Modern Greek Bible

Judges 11

Judges

Return to Index

Chapter 12

1

[] Kai sunhcqhsan oi andreV Efraim, kai eperasan proV borran kai eipan proV ton Iefqae, Dia ti eperasaV na polemhshV enantion twn uiwn Ammwn, kai den ekalesaV hmaV na elqwmen meta sou; ton oikon sou qelomen kausei epanw sou en puri.

2

Kai eipen o Iefqae proV autouV, Egw kai o laoV mou hlqomen eiV megalhn filoneikian meta twn uiwn Ammwn× kai saV ekraxa kai den me eswsate ek thV ceiroV autwn×

3

kai idwn oti den me eswsate, erriyokinduneusa thn zwhn mou kai eperasa enantion twn uiwn Ammwn, kai o KurioV paredwken autouV eiV thn ceira mou× dia ti loipon anebhte proV eme shmeron dia na me polemhshte;

4

Tote sunhqroisen o Iefqae pantaV touV andraV thV Galaad kai epolemhse ton Efraim× kai epataxan oi andreV thV Galaad touV EfraimitaV, dioti eipan, FugadeV tou Efraim eisqe seiV oi Galaaditai, metaxu tou Efraim kai metaxu tou Manassh.

5

Kai epiasan ai Galaaditai diabaseiV tou Iordanou pro twn Efraimitwn× kai opote tiV ek twn Efraimitwn fugadwn elege, Qelw na perasw, tote oi andreV thV Galaad elegon proV auton, MhpwV eisai EfraimithV; Ean ekeinoV elegen, Ouci,

6

tote elegon proV auton, Eipe loipon Scibbwleq× kai ekeinoV elege Sibbwleq× dioti den hdunato na proferh outw. Tote epianon auton kai efoneuon auton eiV taV diabaseiV tou Iordanou. Kai epeson kat' ekeinon ton kairon tessarakonta duo ciliadeV Efraimitai.

7

Kai ekrinen o Iefqae ton Israhl ex eth. Kai apeqanen o Iefqae o GalaadithV kai etafh en polei tini thV Galaad.

8

[] Kai met' auton ekrine ton Israhl Abaisan o ek Bhqleem.

9

Kai eice triakonta uiouV kai triakonta qugateraV, taV opoiaV upandreusen× elabe de exwqen triakonta neaV dia touV uiouV autou. Kai ekrine ton Israhl epta eth.

10

Kai apeqanen o Abaisan kai etafh en Bhqleem.

11

Kai met' auton ekrine ton Israhl Ailwn o ZaboulwnithV× kai ekrine ton Israhl deka eth.

12

Kai apeqanen Ailwn o ZaboulwnithV kai etafh eiV Aialwn en th gh Zaboulwn.

13

Kai met' auton ekrine ton Israhl Abdwn, o uioV tou Ellhl, o PiraqwnithV.

14

Kai eice tessarakonta uiouV kai triakonta eggonouV, epibainontaV epi ebdomhkonta pwlaria× kai ekrine ton Israhl oktw eth.

15

Kai apeqanen Abdwn o uioV tou Ellhl o PiraqwnithV× kai etafh en Piraqwn en gh Efraim, epi to oroV Amalhk.

Judges 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: