Modern Greek Bible

Judges 10

Judges

Return to Index

Chapter 11

1

[] Kai o Iefqae o GalaadithV hto dunatoV en iscui× kai hto uioV gunaikoV pornhV, kai egennhsen o Galaad ton Iefqae.

2

Kai egennhsen h gunh tou Galaad eiV auton uiouV× kai huxhqhsan oi uioi thV gunaikoV kai apebalon ton Iefqae, legonteV proV auton, Den qeleiV klhronomhsei en tw oikw tou patroV hmwn× dioti eisai uioV gunaikoV xenhV.

3

Kai efugen o Iefqae apo proswpou twn adelfwn autou kai katwkhsen en th gh Twb× kai sunhcqhsan eiV ton Iefqae anqrwpoi potapoi kai exhrconto met' autou.

4

[] Kai meta kairon oi uioi Ammwn epolemhsan enantion tou Israhl.

5

Kai ote epolemhsan oi uioi Ammwn enantion tou Israhl, oi presbuteroi thV Galaad uphgan na paralabwsi ton Iefqae ek thV ghV Twb.

6

Kai eipon proV ton Iefqae, Elqe kai ginou archgoV hmwn, dia na polemhswmen touV uiouV Ammwn.

7

Kai eipen o Iefqae proV touV presbuterouV thV Galaad, SeiV den me emishsate kai me apebalete ek tou oikou tou patroV mou; dia ti loipon hlqete twra proV eme, ote euriskesqe eiV amhcanian;

8

Kai eipan oi presbuteroi thV Galaad proV ton Iefqae, Dia touto epestreyamen twra proV se× dia na elqhV meq' hmwn kai na polemhshV touV uiouV Ammwn kai na hsai arcwn ef' hmwn, epi pantwn twn katoikwn thV Galaad.

9

Kai eipen o Iefqae proV touV presbuterouV thV Galaad, Ean seiV me epanaferhte dia na polemhsw touV uiouV Ammwn, kai o KurioV paradwsh autouV eiV eme, egw qelw eisqai arcwn ef' umwn;

10

Kai eipan oi presbuteroi thV Galaad proV ton Iefqae, O KurioV aV hnai martuV metaxu hmwn, ean den kamwmen kata ton logon sou.

11

Tote uphgen o Iefqae meta twn presbuterwn thV Galaad, kai katesthsen auton o laoV ef' eautou kefalhn kai arconta× kai elalhsen o Iefqae pantaV touV logouV autou enwpion tou Kuriou en Mispa.

12

[] Kai apesteilen o Iefqae presbeiV proV ton basilea twn uiwn Ammwn, legwn, Ti eceiV na kamhV met' emou kai hlqeV enantion mou na polemhshV en th gh mou;

13

Kai apekriqh o basileuV twn uiwn Ammwn proV touV presbeiV tou Iefqae, Dioti o Israhl elabe thn ghn mou, ote anebainen ex Aiguptou, apo Arnwn ewV Iabok kai ewV tou Iordanou× twra loipon epistreyon auta en eirhnh.

14

Kai apesteile palin o Iefqae presbeiV proV ton basilea twn uiwn Ammwn×

15

kai eipe proV auton, Outw legei o Iefqae× O Israhl den elabe thn ghn tou Mwab oude thn ghn twn uiwn Ammwn×

16

all' afou anebh o Israhl ex Aiguptou kai eporeuqh dia thV erhmou eiV thn Eruqran qalassan kai hlqen eiV KadhV,

17

tote o Israhl apesteile presbeiV proV ton basilea tou Edwm, legwn, AV perasw, parakalw, dia thV ghV sou× plhn o basileuV tou Edwm den eishkousen. Eti de kai proV ton basilea tou Mwab apesteile× plhn kai autoV den sugkateneuse× kai ekaqisen o Israhl en KadhV.

18

Tote uphge dia thV erhmou kai perihlqe thn ghn tou Edwm kai thn ghn tou Mwab kai hlqen apo anatolwn thV ghV tou Mwab kai estratopedeuse peran tou Arnwn, kai den eishlqen eiV ta oria tou Mwab× dioti o Arnwn hto orion tou Mwab.

19

Kai apesteilen o Israhl presbeiV proV ton Shwn basilea twn Amorraiwn, basilea thV Esebwn× kai eipe proV auton o Israhl, AV peraswmen, parakaloumen, dia thV ghV sou ewV tou topou mou.

20

All' o Shwn den enepisteuqh eiV ton Israhl na perash dia tou oriou autou× oqen esunaxen o Shwn panta ton laon autou, kai estratopedeusen en Iaasa kai epolemhse ton Israhl.

21

Kai paredwke KurioV o QeoV tou Israhl ton Shwn kai panta ton laon autou eiV thn ceira tou Israhl, kai epataxen autouV× kai o Israhl eklhronomhse pasan thn ghn twn Amorraiwn, twn katoikwn thV ghV ekeinhV.

22

Kai eklhronomhsan panta ta oria twn Amorraiwn, apo Arnwn ewV Iabok kai apo thV erhmou ewV tou Iordanou.

23

Kai twra, afou KurioV o QeoV tou Israhl exediwxe touV AmorraiouV ap' emprosqen tou laou autou Israhl, su qeleiV klhronomhsei autouV;

24

su den klhronomeiV o, ti eklhrodothsen eiV se CemwV o QeoV sou; kai hmeiV, panta osa eklhrodothsen eiV hmaV KurioV o QeoV hmwn, tauta qelomen klhronomhsei.

25

Kai twra mhpwV su eisai ti kalhteroV tou Balak uiou tou Sepfwr basilewV tou Mwab; diefiloneikhsen ekeinoV diolou proV ton Israhl h epolemhse pote enantion autou,

26

afou o Israhl katwkhsen eiV Esebwn kai eiV taV kwmaV authV, kai eiV Arohr kai eiV taV kwmaV authV, kai eiV pasaV taV poleiV taV plhsion tou Arnwn, triakosia eth; dia ti loipon en tw diasthmati toutw den hleuqerwsate auta;

27

Egw loipon den eptaisa eiV se× alla su pratteiV adika eiV eme, polemwn enantion mou. O KurioV o KrithV aV krinh shmeron anameson twn uiwn Israhl kai twn uiwn Ammwn.

28

Alla den eishkousen o basileuV twn uiwn Ammwn eiV touV logouV tou Iefqae, touV opoiouV esteile proV auton.

29

[] Tote ephlqen epi ton Iefqae pneuma Kuriou, kai autoV eperase dia thV Galaad kai tou Manassh, kai eperase dia thV Mispa thV Galaad, kai apo Mispa thV Galaad eperasen epi touV uiouV Ammwn.

30

Kai euchqh o Iefqae euchn proV ton Kurion, kai eipen, Ean twonti paradwshV touV uiouV Ammwn eiV thn ceira mou,

31

tote o, ti exelqh ek twn qurwn tou oikou mou eiV sunanthsin mou, otan epistrefw en eirhnh apo twn uiwn Ammwn, qelei eisqai tou Kuriou, kai qelw prosferei auto eiV olokautwma.

32

Tote diebh o Iefqae proV touV uiouV Ammwn dia na polemhsh autouV× kai paredwken autouV o KurioV eiV thn ceira autou.

33

Kai epataxen autouV, apo Arohr ewV thV eisodou Miniq, eikosi poleiV, kai ewV thV pediadoV twn ampelwnwn, en sfagh megalh sfodra. Kai etapeinwqhsan oi uioi Ammwn emprosqen twn uiwn Israhl.

34

Kai hlqen o Iefqae eiV Mispa proV ton oikon autou× kai idou, h qugathr autou exhrceto eiV sunanthsin autou meta tumpanwn kai corwn× kai auth hto monogenhV× ektoV authV den eicen oute uion oute qugatera.

35

Kai wV eiden authn, diescise ta imatia autou kai eipen, Oimoi qugathr mou× olwV kateluphsaV me, kai su eisai ek twn kataqlibontwn me× dioti egw hnoixa to stoma mou proV ton Kurion, kai den dunamai na labw opisw ton logon mou.

36

Ekeinh de eipe proV auton, Pater mou, ean hnoixaV to stoma sou proV ton Kurion, kame eiV eme kat' ekeino to opoion exhlqen ek tou stomatoV sou× afou o KurioV ekamen ekdikhsin eiV se apo twn ecqrwn sou, apo twn uiwn Ammwn.

37

Kai eipe proV ton patera authV, AV geinh eiV eme to pragma touto× afeV me duo mhnaV, dia na upagw na perielqw ta orh kai na klausw thn parqenian mou, egw kai ai suntrofoi mou.

38

O de eipen, Upage× kai apesteilen authn dia duo mhnaV, kai uphgen auth meta twn suntrofwn authV kai eklause thn parqenian authV epi ta orh.

39

Kai eiV to teloV twn duo mhnwn epestreye proV ton patera authV× kai ekamen eiV authn kata thn euchn autou thn opoian euchqh× kai auth den egnwrisen andra. Kai egeinen eqoV eiV ton Israhl,

40

na upagwsin ai qugatereV tou Israhl apo cronou eiV cronon, na qrhnwsi thn qugatera tou Iefqae tou Galaaditou, tessaraV hmeraV kat' etoV.

Judges 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: