mou; dioti einai qaumaston.

19

Tote elaben o Manwe to erifion to ex aigwn kai thn ex alfitwn prosforan kai proseferen eiV ton Kurion epi thV petraV× kai eqaumatourghsen× o de Manwe kai h gunh autou eblepon.

20

Dioti, enw h flox anebainen epanwqen tou qusiasthriou proV ton ouranon, anebh kai o aggeloV tou Kuriou en th flogi tou qusiasthriou× o de Manwe kai h gunh autou eblepon× kai epesan kata proswpon epi thn ghn.

21

Kai den efanh pleon o aggeloV tou Kuriou eiV ton Manwe kai eiV thn gunaika autou. Tote egnwrisen o Manwe oti hto aggeloV Kuriou.

22

Kai eipen o Manwe proV thn gunaika autou, BebaiwV qelomen apoqanei, dioti eidomen ton Qeon.

23

All' h gunh autou eipe proV auton, Ean o KurioV hqele na qanatwsh hmaV, den hqele decqh olokautwma kai prosforan ek thV ceiroV hmwn, oude hqele deixei eiV hmaV panta tauta, oude anaggeilei proV hmaV toiauta en toioutw kairw.

24

[] Kai egennhsen h gunh uion kai ekalese to onoma autou Samywn× kai huxhnqh to paidion, kai euloghsen auto o KurioV.

25

Kai pneuma Kuriou hrcise na diegeirh auto en tw stratopedw tou Dan, metaxu Saraa kai Esqaol.

Judges 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: